KINH NIỆM PHẬT BA-LA-MẬT

Đời Tấn, ngài Tam-tạng Pháp-sư Cưu-Ma-La-Thập dịch từ Phạn ra Hán.
Hòa-Thuợng Thích-Thiền-Tâm dịch từ Hán-văn ra Việt-văn.
MỤC LỤCPHẨM THỨ NHỨT
Duyên Khởi

PHẨM THỨ HAI
Mười Tâm Thù Thắng

PHẨM THỨ BA
Niệm Phật Công Đức

PHẨM THỨ TƯ
Xưng Tán Danh Hiệu

PHẨM THỨ NĂM
Quán Thế Âm Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông

PHẨM THỨ SÁU
Năng Lực Bất Tư Nghị Của Danh Hiệu Phật

PHẨM THỨ BẢY
Khuyến Phát Niệm Phật Và Đọc Tụng Chơn Ngôn

Trang kế