Kinh Phật có nói:

Trong thân có bảy báu bố thí:

- Một, con mắt chẳng tham các sắc đẹp, vật xinh, ấy là sắc bửu bố thí.

- Hai, tai chẳng tham nghe tiếng vui đờn ca xướng hát, là thinh bửu bố thí.

- Ba, mũi chẳng tham ngửi mùi thơm vật lạ, là hương bửu bố thí.

- Bốn, lưỡi chẳng tham vị ngon béo ngọt, là vị bửu bố thí.

- Năm, thân chẳng tham mặc áo quần tốt đẹp, là xúc bửu bố thí.

- Sáu, ý chẳng tham danh lợi, ân ái dục tình, là pháp bửu bố thí.

- Bảy, tâm chẳng đắm nhiễm dục lạc thế gian là Phật bửu bố thí.


Nếu ai biết đặng trong thân mình có bảy báu bố thí thì đặng phước đức hơn là đem bảy báu trong thế gian như: Kim ngân, lưu ly, trân châu, mã não, san hô, hổ phách, trăm ngàn muôn phần đem bố thí cũng chẳng bằng một phần nhẫn đến không thể đem gì so sánh được bảy báu kia. Thực hành pháp bố thí nầy thì mau chóng qua bờ sanh tử.