CD Võ Tá Hân 9 - DÂNG HƯƠNG 

01 - Dâng Hương  

Trước Tam Bảo uy linh tối thượng
Đèn trầm hương tâm nguyện chí thành
Cầu cho pháp giới chúng sanh
Khắp cùng ba cõi muôn phần phước duyên


Mãi tấn hóa trên đường thiện nghiệp
Mãi vun bồi hạnh phúc vô dư
Liên hoa nở khắp biển từ
Trần sa vô nhiễm huyễn hư đoạn lìa
  

02 - Xưng Tán  

Cúi đầu đảnh lễ Đấng Từ Tôn
Bậc Chánh Biến Tri đáng cúng dường
Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh

Làm lành lánh dữ lợi quần sanh

03 - Kỳ Nguyện  

Nay, đệ tử chúng con quì dưới Phật đài
Chí thành đảnh lễ mười phương Chư Phật
Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Tôn Pháp, Thánh Hiền Tăng


Ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo,
Gia hộ đệ tử chúng con,
Thân tâm thường an lạc, tinh tiến tu trì,
Bồ đề kiên cố, Phật đạo viên thành,


Đệ tử chúng con xin nguyện
Trọn đời quyết chí phụng hành
Lánh xa điều ác, tu tập hạnh lành
Thanh tịnh tâm ý, trước báo đền công ơn hóa độ
Sau lợi lạc pháp giới hữu tình


Ngưỡng mong ơn trên Tam Bảo từ bi gia hộ
Ngưỡng mong mười phương Chư Phật từ bi gia hộ
Ngưỡng mong Đức Đại Từ Đại Bi Ta Bà Giáo Chủ

Tứ Sanh Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi gia hộ


04 - Lễ Thập Phương Tam Bảo 

Nhất tâm đảnh lễ
Nam Mô Thập Phương Tam Thế Phật Bảo

Nhất tâm đảnh lễ
Nam Mô Thập Phương Tam Thế Pháp Bảo

Nhất tâm đảnh lễ
Nam Mô Thập Phương Tam Thế Tăng Bảo


05 - Lễ Phật Bảo

Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh
Thắng thiên ma, vạn chướng trùng trùng
Con xin lạy đấng Đại Hùng
Rọi Vô Biên Trí tận cùng thế gian


Từ quá khứ vô vàn Phật hiện
ở đương lai vô lượng Thế Tôn
Đời nay Chư Phật độ sanh
Con xin kính lễ, tâm minh nguyện cầu


Mười Phật hiệu: Ứng Cúng mầu nhiệm
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh hồng danh
Ân đức Thiện Thệ cao dày,
Bậc Thế Gian Giải chỉ bày chơn tâm


Vô Thượng Sĩ pháp thân tịnh diệu
Bậc Trượng Phu Điều Ngự chúng sanh
Nhân Thiên Cha Lành ba cõi
Phật, Thế Tôn hiển uy linh độ đời


Phật là nơi nương nhờ tối thượng
Cho chúng con vô lượng an lành
Tự quy Giác tánh bất sanh
Bồ Đề Tâm nguyện viên thành từ đây

Gieo năm vóc vi trần sám tội
Những lỗi lầm: tham, giận, mê si
Cúi xin Phật Bảo chứng tri
Con nguyện tinh tấn, viễn ly não phiền


06 - Lễ Pháp Bảo

Bát Thánh Đạo con đường chánh giác,
Đưa chúng sanh vượt thoát bờ mê
Con nay một niệm quay về
Quy y Chánh Pháp Bồ Đề tự tâm

Từ quá khứ vô vàn Diệu Pháp
Ở đương lai vô lượng Pháp mầu
Thâm sâu Phật Pháp hiện tiền
Thuyền từ phương tiện bắc cầu giác minh

Pháp thâm diệu Cha Lành khéo dạy
Lìa danh ngôn giác ngộ đời nay
Vượt thời gian chứng vô biên
Sát na đại ngộ thoát nhiên liễu tường

Đạo vô thượng đến rồi thấy rõ
Hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần
Trí nhân tự ngộ giả chân
Diệu thường tịnh lạc Pháp ân nhiệm mầu

Pháp là nơi nương nhờ tối thượng
Cho chúng con vô lượng an hòa
Tự quy lý đạo bao la
Minh tâm kiến tánh thắng ma não phiền

Gieo năm vóc sám hối vô biên
Những lỗi lầm do ái dục sinh
Cúi xin Pháp Bảo chứng minh
Con nguyện Chánh Đạo tâm linh quay về


07 - Lễ Tăng Bảo 

Tăng là bậc từ hòa, nghiêm tịnh
Dứt trần lao, đạo quả viên thành
Lục căn tịnh lặng vô sanh
Ứng cúng cao thượng, phước lành thế gian

Từ quá khứ vô vàn Tăng chúng
ở đương lai vô lượng Thánh Hiền
Đời nay Tăng Bảo phước điền
Con xin kính lễ gieo duyên Niết Bàn

Bậc Diệu Hạnh: Thinh văn đệ tử
Bậc Trực Hạnh: Tăng già thiền môn
Như Lý Hạnh: Thánh Phật Đà
Bậc Chơn Chánh Hạnh : Tăng già Thích Tôn

Ấy là Tăng Bốn Đôi, Tám chúng,
Đệ tử Phật ứng cúng, tôn nghiêm
Cung nghinh, kính lễ một niềm
Thánh chúng vô thượng phước điền thế gian

