ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ 
Của họa sư GIANG DẬT TỬ và Hòa Thượng TINH KHÔNG

XIN MỜI ĐI XEM
10 CỬA ĐỊA NGỤC


Vài lời  giao cảm của cư sĩ Tịnh Hải :

         Trong tương lai chư vị sẽ đến viếng Đại Tượng Phật A Di Đà, dự định xây tại quận Cam (tức Orange County) Cali Hoa Kỳ.

         Như đã giới thiệu, khi đến cữa muốn vào viếng Đại Tượng chư vị phải đi bằng 2 ngã, hoặc đi đường trên trời hoặc đi đường dưới đất.

          Đi đường dưới đất chư vị có dịp chiêm ngưởng đại công trình thiết kế 10 Cữa Địa Ngục dựa vào đại tác phẩm Địa Ngục Biến Tướng Đồ của họa sư Giang Dật Tử.

         Gọi là đại công trình vì 10 Cữa Địa Ngục được xây dựng dưới mặt đất của Đại Tượng Phật A Di Đà, sự tốn kém sẽ vô cùng lớn lao. Nhưng sẽ làm kinh ngạc cả thế giới về những điều mà họ ít biết và chưa từng nghe nói.

         Thế giới hiện đang chiêu cảm nhiều thiên tai chết chốc, kinh nói đó là do ngã chấp sâu dày, tâm tưởng thô trệ, tà kiến lan tràn và giết chốc tàn khốc bởi chiến tranh đang diển ra khắp nơi.

         Cho nên, nếu ai thấy được cảnh Địa Ngục Biến Tướng Đồ tự nhiên tâm của họ cũng có chút ảnh hưỡng, do lo sợ quả báo trong tương lai.

         Nhiều người không dám xem phim này. Nhưng thực hiện được thì sẽ là một đại công đức cho những ai phát tâm cúng dưòng xây Đại Tượng.

         Chính người vẽ, họa sư Giang Dật Tử đã cãm ứng nhiều điều đặc biệt, được Phật Bồ tát gia trì và 10 vị Dìêm Vương cũng xuất hiện tán thán ông ta trong giấc mộng.

         Chúng tôi hy vọng mọi thiên tai như động đất, bão lụt, sống thần và chiến tranh sẽ giảm thiểu, nếu có thật nhiều người được xem cảnh Địa Ngục này. Họ sẽ sợ hậu quả của những cái nhân tàn ác đã gieo.

          Chúng tôi có dử kiện để chứng minh qua trận lụt ở New Orleans. Sau khi thổi qua Missisippi, đến một ngôi chùa, nơi đây có một vị Hòa Thượng và nhiều Phật tử đang ngồi tránh lụt chung quanh một pho tượng ở giữa trời đầy mưa bão, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật không ngừng và tụng chú Đại Bi. Nước đang tiếp tục dâng lên, lúc nước sắp ngập tới nơi mọi người đang ngồi thì nước thình lình dừng lại và từ từ rút xuống. Quả là một sư mầu nhiệm.  (xin xem bài khác nơi trang Web này.)

         Tại sao ?
         Do đâu ?

         Vì thời mạt pháp này pháp nhược ma cường, đôi khi tâm những người bị lên án là hay gây chiến, ưa giết chốc do đã có những hành động tác hại nên chiêu cảm thiên tai; song thật sự, tâm họ không hoàn toàn ác hại, mà do tâm ma xúi dục,

         Phật A Di Đà được chư Phật gọi là “Phật Trung Chi Vương” là Vua trong Chư Phật, bỡi đại nguyện của Ngài lớn hơn tất cả Chư Phật và công đức tu hành của Ngài cũng vĩ đại và dài lâu hơn.

         Cho nên trong cảm nghĩ của chúng tôi, dựng  được Đại Tượng Phật A Di Đà, ngoài việc sẽ giúp cho vô số người thoát khỏi luân hồi tức được vãng sanh, còn sẽ trấn áp đưọc tâm ma của những kẻ cuồng bạo do Thiên Ma xúi dục gây máu lữa.

