Những bài giảng của Thượng Tọa Thích Nhất Chân:

 

A-lại-da Thức:  1  2  3  4  5  6  Đã được cập nhật.

An lạc tập:  1  2  3  Đã được cập nhật.

An lạc tập giảng rộng:  1  2  3  4  5  6  Đã được cập nhật.

A-tỳ-đạt-ma:  1  2

Bồ-Đề-Tâm nhẫn:  1

Bồ-Đề-Tâm Vãng sinh:  1  2  3  4  5  6  Đã được cập nhật.

Chân Tâm vọng tâm:  1  2  3  4  Đã được cập nhật.

Chớ vội mà tu:  1

Đoạn Đức, Trí Đức và Âm Đức:  1  2  3  4  5  6 

Giới Pháp Thánh Pháp:  1  2  3  4  5  6  7  Được cập nhật đủ.

Giới Thể:  1  2  3  4  5  6

Hồng Danh Sám Hối:  1  2  3  4  5

Kinh Đại Bảo Tích - Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Kinh Kim Cang:  1a  1b  1c  1d  1e  2a  2b  2c  3  4  5  6

Kinh A-Di-Đà Sớ Sao:  001  002  003  004  005  006  007  008  009  010  011  012  013  014  015  016  017  018  019  020  021  022  023  024  025  026  027  028  029  030  031  032  033  034  035  036  037  038  039  040  041  042  043  044  045  046  047  048  049  050  051  052  053  054  055  056  057  058  059  060  061  062  063  064  065  066  067  068  069  070  071  072  073  074  075  076  077  078  079  080  081  082  083  084  085  086  087  088  089  090  091  092  093  094  095  096  097  098  099  100 Tất cả các nối kết cho những Pháp âm này đã được cập nhật đầy đủ.

Kinh Duy Ma Cật:  1A  1B  2A  2B  3A  3B  4A  4B

Kinh Phổ Môn:  1  2  3  4

Lăng Nghiêm Nghi Thức:  1

Lễ Phật Quán Tưởng:  1

Lục Độ Ba-la-mật:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 

Mười Danh Hiệu PHẬT:  1A  1B  2

Nghiệp Duyên Nhân Quả:  1  2  3  4  5  6  Đã được cập nhật.

Nghiệp nhìn theo Đạo Phật:  1

Niệm Phật Vãng Sinh:  1  2  3  Đã được cập nhật.

PHẬT A-Di-Đà và 48 Đại Nguyện:  1  2  3  4  5  6  7  8

Quy Y Tam Bảo:  1  2  3  4  5

Sống Chết đi đôi:  1

Tam tụ Luật nghi:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26

Tánh Không:  1  2  3  4  5  6  7A  7B  8  9

Thành PHẬT Độ Chúng Sinh:  1  2  3  4  5  6  Đã được cập nhật.

Thiên Tai (Tsunami 2004):  1  2  3  4  5  6  7  8

Thiền:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Đã được cập nhật.

Vãng Sinh tái sinh:  1  2  3  Đã được cập nhật.

Kinh Viên Giác:  1  2  3  4

Vô Biểu Nghiệp:  1  2  3  4  5  6  7  Đã được cập nhật.

Ý Nghĩa Hành thủ bi:  1

Ý Nghĩa Huân Tu:  1  2  3  4  5  Đã được cập nhật.

Ý Nghĩa Thọ Bồ-Tát Giới:  1