Tăng là nơi nương nhờ tối thượng
Cho chúng con vô lượng an lành
Tự quy Thánh chúng tịnh thanh,
Giác hạnh viên mãn nguyện hành từ đây

Gieo năm vóc sám tâm tội rày
Những lỗi lầm: ngã mạn, kiêu căng
Cúi xin Chư Thánh Hiền Tăng,
Con nguyện tinh tấn, tham sân đoạn lìa


08 - Lễ Xá Lợi

Cúi đầu đảnh lễ Từ Ân
Bảo tháp Xá Lợi Kim thân Phật Đà
Bồ Đề khắp cõi ta bà
Nhất tâm thành kính
Hương hoa cúng dường


09 - Thỉnh Chư Thiên

Kính thỉnh hàng Thiên chúng,
Dục giới và sắc giới,
ở đỉnh núi, hang động
Hoặc cung điện trên không


Kính thỉnh hàng Địa Tiên
Nơi hải đảo châu quận
Cây cao hay rừng rậm
Trong nhà hay ruộng vườn

Kính thỉnh thần Dạ Xoa
Càn Thát Bà Long Vương
Bậc có tâm hiền thiện
ở dưới nước trên bờ


Hoặc nơi không bằng phẳng
Hiện đang trú không xa
Xin vân tập Đạo tràng
Để lắng nghe lời dạy
Của Đức Phật Mâu Ni


Xin các Ngài lắng nghe
Đã đến giờ thính Pháp
Xin các Ngài lắng nghe
Đã đến giờ thính Pháp
Xin các Ngài lắng nghe
Đã đến giờ thính Pháp

10 - Khai Kinh

Chúng sanh cầu an lạc
Xin mở rộng lòng từ
Làm lành xa ác tánh
Nguyện tất cả sanh linh

Tràn đầy muôn hạnh phúc


11 - Hạnh Phúc Kinh

Như vầy ta nghe :
Một thời Thế Tôn
Ngự tại Kỳ Viên
Tịnh Xá Cấp - Cô - Độc
Gần thành Xá Vệ


Khi đêm gần mãn
Có một vị Trời
Dung sắc thù thắng
Hào quang chiếu diệu
Kỳ Viên sáng tỏa

Đến nơi Phật ngự
Đảnh lễ Thế Tôn
Rồi đứng một bên
Cung kính bạch Phật
Bằng lời kệ rằng

Chư thiên và nhân loại
Suy nghĩ điều hạnh phúc
Hằng tâm cầu mong đợi
Một đời sống an lành

Xin Ngài vì bi - mẫn
Hoan hỷ dạy chúng con
Về phúc lành cao thượng
Về phúc lành cao thượng

Thế Tôn tùy lời hỏi
Rồi giảng giải như vầy

Không gần gũi kẻ ác,
Thân cận bậc trí hiền
Đảnh lễ người đáng lễ
Là phúc lành cao thượng

Ở trú xứ thích hợp
Công đức trước đã làm
Chơn chánh hướng tự tâm
Là phúc lành cao thượng

Đa văn nghề nghiệp giỏi
Khéo huấn luyện trau dồi
Nói những lời chơn chất
Là phúc lành cao thượng

Hiếu thuận bậc sinh thành
Dưỡng dục vợ và con
Sở hành theo nghiệp chánh
Là phúc lành cao thượng

Bố thí, hành đúng Pháp
Giúp ích hàng quyến thuộc
Giữ chánh mạng trong sáng
Là phúc lành cao thượng


Xả ly tâm niệm ác
Chế ngự không say sưa
Không phóng dật trong Pháp
Là phúc lành cao thượng

Đức cung kính khiêm nhường
Tri túc và tri ân
Đúng thời nghe Chánh Pháp
Là phúc lành cao thượng


Nhẫn nhục lời nhu hòa
Yết kiến bậc Sa Môn
Tùy thời đàm luận Pháp
Là phúc lành cao thượng

Tự chủ, sống Phạm hạnh
Giác ngộ quả Niết Bàn
Thấy được lý Thánh Đế
Là phúc lành cao thượng

Khi xúc chạm việc đời
Tâm không động, không sầu
Tự tại và vô nhiễm
Là phúc lành cao thượng


Những sở hành như vậy
Không chỗ nào thối thất
Khắp nơi được an toàn
Là phúc lành cao thượng


12 - Vô Úy Kinh

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo


Xin những điều chẳng lành
Hoặc những điều bất hạnh
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa


Và những điều trở ngại
Những sợ hãi khổ đau
Những phiền muộn ưu sầu
Hãy được mau tiêu diệt
Hãy được mau tiêu diệt
Hãy được mau tiêu diệt


Xin Chư Thiên hoan hỷ
Công đức chúng con làm
Để tựu thành phúc quả
Rồi hộ trì chúng sanh
Những người tu giới hạnh
Bố thí và tham thiền


Xin oai đức vô biên
Chư Toàn Giác, Độc Giác
Và Thinh Văn Thánh Chúng
Hộ trì cho chúng sanh
Hộ trì cho tất cả
Được tịnh lạc an lành


13 - Đại Từ Bi Kinh

Người hằng mong thanh tịnh :
Nên thể hiện pháp lành,
Có khả năng, chất phát,
Hiền hòa, không kiêu mạn,


Sống dễ dàng, tri túc
Thanh đạm, không rộn ràng,
Lục căn luôn trong sáng
Trí tuệ càng hiển minh

