Ý nghĩa hình trên:  Đức PHẬT đang thuyết pháp cho hàng Tăng sĩ (giới xuất gia) lẫn hàng cư sĩ (giới tại gia)
HÀNG PHẬT TỬ TẠI GIA NÊN BIẾTMuốn đời sống được an vui, phải giữ tròn NGŨ GIỚI.

Muốn gia đình được hạnh phúc, phải THIỂU DỤC và TRI TÚC.

Muốn tâm hồn được cao thượng thì không ham mê DANH LỢI.

Muốn cư xử hòa thuận với mọi người thì phải giữ LỤC HÒA.

Muốn được giàu sang phải thường BỐ THÍ.

Muốn được phước báo lâu dài phải tu Nhơn tích ĐỨC.

Muốn được sống lâu mạnh khỏe phải thường CỨU MẠNG, PHÓNG SANH.

Muốn vượt mọi khó khăn phải giữ tâm BÌNH TĨNH.

Muốn dứt hận thì phải thường HỶ XẢ.

Muốn xã hội hết bất công, mọi người phải khởi tâm BÌNH ĐẲNG.

Muốn nhân loại hết khổ đau thì phải ngăn lòng ích kỷ mà làm việc LỢI THA.

Muốn hưởng cõi tiên phải tu THẬP THIỆN.

Muốn lên bực Thánh phải tu BÁT CHÁNH ĐẠO.

Muốn về Cực lạc phải niệm PHẬT, tham THIỀN.Thầy Thích Minh Chánh giảng