NGHI THỨC CẦN THIẾT TRONG KHÓA TU PHẬT THẤT

 

NGHI THỨC THỌ TRAI

CÚNG QUẢ ĐƯỜNG


Ngồi tề chỉnh. Tay trái co ngón giữa và ngón áp út, còn ba ngón tay kia đứng thẳng để bát cơm lên tay mặt, kiết ấn cam lồ đưa ngang trán và để phía trong miệng chén.

 

CÚNG DƯỜNG:

Cúng dường Thanh tịnh pháp thân Tỳ lô giá na Phật

- Viên Mãn báo thân lô xá na Phật

- Thiên bá ức hoá thân Thích Ca Mâu Ni Phật

- Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật

- Cực Lạc Thế giới A Di Đà Phật

- Thập Phương Tam Thế nhứt thiết chư Phật

- Đại Trí Văn thù Sư Lợi Bồ Tát

- Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

- Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát

- Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát.


Ma ha bát nhã Ba la mật


Tam đức lục vị,

Cúng Phật cập tăng.

Pháp giới hữu tình,

Phổ đồng cúng dường.

Nhược phạm thực thời,

Đương nguyện chúng sanh.

Thiền duyệt vi thực,

pháp hỷ sung mãn.

(cúng dường rồi để bát xuống )

 

Xuất sanh : (Chủ lễ và trí giả)

 

Tưởng niệm: ( Hai tay bưng bát ngang trán thầm đọc)

Chấp trì ứng khí

Đương nguyện chúng sanh

Thành tựu pháp khí

Thọ thiên nhơn cúng.

Án chỉ rị chỉ rị phạ nhựt ra hồng phấn tra (3 lần)

 

TAM ĐỀ :

Dùng muỗng múc ba miếng cơm nhỏ tưởng niệm .

Muỗng thứ nhất: Nguyện đoạn nhứt thiết ác.

Muỗng thứ hai: Nguyện tu nhứt thiết thiện

Muỗng thứ ba: Nguyện độ nhứt thiết chúng sanh

 

NGŨ QUÁN :

  1. Kể công nhiều ít so chỗ kia đem đến
  2. Xét đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà thọ của cúng dường.
  3. Ngừa tâm xa lìa các tội lỗi. Tham sân si là cội gốc.
  4. Chính là vị thuốc hay để chữa bệnh khô gầy
  5. Vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này.


M THỦY KỆ CHÚ:

Phật quán nhứt bát thủy,

Bát vạn tứ thiện trùng,

Nhược bất trì thừ chú,

Như thực chúng sanh nhục.

Án phạ tất ba ra ma ni tá ha (3 lần)

 

KIẾT TRAI KỆ CHÚ:

Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đề, cu chi nẫm, đát diệt tha. Án chiết lệ, chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. (7 lần)

Sở vị bố thí giả. Tất hoạch kỳ lợi ích. Nhược vị nhạo bố thí. Hậu tất đắc an lạc. Phạn thực dĩ ngật. Đương nguyện chúng sanh. Sở tác giai biện. Cụ chư Phật pháp.

 

Phục nguyện (chủ lễ)

Đồng niệm: (Nam mô A Di Đà Phật)