Chuyên cần, không quyến niệm
Không làm việc ác nhỏ
Mà bậc trí hiền chê
Nguyện thái bình an lạc


Nguyện tất cả sinh linh
Tràn đầy muôn hạnh phúc
Chúng sanh dù yếu mạnh
Lớn nhỏ hoặc trung bình

Thấp cao không đồng đẳng
Hết thảy chúng hữu tình
Lòng từ không phân biệt
Hữu hình hoặc vô hình

Đã sinh hoặc chưa sinh
Gần xa không kể xiết
Nguyện tất cả sinh linh
Hạnh phúc luôn tràn đầy


Đừng lừa đảo lẫn nhau
Chớ bất mãn điều gì
Đừng mong ai khổ đau
Vì tâm niệm sân si

Hoặc vì nuôi thù oán
Hãy mở rộng tình thương
Hy sinh như từ mẫu
Suốt đời lo che chở

Đứa con một của mình
Hãy phát tâm vô lượng
Đến tất cả sinh linh
Từ bi gieo khắp cùng

Cả thế gian khổ hải
Trên dưới và quanh mình
Không hẹp hòi oan trái
Không hờn giận căm thù


Khi đi, đứng, ngồi nằm
Bao giờ còn thức tỉnh
Giữ niệm lành từ bi
Thân tâm thường thanh tịnh

Phạm hạnh chính là đây
Ai xả ly kiến thủ
Có giới hạnh nghiêm trì
Viên mãn đạt Chánh tri


Không ái nhiễm dục trần
Thoát ly đường sanh tử


14 - Từ Bi Nguyện

Nguyện cầu tám hướng mười phương
Chúng sanh muôn loại hãy thường an vui
Dứt trừ oan trái nhiều đời
Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan


Hại nhau chỉ chuốc lầm than
Mê si điên đảo vô vàn lệ châu
Chúng sanh vô bệnh sống lâu
Nguyện cho thành tựu phước sâu đức dầy

Nguyện cho an lạc từ nay
Dứt trừ thống khổ, oán hờn đắng cay
Dứt trừ kinh sợ, tai ương
Bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly

Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri
Sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn


15 - Hồi Hướng Công Đức

Con xin hồi hướng phước này
Khắp cùng Pháp giới muôn loài chúng sanh
Mẹ cha quyến thuộc gần xa
Hiện tiền quá vãng thập phần phước duyên

Cầu xin Hộ Pháp Chư Thiên
Phát tâm hoan hỷ báo truyền giúp cho
Thảy đều hưởng phước cam lồ
Đạo căn bất thối tâm vô khổ sầu
Lời vàng chư Phật thâm sâu
Thấm nhuần trăm họ thái bình năm châu

Con cùng Pháp giới chúng sinh
Đồng nương Chánh Pháp quang minh chân truyền

Tín tâm giữ vẹn một niềm
Vun bồi phúc huệ gieo duyên Niết Bàn


16 - Phục Nguyện

Nguyện đem tâm thanh tịnh
Cầu pháp giới chúng sinh
Thoát ly luân hồi khổ
Phật đạo chóng viên thành


CD Võ Tá Hân 7 - NGUYỆN CẦU 

01 - NGUYỆN CẦU - Nhạc: Võ Tá Hân - Thơ: Bảo Nguyên - Ca sĩ: Quốc Dũng & Bích Phượng

Con ơi thuyền như chừng chìm mất
Mưa bay mù trời sóng ào ạt
Mây đen dằng dặt kín mười phương
Mẹ cầu Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Chúng con đồng chấp tay nguyện cầu

Phiêu phiêu giạt con thuyền lạc lái
Xa thăm thẳm bờ bến sầu thương
Biết chốn nào bờ giác ngàn hương
Mẹ cầu Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Chúng con đồng chấp tay nguyện cầu

Thương con mẹ trong cảnh khổ đau
Mong con ngủ trọn giấc mẹ vui
Trong hương trầm dưới ánh từ bi
Mẹ cầu Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Chúng con đồng chấp tay nguyện cầu

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Chúng con đồng chấp tay nguyện cầu

Nam Mô ...


02 - NHỮNG NGƯỜI ĐI QUA  - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Huyền Không

Tưởng niệm Giác linh nhị vị:  Cố HT Thiện Minh và HT Thiên Ân


Đêm nay ngồi đếm sao trời
Như ta lặng ngắm những người đi qua
Mênh mông thế giới Ta Bà
Thu về trong một chén trà bình minh

Làm sao đếm hết tinh cầu
Trăm năm sau nữa đạo tình còn không
Người đi như chiếc lông hồng
Nắng mưa gửi lại cánh đồng thời gian

Còn đây thế giới ba ngàn
Trong tim nhân loại đón chờ hân hoan
Tọa Thiền đâu thấy bơ vơ
Lang thang từ thuở bao giờ hay chăng?

