Công đức niệm Phật


Trong Kinh nói: 'Người nào chí tâm (1) niệm Phật, được 10 món công đức lợi ích như sau:


1/ Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức Phật A-Di-Đà phóng quang nhiếp thọ.


2/ Thường được 25 vị Đại Bồ-Tát như Đức Quán-Thế-Âm thủ hộ.


3/ Ngày đêm thường được chư Thiên cùng đại lực Thần tướng ẩn hình ủng hộ.


4/ Tất cả dạ-xoa, ác quỷ, rắn độc, thuốc độc đều không thể làm hại.


5/ Không bị những tai nạn: nước, lửa, đao, tên, gông, xiềng, lao ngục, giặc cướp, oan gia, cùng các thứ chết dữ.


6/ Những tội đã làm thảy đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều được giải thoát, không còn kết oán ràng buộc.


7/ Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành, hoặc thấy sắc thân thắng diệu của Phật A-Di-Đà.


8/ Tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp lợi ích.


9/ Mọi người trông thấy đều vui mừng, cung kính hoặc lễ bái cũng như kính Phật.


10/ Khi mạng chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được Tây-Phương Tam-Thánh
(2) tiếp dẫn sanh về Tịnh-Độ hưởng sự an vui không cùng !'
Trong Kinh lại có nói: 'Chí tâm niệm 1 câu A-Di-Đà, tiêu diệt được tội nặng sanh tử trong 80 ức kiếp' (Quán Kinh).

'Chí tâm niệm 1 câu A-Di-Đà, ánh sáng phát ra xung quanh mình 40 dặm, các loài ác ma đều sợ hãi xa lánh'.Có sách nói:

'Niệm Phật 1 câu, phước tăng vô lượng

'Lễ
(3) Phật 1 lễ, tội diệt hà sa (4).'
Giải thích nghĩa của từ:

(1) Chí tâm: Có tâm chí thành tha thiết niệm Phật cầu vãng sanh.

(2) Tây-Phương Tam-Thánh: Là ba vị Thánh-Tăng ở cõi Tây-Phương Cực-Lạc: Đức PHẬT A Di Đà, Bồ-Tát Quán-Thế-Âm và Bồ-Tát Đại-Thế-Chí.

(3) Lễ có nghĩa là lạy.

(4) Hà sa: Cát ở sông.