Tất cả các phim Chuyện Vãng sanh đã được cập nhật lại theo thứ tự của bảng chữ ABC để quý vị dễ tham khảo.

 

Chuyện vãng sanh của Tỳ Kheo Ni Pháp Giác:  1

Cô Trần Thị Kim Phượng:  1 

Cụ bà Lai Thị Mnh:  1

Cụ bà Lê Thị Mau:  1

Cụ bà Nguyễn Thị Sáu:  1

Cụ bà Trần Thị Kiểm:  1

Cụ Đoàn Quang Trung:  1

Cụ Hồ Thị Lan:  1  2

Cụ Lưu Lầu:  1

Cụ Nguyễn Minh Công:  1

Cư sĩ Lý Khánh Hòa vãng sanh:  1  2

Cư sĩ Ngụy Quốc Hưng:  1

Cư sĩ Phạm Văn Anh:  1

Cư sĩ Trương Biết vãng sanh:  1

Đạo chứng Pháp Sư:  1

Đoàn Thị Minh Hương:  1  2

Lê Thị Cúc:  1

Lê Thị Sen:  1 

Ni Trưởng-Thích Nữ Như Ðịnh:  Niệm Phật / Hộ Niệm Vãng Sanh 18/06/2009:  1   

Phật Tử Ðỗ Ðăng Lợi, Pháp Danh Thanh Ðịnh:  Niệm Phật / Hộ Niệm Vãng Sanh 13/07/2010:  1   

Phật Tử Huỳnh Thị Tư, Pháp Danh Thanh Nghi:  Niệm Phật / Hộ Niệm Vãng Sanh 11/06/2010:  1   

Phật Tử Ngô Thị Hảo, Pháp Danh Diệu Âm:  Niệm Phật / Hộ Niệm Vãng Sanh 08/06/2010:  1   

Phật Tử Nguyễn Văn Bê, Pháp Danh Phước Duyên:  Niệm Phật / Hộ Niệm Vãng Sanh 18/06/2010:  1 

Phật Tử Nguyễn Thị Anh, Pháp Danh Chơn Hiền Từ:  Niệm Phật / Hộ Niệm Vãng Sanh 20/09/2009:  1   

Phật Tử Nguyễn Thị Gấm, Pháp Danh Diệu Nghiêm:  Niệm Phật / Hộ Niệm Vãng Sanh 16/02/2010:  1   

Phật Tử Nguyễn Thị Thu Thủy, Pháp Danh Diệu Âm:  Niệm Phật / Hộ Niệm Vãng Sanh 30/03/2010:  1 

Phật Tử Phan Thị Ơm, Pháp Danh Diệu Âm:  Niệm Phật / Hộ Niệm Vãng Sanh 14/07/2010:  1 

Phật Tử Phan Thị Diệu Anh, Pháp Danh Nhật Trâm:  Niệm Phật / Hộ Niệm Vãng Sanh 29/02/2009:  1 

Phật Tử Quan Hải, Pháp Danh Chơn Minh Hảo:  Niệm Phật / Hộ Niệm Vãng Sanh 14/11/2009:  1   

Phật Tử Trần Thị Minh Hiền, Pháp Danh Diệu Âm:  Niệm Phật / Hộ Niệm Vãng Sanh 11/01/2010:  1 

Phật Tử Võ Thị Nhiều, Pháp Danh Diệu Ðịnh:  Niệm Phật / Hộ Niệm Vãng Sanh 31/03/2008:  1   

Trương Thị Nương:  1

Tuệ Minh:  1  2  3