Những hình-ảnh về Bồ-Tát Di-Lặc:

 

 

Có một số hình di động (animated pictures with extention file name GIF), như là: