Bài Sám NhÃt Tâm


M¶t lòng mÕi mŒt không nài,


CÀu vŠ C¿c-Låc ngÒi Çài Liên-Hoa.


Cha lành vÓn thiŒt Di-ñà,


Soi hào-quang tÎnh chói lòa thân con.


ThÄm sâu Ön PhÆt h¢ng còn,


Con nay chánh niŒm lòng son m¶t bŠ.


NguyŒn làm nên Çåo BÒ-ÇŠ,


Chuyên lòng niŒm PhÆt cÀu vŠ Tây-phÜÖng


PhÆt xÜa l©i thŒ tÕ tÜ©ng,


BÓn mÜÖi tám nguyŒn dÅn ÇÜ©ng chúng-sanh.


ThŒ r¢ng ai phát lòng lành,


Nܧc ta báu vÆt Ç‹ dành các ngÜÖi.


ThiŒn-nam Tín-n» m‡i ngÜ©i.


Chí thành niŒm PhÆt niŒm mÜ©i ti‰ng ra.


Ta không rܧc ª nܧc ta,


ThŒ không làm PhÆt ch¡c là không sai.


Bªi vì tin-tܪng NhÜ-Lai.


Có duyên tܪng PhÆt sÓng dai vô cùng.


L©i thŠ bi‹n r¶ng mênh-mông,


Nh© Ön ÇÙc PhÆt thoát vòng trÀn-lao.


T¶i mòn nhÜ Çá mài dao,


Phܧc lành thêm l§n càng cao càng dÀy.


CÀu cho con thác bi‰t ngày,


Bi‰t gi© bi‰t kh¡c bi‰t rày tánh linh.


CÀu con t¶i kh° khÕi mình,


Lòng không trìu m‰n chuyŒn tình th‰-gian.


CÀu con thÀn-thÙc nhË-nhàng,


In nhÜ thiŠn-Çình h† Bàng thܪ xÜa.


ñài vàng tay PhÆt bÜng ch©,


Các ông BÒ-tát bÃy gi© ÇÙng trông.


Rܧc con thiŒt Çã nên Çông,


N¶i trong giây phút thäy ÇÒng vŠ Tây.


Xem trong cõi PhÆt tÓt thay,


Hoa sen Çua nª tánh nay såch trÀn.


H¶i này thÃy PhÆt chân thân,


ñ¥ng nghe pháp nhiŒm tâm thÀn sáng trÜng.


Quy‰t tu Ƕ chúng phàm dân,


ñû l©i thŒ nguyŒn PhÆt ân r¶ng dÀy.


PhÆt thŒ ch¡c thiŒt không sai,


CÀu vŠ TÎnh-Ƕ ai ai tin lòng.


CÀu vŠ TÎnh-Ƕ m¶t nhà,


Hoa sen chín phÄm là cha mË mình.


Hoa nª rÒi bi‰t tánh linh,


Các ông BÒ-tát bån lành v§i ta.Ghi chú:  Bài Sám nhất tâm này có thâu thành băng cassette hay CD với giọng hát của ca sĩ Hà Thanh bằng tiếng Huế nghe rất hay.  Trong băng cassette hay CD có những lời niệm Phật A-Di-Đà rất rõ ràng.  Băng này dài khoảng chừng 30 phút.