Hình ảnh của 10 Đại Đệ tử của Đức PHẬT 


     

Tôn giả A-nan                                                 Tôn giả Ca-chiên-diên                              Tôn giả Đại Ca-diếp

Đa văn đệ nhất                                               Luận nghị đệ nhất                                          Đầu đà đệ nhất


            

Tôn giả La-hầu-la                                            Tôn giả Mục-kiền-liên                       Tôn giả Phú-lâu-na      

Mật hạnh đệ nhất                                            Thần thông đệ nhất                               Thuyết Pháp đệ nhất


           

Tôn giả Tu-bồ-đề                                         Tôn giả Upali                                                Tôn giả Xá-lợi-phất                                  

Giải không đệ nhất                                    Trì giới đệ nhất                                           Trí tuệ đệ nhất

Tôn giả A-na-luật 

Thiên nhãn đệ nhất