Đêm rằm ta hỏi ánh trăng
Ngàn năm về trước đã tằng chiếu ai?
Người đi, trong mấy năm dài
Xuyến xao ta nhớ bóng hai đời người

Đêm nay ngồi đếm sao trời
Như ta lặng ngắm những người đi qua
Mênh mông thế giới Ta Bà
Thu về trong một chén trà bình minh

Bỗng nhiên ta nở môi cười
Khói hương mầu nhiệm rạng ngời Hoa Nghiêm
Trùng trùng duyên khởi bên thềm
Mái chùa xưa đã lặng yên thuở nào


03 - CÁC NẺO ÐƯỜNG ÐỜI - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Bảo Nguyên - Ca sĩ : Thanh Long  

Tôi là một kẻ tài hèn sức kém
Học chẳng nên cầy cuốc lại không hay
Cuộc thăng trầm bấm tay khôn sức đếm
Đời đảo điên chẳng rượu thế mà say

Tôi đi mãi bao nẻo đường quanh quất
Hết về đông lại quanh bước sang tây
Dầu chua xót cũng luôn ôm mộng đẹp
Dầu bẽ bàng hồn cánh vẫn tung mây

Tôi mắt thấy đạn bùng gieo lửa thép
Nhà tan hoang núi xương trắng phơi đầy
Tôi nghe giọng rền than kêu thảm thiết
Tiếng khóc oan cao ngất chín tầng mây

Có những chiều, tôi lòng buồn da diết
Nghe đìu hiu lạnh gió thổi quanh mình
Tôi chỉ biết nguyện cầu dâng đức Phật
Độ trần gian qua khỏi kiếp tai nầy

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật
Độ trần gian cho qua khỏi giấc tai nầy
Độ trần gian cho qua khỏi giấc tai nầy

Nam mô Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đại bi Bồ Tát Quan Thế Âm
Độ trần gian cho qua khỏi giấc tai nầy
Độ trần gian cho qua khỏi giấc tai nầy 


04 - NIỆM PHẬT- Nhạc: Võ Tá Hân - Thơ: Giác An - Ca sĩ: Bích Phượng  

Niệm Phật khi giàu có,
Muốn mua được từ bi
Niệm Phật khi nghèo khó
Muốn xin được nhiệt tâm

Niệm Phật khi đầm ấm
Muốn chan hòa nồng nàn
Niệm Phật khi lạnh giá
Muốn tìm được an nhiên

Niệm Phật khi bình minh,
Thấy đất trời cao rộng
Niệm Phật khi hoàng hôn,
Biết kiếp người mỏng manh

Niệm Phật khi về khuya,
Tâm thức vào lắng đọng
Niệm Phật khi trời mưa
Ngỡ nước mắt muôn loài

Niệm Phật khi trời gió,
Thấy cơn lốc luân hồi
Niệm Phật khi trời trong
Bỗng không còn thấy, nghe

Niệm Phật khi vào xuân,
Đóa Vô Ưu rạng ngời
Niệm Phật khi hè sang,
Nắng sầu hận chói chan

Niệm Phật khi vào thu,
Lá ưu phiền rơi đầy
Niệm Phật khi lập đông
Giá băng sầu thế nhân

Niệm Phật bên tuổi thơ
Thấy nâng niu cuộc đời
Niệm Phật bên già nua,
Xót thương thân phận người

Niệm Phật bên người đau,
Xót xa bao nỗi lo
Niệm Phật bên người chết
Thấy sinh tử vô thường

Niệm Phật bên người sống
Thấy nhân duyên chập chùng
Niệm Phật bên vị Phật
Thấy Ta về với Ta... 


05 - THEO DẤU TÔN SƯ - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Bảo Nguyên - Ca sĩ : Thanh Long

Ta thất thểu trên đường vàng hoa lá
Chỉ thấy mây mù mà chẳng thấy người đâu
Nghe vượn hú ba hồi xao xát dạ
Biết phương nào thăm thẳm núi rừng sâu

Đêm xuống dần trăng mọc bên kia núi
Heo hút sương mờ chùa bặt chốn tàn thâu
Chuông đểm tiếng tâm sầu rền văng vẳng
Nhìn chòm mây bạc, Tôn sư ngài ở đâu?

Tràn dâng lên giây phút nhiệm mầu
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Thành tâm đệ tử xin nguyện cầu
Thầm xin chư tôn Đại Bồ Tát

Chẳng biết nơi nao chùa vắng lặng
Đêm khuya trăng lặng chốn rừng sâu
Vượn hú non cao khách động sầu
Hừng đông trời rạng hẳn còn lâu

Ở đâu? Tôn sư ngài ở đâu? 


06 - ÐÓA HOA VÔ THƯỜNG - Nhạc: Võ Tá Hân - Thơ: Chúc Quả & Minh Hoan - Ca sĩ: Thùy Dương  

Hỡi lượng từ bi Thích Ca Mâu Ni
Soi đường ban phúc chúng sinh
Con chỉ là một đóa hoa nhỏ dại
Đắm chìm trong kiếp vô thường

Đời con đã biết bao lần khổ đau
Chơi vơi trong cõi phù sinh
Chỉ mong sao được an lành ấm êm
Chẳng màng phú quý lợi danh

Lòng không oán trách giận hờn một ai
Luôn luôn tin ở ngày mai
Việc chi cũng sẽ tốt đẹp hơn nhiều
Niềm tin con vững trong lòng

Sông đời trầm luân thế gian chập chùng
Vơi đầy nước mắt thương đau
Con nguyện lìa xa tối tăm u mê
Quay về dưới ánh đạo vàng


07 - QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT ÐƯA TÔI QUA SÔNG - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Bảo Nguyên - Ca sĩ : Bích Phượng  

