Các lời-dạy về niệm PHẬT của chư-vị Tổ-SưNguyên-tác:  Chư-vị Tổ-Sư bên Trung-Quốc

Biên-khảo và trình-bày phông-chữ (Compiling and formatting fonts):  Thượng-Tọa Thích Hải Quang

Vi-tính (Đánh-máy và đưa lên mạng-lưới):  Tâm Tịnh


1/  NIỆM-NIỆM tương-tục (không gián đoạn) là như thế này:

- Thí dụ như có người ở nơi đồng vắng bị giặc cướp cầm gươm rượt theo muốn giết (dụ cho sanh tử, vô thường, không tha mạng sống).  Người đó sợ hãi quá, cắm đầu chạy riết, đến chỗ gặp một con sông chắn ngang qua (con sông sanh-tử.  Bờ bên này là sanh-tử ngạn, bờ bên kia là giải thoát ngạn).

Người ấy vừa chạy trốn vừa thoáng nghĩ trong đầu rằng:

- Nếu ta lội qua được con sông này, đến BỜ BÊN KIA thì mới mong bảo toàn thân mạng.  Nhưng để y phục mà lội hay là cởi bỏ ?Nếu để y phục mà lội sợ e vướng mắc, lúng túng tay chân khó bơi.  Còn cởi bỏ thì không kịp nữa rồi, vì giặc cướp đã rượt tới sau lưng (đây là dụ cho cái chết đã gần kề không còn xa nữa.)Bấy giờ người ấy chỉ còn có một NIỆM DUY NHẤT là làm sao cho qua sông được thì thôi chớ không còn có ý nghĩ chi khác …..

Thì người NIỆM PHẬT chúng ta đây cũng y như vậy, nghĩa là:

        - Chỉ chuyên tâm tha thiết niệm.

        - Đừng nghĩ ngợi điều chi khác cả (tức là dứt hết mọi tạp tưởng).

        - Câu NIỆM PHẬT nầy vừa DỨT thì câu NIỆM PHẬT khác TIẾP NỐI theo liền (đừng có để phí thời giờ).

        - NIỆM NIỆM nối nhau liên tục như vậy cho đến MƯỜI NIỆM.


        Đây gọi là “THẬP NIỆM tương tục” (Tức là 10 niệm nối nhau không dứt).

(ĐÀM-LOAN PHÁP-SƯ dạy)

Bài 2