         Thế giới sẽ giảm đi rất nhiều thiên tai cũng như chết chốc thì sẽ không còn chiêu cảm những thiên tai khốc hại nữa.

 HT  Tịnh Không (bên trái) là người đã khuyến khích họa sư Giang Dật Tử (ngồi bên mặt)  thực hiện phim Địa Ngục Biến Tướng Đồ này.

Sau khi chết hồn người sẽ đi về đâu ?

         Mở đầu phim Địa Ngục Biến Tướng Đồ, sau những lời giới thiệu họa sư Giang Dật Tử, vị xướng ngôn nói:

         Một khi đã tắt thở thì sanh mạng không còn.  Con người khi có sanh thì không tránh khỏi chết. Vậy, sau khi chết, hồn người sẽ đi về đâu ?   Chúng ta không thể không biết.

         Có thể vãng sanh Cực Lạc hay không ? Hoặc sanh thiên tức là sanh lên trời ? Hoặc đọa Địa Ngục ? Hoặc đọa Ngạ Quỷ hay vào Súc Sanh ? Hoặc trở lại làm người?

         Tất cả đều là mối lo âu.

         Địa ngục Biến Tướng Đồ là để giới thiệu cho mọi người biết rỏ, đọa Địa Ngục phải chuốc lấy chân tướng của tội báo.

         Hình dưới đây muốn hỏi con người sau khi chết hồn sẽ đi về đâu ? Và câu trả lời được dẫn giải từ từ dưới đây:

 

Một con người khi còn sống biết tu Thập Thiện có thể sanh lên cỏi Trời. Ở đây chúng tôi dùng chữ có thể, có nghĩa là còn tùy theo điều kiện nữa.

Chúng tôi xin trích một đoạn kinh A Hàm để quý vị hiểu rỏ hơn:

         “Một hôm có một người Bà La Môn đến hỏi một vị Tỳ Kheo đệ tử Phật:

         -Thưa Tôn giả, có phải Sa Môn Cù Đàm dạy người tu Thập Thiện, sau khi mạng chung được sanh lên cõi trời. Người tạo Thập Ác, chết đọa Địa Ngục phải không ?

          Vị Tỳ Kheo ấy trả lời :

         -Vâng Thế Tôn dạy đúng như vậy.

         Sau khi trả lời, vị Tỳ Kheo ấy ái ngại trong lòng, về Tịnh xá trình việc đó lên đức Phật và hỏi :

         - Bạch Thế Tôn, con xác nhận như thế có phỉ báng Thế Tôn không Đức Phật bảo vị Tỳ Kheo ấy rằng :

         -Ông nói như vậy là phỉ báng ta.

         Vị Tỳ Kheo nghe Phật dạy như thế bèn giật mình, hoang mang thắc mắc liền hỏi Phật :

         -Bạch Thế Tôn, Thế Tôn vừa dạy : Tu thập thiện chết sanh lên cõi Trời, tạo thập ác đọa Địa Ngục, sao bây giờ

         -Thế Tôn lại nói như vậy ?

Đức Phật mới phân tích cho thấy:

         1) Tu thập thiện là cái nhân sanh lên cõi Trời . Nhưng nếu người tu Thập Thiện tới giờ phút lâm chung gặp những điều bất như ý, khởi tâm bất mãn sân giận, cận tử nghiệp của người đó ác, không đủ phước sanh lên cõi trời, nếu khi mạng chung người ấy không sanh lên cõi Trời, mà ông khẳng định sanh lên cõi Trời, hóa ra ta nối dối sao?

         2) Lại nữa nếu quá khứ người đó tạo nghiệp ác nhiều , mà hiện tại họ tu Thập Thiện mới năm ba năm, nghiệp ác quá khứ chưa hết, nên khi chết họ chưa đủ phước sanh lên cõi Trời. Ông nói như thế không phỉ báng ta là gì?

         3) Lại nữa tạo Thập Ác là cái nhân đọa Địa Ngục.  Nhưng đối với người tuy có tạo thập ác; Song lúc gần chết họ được nghe pháp liền thức tỉnh hối lổi; Cận tử nghiệp họ thiện, nên nghiệp ác họ không đủ sức mạnh dẫn vào địa ngục.

