n Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

 

(Theo bản in của Phật Quang Viện, thành phố Bản Kiều, Ðài Loan, tháng 2 năm 1982)

Cư sĩ Lý Viên Tịnh kết tập, Ấn Quang Ðại Sư giám định.

Chuyển ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa

 

 

Phần một

Phần hai

Phần ba

Phần bốn

Phần năm

Phần sáu