Tôi đã đến bên bờ sông
Nhìn dòng sông Hồng ngầu đục đỏ
Như bao mùa thu từ muôn năm trước
Năm mươi năm rồi xóm làng bỏ đó
Nhưng vẫn còn mẹ hiền bên lối hoa tàn
Trông đợi người con như lúc nào cũng vẫn nhỏ
Dù cho dài nắng sạm nhạt phai nhan

Bao nhiêu mùa sóng cồn mưa lũ
Lại trời tây mưa đá tuyết tan
Giờ về đây nghe chừng như tan tác
Chỉ còn cầu Quan Thế độ nhân gian

Thấm khô đi dòng lệ ngày xưa cũ
Để về thương và đầy nỗi hân hoan
Tôi qua sông xin Bồ Tát độ
Đưa tôi về bên gối mẹ hiền xưa

Dưới mái ủ hương xưa tóc rũ
Quan Thế Âm Bồ Tát mắt mơn man
Trên thềm nghe kinh thoảng đều trong tiếng mõ
Ôi là thương, thương khiến lệ mi tràn

Ngày ra đi đời ly biệt khổ
Tim nay già héo rán hoa nhan
Con dừng chân nghe mẹ cầu phổ độ
Bình Cam Lồ hòa tan lệ mẹ

Con lặng người run run quỳ gối nhỏ
Và uống đi cho mờ hết cảnh hoang tàn
Đêm chợt xuống ngọn đèn soi leo lét
Tay mẹ lành vầng trán bỏng như than

Toàn thân con như tuyết gần bếp đỏ
Trào dâng lên muôn tình ý miên man
Trời Đâu Suất sáng choang hoa ngọc
Dìu chân con bên mẹ nhịp cung đàn


08 - XUÂN AN LẠC - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Huyền Không - Ca sĩ : Thanh Long  

Hôm nay đón chào xuân sang,
Chùa vang tiếng chuông ngân trong nắng vàng
Con đi lễ Phật đầu năm,
Lòng thành kính dâng hương lên đài sen

Noi gương đức Phật từ bi,
Lòng xin hết tham lam không oán thù
Tan như pháo hồng ngoài sân,
Màn u tối vô minh không còn vương

Thầm nguyện khấn an vui đến muôn loài
Lòng từ bi kết trái khắp muôn nơi
Đời trần thế vui xuân bao chan hòa
Người người đón xuân an lạc thái hòa

Và hạnh phúc, an vui tháng năm dài
Đèn Phật pháp soi sáng khắp muôn phương
Ngày vui mới thắm tươi cho muôn người
Tình nhân ái khắp bốn phương sáng ngời

Hôm nay đón chào xuân sang,
Chùa vang tiếng chuông ngân trong nắng vàng
Con đi lễ Phật đầu năm,
Lòng thành kính dâng hương lên đài sen

Mong non nước mình đẹp mãi
Nhân thế xóa tan đi bao oán than
Ta vui đón mừng xuân đến
Cùng chung đắp xây tình thương khắp nơi  


09 - NHỚ CHÙA - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Huyền Không - Ca sĩ : Bích Phượng  

Từ thuở ra đi vắng bóng chùa
Đường đời đã nhọc chuyện hơn thua
Trong tôi bừng dậy niềm chua xót
Xao xuyến mơ về lại cảnh xưa

Thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng
Có con đường đỏ chạy lang thang
Có hàng tre gợi hồn sông núi
Im lặng chùa tôi ngập nắng vàng

Có những cây mai sống trọn đời
Bên hàng tùng bách vẫn xanh tươi
Nhìn lên phảng phất hương trầm tỏa
Đức Phật từ bi miệng mỉm cười

Tôi nhớ làm sao những buổi chiều
Lời kinh giải thoát vọng cao siêu
Đây ngôi chùa cổ ngày hai buổi
Cầu nguyện dân làng sống mến yêuVì vậy làng tôi sống thái bình
Sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh
Sắn khoai bắp gạo nuôi dân xóm
Xây dựng tương lai xứ sở mình

Mỗi tối dân quê đón gió lành
Khắp chùa dào dạt ánh trăng thanh
Tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi
An ủi dân hiền mọi mái tranh

Trầm đốt hương thơm bay ngạt ngào
Thôn trên xóm dưới dạ nao nao
Dân làng tắm gội lên chùa lễ
Mười bốn, ba mươi mỗi tối nào

Biết đến bao giờ trở lại quê
Phân vân lòng gửi nhớ nhung về
Tang thương dù có bao nhiêu nữa
Cũng nguyện cho chùa khỏi tái têTừ thuở ra đi vắng bóng chùa
Đường đời đã nhọc chuyện hơn thua
Trong tôi bừng dậy niềm chua xót
Xao xuyến mơ về lại cảnh xưa

Chuông vẳng nơi nao nhớ lạ lùng
Ra đi ai chẳng nhớ chùa chung
Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của tổ tông

Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của tổ tông


10 - NHỚ MÙA PHẬT ÐẢN - Nhạc: Võ Tá Hân - Thơ: Bảo Nguyên - Ca sĩ: Thanh Long 

Hàng năm theo gót mẹ lên chùa
Mẹ đi trong nắng vàng lối ngõ
Tà áo lụa khói hương phơ phất gió
Mùi trầm bay quyện lá trúc nên thơ

Thời gian có bao giờ ngừng trôi
Gió xuân vương vấn nụ cười thương
Nét từ bi trên điện rực mây vàng
Lời kinh tụng tiếng mõ âm vang đều