         4) Lại nữa người mới tạo nghiệp ác khoảng năm ba năm, quá khứ họ đã tạo nghiệp lành lớn, phước của họ còn thừa. Tuy đời này họ có tạo nghiệp ác, nhưng nghiệp ác chưa đủ sức mạnh dẫn vào Địa Ngục, nếu ông khẳng định tạo Thập Ác đọa vào Địa Ngục mà họ không đọa, hóa ra ta nói dối, không phỉ báng ta là gì ?

Đức Phật kết luận như sau:

         -  Tu Thập Thiện là cái nhân sanh lên cỏi Trời, tạo Thập Ác là cái nhân đọa vào Địa Ngục.
         -  Được sanh lên cõi Trời hay đọa vào Địa Ngục, còn tùy ở quá khứ nghiệp và cận tử nghiệp của ngưòi đó tốt hay xấu na.’’

* * *

         Tóm lại, nhiều người hy vọng chết được sanh lên cõi Trời, nhưng con người đã chết đi sống lại vô lượng vô số kiếp rồi, nghiệp ác đã chất chứa vô lượng vô số. Không ai có thể biết nghiệp ác hay nghiệp thiện của mình nhiều hơn. Cho nên đức Phật nói còn tùy cái duyên lúc sắp tắt thở nữa.

         Cho nên, có nhiều điều mình không bao giờ hiểu nổi. Có người tưởng đâu mình tu nhiều lắm, chết chắc siêu thoát; không ai ngờ  lúc lâm chung gặp cái duyên xấu người có công phu tu hành kia lại rơi xuống. Người chết đã luân hồi rồi, đã rơi vào các nẻo xấu rồi thì đâu ai biết được, cứ tưởng vị ấy đã siêu thoát khỏi Tam giới hay sanh Thiên.

         Vậy, vào thời mạt pháp nầy, muốn nắm phần chắc nên cầu sanh Tịnh Độ của đức Phật A Di Đà với 10 Niệm chắc được vãng sanh.

         Và ngoài việc sanh Thiên, hồn người chết còn có thể rơi xuống một nơi mà ai ai cũng phãi sợ. Đó là…Chư vị có thấy, nhiều hồn đang ùn ùn đi xuống, trước cửa có Diêm Vưong, Hắc Bạch Vô Thường phán quan và quỹ Dọa Xoa chờ đón.

Chúng tôi khỏi giới thiệu chư vị cũng biết đây là cửa Địa Ngục.

 

Những hồn chết trở thành Ngạ Quỷ bụng chang bang chân ốm nhôm  đói rét đi lang thang trông rất là thểu não.

          Chết đọa Địa Ngục thân xác bị đau đớn khủng khiếp không bút mực nào tả hết nổi, nhưng đọa Ngạ Quỷ sự đau đớn vì đói khát lại khủng khiếp một cách khác.

* * *

         * Trong bài giảng Tứ Hoằng Thệ Nguyện, HT Trí Tịnh kể chuyện một vị Thần có mấy người lính theo hầu, đến viếng một người bạn là một vị Tú Tài. Người bạn  của vị Thần hỏi :

          - Ông làm quan tại sao lại xanh xao như người đói vậy?

         Vị Thần  thành thật tâm sự:

         -  Trong loài Quỷ Thần của chúng tôi, dù làm quan lớn hay nhỏ cũng không thoát khỏi cái khổ vì đói. Chúng tôi còn có dịp được ăn uống, còn hạng dưới có thức ăn mà ăn không được, có thức uống trước mặt mà uống không được. Cho đến có hạng thân mình thật to lớn mà cuống họng lại nhỏ như cây kim, nên không nuốt thứ gì được hết.

          Vị Tú Tài bèn hỏi:

         - Vậy có thể nào khỏi khổ đó không ?

         Vị Thần đáp :

         - Nếu được người ở dương gian cúng đúng pháp cho ăn, một lần ăn như vậy thì khỏi khổ vì đói một năm.

         Vị Tú Tài hỏi:

         - Thế nào gọi là cúng đúng pháp ?

