Nghi thức LỄ HOA ĐĂNG vía Đức PHẬT A-Di-Đà

  • Ba hồi chuông trống bát nhã                              
  • Niệm Hương                                                        
  • Tán Phật lễ tam bảo                                            
  • Tụng Chú Đại Bi                                       
  • Niệm Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu ni Phật  
  • Cử bài Sắc thân Như Lai đẹp và lạy 9 lạy          
  • Chí tâm sám hối (Kinh Pháp Hoa)                     
  • Sám thập phương                             
  • Vài lời về ý nghĩa Hoa đăng                                
  • Cử A Di Đà Phật Thân kim sắc
  • Bắt đầu cho máy niệm Phật
  • Lần lượt nhận đèn và thắp nến                           
  • Đi 7 vòng trở lại giao đèn về chỗ cũ
  • Tất cả ngồi xuống tụng bài Sám Di Đà              
  • Hô chuông                                         
  • Ngồi tỉnh toạ
  • Hồi hướng công đức