Hơn sáu mươi hoa giáp chẳng tàn phai
Lòng trẻ thơ sững sờ trong ảo mơ
Như hiển hiện hồn thơm quanh lối ngõ
Những tưởng là Bát Nhã bến thiên nhai

Muôn đèn hoa bập bềnh theo sóng nước
Hồ rực lên ngàn nét mặt thơ ngây
Là chay tịnh trái hoa hương thơm ngát
Thương thương nhớ nào đâu có hề khuây

Hợp tan có khác gì mây trời
Thời gian xin hãy tạm ngừng trôi
Cho tôi hưởng lại một mùa say say
Hương khói tỏa ngày Phật đản năm xưa

Tôi chợt thấy mẹ về bên đức Phật
Ánh từ bi xoa dịu nỗi sầu đau
Và hào quang bừng dâng lên rực rỡ
Lòng nhẹ run muôn điểm sáng hoa đèn  


CD Võ Tá Hân 11 - MẶT TRỜI HỒNG TỈNH THỨC 

01 - MẶT TRỜI HỒNG TỈNH THỨC - Nhạc: Võ Tá Hân - Thơ: Thích Nhất Hạnh & Thích Tịnh Từ - Ca sĩ: Bích Hồng, Quốc Dũng & Kim Tuấn  

ĐK : Thở vào tâm tĩnh lặng
Thở ra miệng mỉm cười
An trú trong hiện tại
Giờ phút đẹp tuyệt vời


1. Ta có bao ngày vui
Bao ngày trong cuộc đời này
Có bao ngày buồn
Những ngày ấp ủ tâm tư
Dòng thời gian trôi nhanh
Nhanh như (ý a) thác lũ
Cuốn hoa ngàn về
Chân trời không tuổi không tên

ĐK

2. Quán thân ta như dòng sông
Trôi vào (ý a) biển rộng
Như mảnh đất bồi
Ươm lúa mạ quanh năm
Hơi thở ta bao la
Là nhà (ý a) của ta
Đưa tỉnh thức về
Cho ta xóa bỏ đêm đen

ĐK

3. Hôm nay mặt trời hồng lên
Mặt trời tỉnh thức rạng ngời
Mạch sống yêu thương bừng dậy
Hạnh phúc đây rồi người ơi
Quá khứ đã đi qua
Tương lai (ý a) chưa tới
Chỉ có phút giây hiện tại
Phút giây hiện tại mà thôi 


02 - THIỀN HÀNH - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Thích Quảng Thanh - Ca sĩ : Nhã Phương 

Sáng nay đi thiền hành
Hương lòng quyện chung quanh
Bát ngát rừng thông xanh
Dòng suối reo êm đềm

Sáng nay đi thiền hành
Sương mù còn long lanh
Ríu rít lời chim ca
Từng bước trong an lành

Con đường nhiều sen bay
Có chim oanh trên cành
Lặng nghe chim nói Pháp
Lời chim vọng bay xa

Con đường nhiều sen búp
Dâng cúng Phật chân thành
Tâm là tâm thư thái
Đi từng bước an vui

03 - LƯU CHUYỂN - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Thích Tịnh Từ - Ca sĩ : Khắc Dũng 

Dòng đời như nước cuối trời mây
Nước chảy qua cầu, mây bay trên đầu
Nước mây không hẹn hò
Nhưng muôn thuở còn tìm nhau
Cuộc đời ta cuồn cuộn
Từng là nước, từng là mây
Khi róc rách qua ghềnh thác đổ
Khi làm mưa tắm mát ruộng đồng

Dòng đời như gió cuốn đầu non
Gió thổi qua mành, vi vu an lành
Gió bay không hẹn về
Đi đi hoài chẳng về đâu
Cuộc đời ta lồng lộng
Từng là gió, từng là cây
Khi réo rắc cuốn về tô bảo
Khi thầm trao mến ái tự tình

Ta từng làm mây bềnh bồng vô định
Khi ngủ quên, khi ngủ quên
Ta che cả cuộc đời
Người ơi có biết ta là ai?
Ta không là gì, mà là tất cả
Ta lưu chuyển
Ta lưu chuyển khắp cùng mọi nơi

Dòng đời như chiếc lá mùa thu
Lá đổi thay màu, thân không vương sầu
Lá bay xa cội cành
Nhưng hơi thở vẫn còn đây
Cuộc đời ta mầu nhiệm,
Từng là lá, từng là hoa
Khi nắng ấm xây cành trái trổ
Khi làm phân ươm đất ngọt lành

Dòng đời như sáng sớm bình minh
Nắng chở hoa ngàn, thương yêu vô vàn
Nắng vươn vai đợi chờ
Cho em rủ bỏ màn đêm
Cuộc đời ta vời vợi
Từng là đuốc, từng là sao
Khi bóng tối lan tràn khắp nẻo
Ta là tim thắp sáng cuộc đời

Ta là hào quang từ nguồn vi diệu
Muôn ngàn năm, muôn ngàn năm
Ta soi sáng dòng đời
Người ơi có biết ta là ai?
Ta không là gì, mà là tất cả
Ta lưu chuyển
Ta lưu chuyển khắp cùng mọi nơi

Người ơi có biết chăng giờ đây
Ngày mai ngày qua
Thân ta lưu chuyển
Tâm ta hiển hiện
Khắp cùng mọi nơi

04 - BƯỚC CHÂN HOA NỞ - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Thích Tịnh Từ - Ca sĩ : Bảo Yến 