         Lại đáp rằng có 5 điều kiện :

         1 - Trước nhứt đồ ăn đó không thuộc về người nào khác.
         2  -
Quyết định là đồ ăn đó là để cúng cho người đó.
         3  - Thức ăn đó phải tinh khiết.
         4  -
Đồ ăn đó phải để đúng chổ. Nếu chỗ đó là thuộc quyền trú ngụ của một vị thuộc loại Quỷ Thần chúng tôi, nếu vị đó không cho chúng tôi vô, thì chúng tôi cũng không được vô ăn.
          Như vậy cúng ở gốc cây lớn hay bên bờ suối là cách tốt nhứt.
         5- Điều kiện sau cùng là phải vái tên họ người cúng và tên họ người được cúng , thì người đó  mới được ăn. Còn đem ra để đó thì không thuộc về ai, ai củng có quyền giành giựt để ăn.

         Vị Quỷ Thần ấy nói : “ Quỷ Thần đó không phải là hồn ma bóng quế, vì họ đã có thân rồi, nhưng là thân quỷ, một đạo, trong lục đạo. Nếu cúng đúng pháp, họ hưởng một lần như vậy khỏi khổ 1 năm.”

         Lại nữa, khi còn sống có hồn do phạm những tội mà khi chết đầu thai thành Súc Sanh. Như trâu bò kéo cày trả nợ, ngựa voi đưa lưng cho ngưòi cởi. Trong kinh, mỗi con thú đức Phật đều nói quả báo của kiếp sau.       

* * *

Nhưng cũng có người đầu thai trở lại làm người, và bắt đầu lăn trong vòng bánh xe luân hồi.


          Đồng thời cũng  để thuyết minh rằng : “Địa Ngục quả báo hoàn toàn là do tự làm tự chịu, chẳng phải do vua Diêm La định tội. Cho nên chúng tôi trong tâm rất hy vọng sau khi đã xem bức họa đồ này có thể đánh thức mọi người hiểu rỏ thân người đáng quý. Cho nên khởi tâm động niệm tạo tác tội nghiệp đọa Địa Ngục thật là đáng sợ. Cho nên trong Kinh dạy rằng, chân thành phát lồ sám hối có thể xa lìa tội báo.  Chúng ta cùng nhau khuyến khích.

* * *

A Di Đà Phật và chư Thánh có thể tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc thế giới ? Đời này có thể không gì sánh bằng là cầu sanh Tịnh Độ.

LỜI NHẮN NHỦ CỦA TÁC GIẢ:  GIANG GIẬT TỬ
ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ
 


Đây là sứ mạng của tác giả lấy vẽ tranh để hóa đạo nhân tâm:

 Nhân  sanh  khổ  đoạn,  sanh  mạng  vô  thường,
 một  khi  đã  tắc  thở,  thì sanh  mạng  không  còn.

Con người khi đã có sanh, thì không tránh khỏi có chết. 
Chúng ta phải rõ ràng minh bạch cái đạo lý này.

         Tạo tác thập ác thì linh hồn qui đến địa phủ, cái gì là thập ác, phản diện của thập thiện tức là thập ác.  Đời người chỉ có mấy mươi năm, trong một đời không biết tu học thiện nghiệp, không minh bạch nhân quả sự lý, không biết tu thiện không biết tích đức, khó qua vô thường đã đến, hồn qui địa phủ, hối hận đã trễ.


          Hối hận đã không kiệp, vô thường phán quan đến thanh toán, lúc này đại mộng mới tĩnh. Lúc sanh tiền đã tạo tác đủ thứ, sau khi chết moị thứ đều phải thanh toán. 

         Quỷ vương dạ xoa toàn là do nghiệp lực tạo ra, tất cả cảnh tượng trong địa ngục hoàn toàn do nghiệp lực của mình chiêu cảm.  Người không đầy đủ cái nhân địa ngục, thì không cảm thọ cảnh giới, cũng chẳng phải Diêm La Vương trừng phạt tội nhân tàn khóc.

CỬA ĐỊA NGỤC 1, 2