LỢI ÍCH CỦA SỰ TỤNG KINH 

Vi tính:  Tâm Tịnh

        Trong Kinh NGHIỆP BÁO SAI BIỆT có dạy rằng: “Ai cao tiếng lễ PHẬT, tụng Kinh được hưởng 10 thứ lợi ích như sau:

        1/ Bỏ được sự buồn ngủ
        2/ Các loài Thiên ma nghe thấy đều phải kính sợ
        3/ Tiếng sẽ trong và vang ra khắp 10 phương
        4/ Ba đường ác (địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh) thảy đều thoát khổ
        5/ Các thứ âm thanh bên ngoài không xen lộn vào được
        6/ Tâm thức không bị tán loạn
        7/ Thân tâm càng thêm dũng mãnh, tinh tiến
        8/ Chư PHẬT nghe thấy thảy đều hoan hỉ
        9/ Mau tiến tới Chánh định
        10/ Nhất định sẽ về nơi trong lặng hoàn toàn

        Như thế, người tu theo đạo Phật là phải chăm lo tụng, niệm, lễ PHẬT để tự mình thoát khổ và độ cho cả mọi người thoát khổ.