Sáng nay thức dậy
Từng bước chân đi
Phút giây tĩnh lặng
Hương thơm tràn đầy
Người đi muôn lối
Ta về nơi đây
Phút giây hiện tại
Tâm tư rạng ngời

Từng bước chân đi
Khơi làn gió nhẹ
Từng bước chân đi
Khơi dậy niềm vui
Từng bước chân đi
Bước theo nhịp thở
Từng bước chân đi
Ta về bên ta

Sáng nay thức dậy
Ngày mới đơm hoa
Bước chân tĩnh lặng
Quê hương hòa bình
Đời như mây nước
Trôi về muôn phương
Tiếc chi tình đời
Đong đưa muộn phiền

Từng buớc chân đi
Bên vườn nắng hạ
Từng bước chân đi
Gieo hạt mùa lên
Từng bước chân đi
Thiết tha lời nguyện
Từng bước chân đi
Ta về quê xưa

Sáng nay thức dậy
Nhìn lá thu rơi
Thoát nhiên tỉnh mộng
Chơn như ngàn đời
Dù cho mưa nắng
Trên đường ta đi
Bước theo nhịp thở
Yêu thương tìm về

Từng bước chân đi
Hoa cười đất mẹ
Từng bước chân đi
Xây dựng ngày mai
Từng bước chân đi
Phút giây nhiệm mầu
Từng bước chân đi
Ta về thênh thang

05 - THẮP SÁNG CHÁNH NIỆM - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Thích Tịnh Từ - Ca sĩ : Khắc Dũng 

Đừng mong ai cho mình nụ cười
Đừng quên đi phút giây hiện tại
Đừng mong ai cho mình hạnh phúc
Ta quay về nương tựa trong ta
Hạnh phúc đâu phải đi tìm nhọc nhằn
Đời đau thương ta quyết tâm thề nguyện
Đường tu tâm sẽ là đất mới
Thắp Chánh niệm đem về nơi nơi

Đường tu thôi ta đành miệt mài
Vì không ai cho mình giải thoát
Vì không ai cho mình tự tại
Vì tình nào thương ta hơn ta đâu?
Đường quy tâm bắc nhịp cầu hơi thở
Niềm tin yêu sẽ là nắng mới
Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ
Thắp Chánh niệm đem nguồn yên vui

Đừng mong ai cho mình hòa bình
Đừng mong ai cho mình thanh thản
Đừng mong ai cho mình no ấm
Vì tình nào thân thương hơn tình ta
Dù bao lâu chưa nhìn được mình
Đường ta đi con đường sáng lạn
Tình anh em sẽ là sức sống
Thắp Chánh niệm xây nhà của ta 


06 - EM ÐI LỄ CHÙA - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Thích Tịnh Từ - Ca sĩ : Thùy Dương 

Em đi chùa về
Lòng nghe thanh thản
Lời sư ông giảng
Chuông đồng vang vang

Em đi chùa về
Niềm tin thức dậy
Lời kinh muôn thuở
Mầu nhiệm thênh thang

Em đi chùa về
Từ nay thay đổi
Lòng không hờn dỗi
Em hiền em ngoan

Em đi chùa về
Lòng nghe sống dậy
Buồn thôi than thở
Tình đẹp như mơ

Em đi lễ chùa này
Bao tin yêu sáng lạn
Ôi chứa chan tình người
Em cười vui bên nhau

Em đi lễ chùa này
Dâng hương hoa cúng Phật
Em cất cao lời nguyện
Thương người như thương thân


07 - TÌNH MẸ - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Thích Tịnh Từ - Ca sĩ : Bảo Yến

Mẹ hiền thương con, như trái tim mình
Con như hơi thở, như mặt trời lên
Thương con mẹ thở, thương con mẹ cười
Mẹ cười cho con, mẹ thở cho con

Để dành cho con, đêm đêm mẹ ngồi
Tựa như trái núi, lặng dòng tâm trong
Lặng dòng tâm trong, xa vương giọt buồn
Nụ cười tươi vui, ngày mới thênh thang

Mẹ vui con vui, mẹ cười con thở
Mẹ an lạc bước, tươi sáng đời con
Mẹ khóc con đau, mẹ buồn con tủi
Mẹ vương sầu lo, u tối đời con

Tình mẹ lan trong từng nhịp con thở
Mẹ lắng tâm tư, tươi mát hồn con
Mình sống trong nhau, chập chùng duyên khởi
An vui của mẹ, gia tài của con


08 - HÃY QUÊN ÐI - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Thích Tịnh Từ - Ca sĩ : Khắc Dũng 

Hãy quên đi dĩ vãng muộn phiền
Để hoa cười đẹp nét trần gian
Hãy trở về phút giây hiện tại
Thở ra vào sáng dậy bình an

Hãy làm kẻ hành khất khiêm nhường
Để tìm về thắm hạt yêu thương
Chắp tay thành đóa hoa mầu nhiệm
Cúng dưỡng khắp sáu nẻo mười phương


Hãy lặng yên cho em thơ ngủ
Cho mẹ hiền thôi nhọc lời ru
Nắm tay cùng quỳ bên gối mẹ
Xin khơi dòng nước của ngàn xưa

Nhìn cho kỹ đôi bàn tay trái
Thấy tổ tiên thấy lại ông bà
Nhìn cho kỹ đôi bàn tay phải
Thấy con tim gánh cả sơn hà

Hãy xua tan hận thù nghi kỵ
Để cho người sống với tin yêu
Kết mây lành bay về non thái
Để làm mưa ướp ngọt đất trời

Hãy cùng nhau ru em thơ ngủ
Để mẹ hiền thôi khổ vì con
Nắm tay cùng quỳ bên gối mẹ
Xin khơi dòng nước của ngàn xưa


09 - SỐNG VUI - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Thích Tịnh Từ - Ca sĩ : Phương Dung 

Chỉ thiền quán sống vui dài lâu
Phép an tâm ôi thật nhiệm mầu
Đắm say nhiều buồn vương sóng gió
Thở và sống thênh thang cuộc đời

Đừng hờn oán kết thêm nghịch duyên
Lấy thương yêu xóa sạch hận thù
Thắp lên nụ cười hiền trong sáng
Đem nguồn vui xây nên tình người

Tình không bến lấy chi mà vương
Đường đi tới với bao tình thương
Ngày vui tới thế gian đổi mới
Mình chuyển biến có chi đâu mà ngờ

Chỉ còn có sống vui mà thôi
Quên hết đi tháng ngày lo âu
Nụ cười nở mãi trên bờ môi
Từng bước chân điểm trang cuộc đời


10 - BỒ ÐỀ ÐẠT MA - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Thích Tịnh Từ - Ca sĩ : Bảo Yến 

Người từ Tây Trúc về đây ai đón một lần
Người từ Tây Trúc về đây thơm ngát thiền hương
Người đến phương đông ngoảnh mặt nhân gian
Suốt chín năm dài tịnh mặc an nhiên

Ngồi nhìn làn mây dần bay xa hút chân trời
Từng giọt sương rơi là pháp âm diệu huyền
Có đâu ngờ một hôm tuyết phủ đầu non
Rừng thu lá dậy hải triều triền dâng


Ngờ đâu một sớm bình minh
Thần Quang cúi lạy mắt người lung linh
Một nụ hoa thơm nở bừng hương ngát
Một vừng trăng thanh thắp sáng hoàng hôn

Trần gian rồi thoát tử sinh
Thiền tông pháp mầu chiếu ngời quang minh
Khuể dục si mê phải dần tan biến
Bồ Đề nhân duyên cứu vớt quần sinh

Bồ Đề Đạt Ma thiền quang lồng lộng
Một vì sao mai chuyển hướng trời đông
Bao kiếp mong chờ thời cơ đã đến
Đèn tâm thắp dậy pháp mầu truyền trao

Một nụ tâm khôi nở bừng sáng lạn
Một trời yêu thương tưới xuống hồn hoang
Tình chung vời vợi người về nơi đây
Một tình u mê chiếu sáng ngàn năm 


CD Võ Tá Hân 13 - TRƯỜNG CA PHẬT SỬ 

01 - KHAI DÒNG THÁNH SỬ - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Thích Giác Ðẳng - Ca sĩ : Bảo Yến & Bích Hồng

Kính lạy Phật toàn tri diệu giác
Đấng Đại Hùng giải thoát tử sanh
Đại bi đại trí trọn lành
Trời người qui ngưỡng tứ sanh nương nhờ

Kính lạy Đạo chân thường tỉnh thức
Pháp thậm thâm thánh đức hiển minh
Lương phương cứu khổ hữu tình
Ba tòa tạng báu uy linh nhiệm huyền

Kính lạy Tăng phước điền cao cả
Thừa Như Lai hoằng đạo thâm sâu
Đức thanh tịnh hạnh vô cầu
Rạng ngời tam học nêu cao gương lành

Giữa cuộc thế xoay vần khổ lụy
Thiên hùng ca vạn kỷ còn lưu
Ngàn năm một đóa vô ưu
Trọn đời thánh thiết, thiên thu rạng ngời

02 - PHÚC MỆNH - Nhạc: Võ Tá Hân - Thơ: Thích Giác Ðẳng - Ca sĩ: Bảo Yến

Ưu đàm hoa thiện sanh một thuở
Vạn năm sau còn tỏa linh hương
Công đức kết tụ chân thường
Trải vô lượng kiếp tìm đường cứu sinh

Ba-la-mật nở tình Bồ-Tát
Quyết đạt thành Diệu Giác Biến Tri
Gương lành thù thắng nan nghì
Hùng tâm đại nguyện cứu nguy cõi đời

Kiếp áp chót:cung trời Đâu Suất
Rõi nhãn thông nhìn khắp thế gian
Thấy trung Ấn Độ lạc bang
Ca Tỳ La Vệ duyên bay phúc vàng

Hoa mạn-đà tung mây khoe sắc
Chim tầng già dìu dặt ca thanh
Ngài từ thiên giới giáng sanh
Vào lòng Phật - mẫu viên thành nguyện xưa

Đức Ma Da vốn vừa hiếm muộn
Lại ngày đêm mong muốn quý nhi
Miếu cao đền tháp sá gì
Dốc lòng cầu nguyện lắm khi mỏi mòn

Chợt một hôm cung son hiển mộng
Khắp hoàng môn hương lộng ngạt ngào
Mây lành tỏa sắc muôn màu
Đại linh bạch tượng nhập vào thánh thai

Chín tầng cao rèm che trướng phủ
Quan khâm thiên tiên liệu tương lai
Hoàng triều rồi sẽ nối ngôi
Anh khôi tú lệ dám đương con trời

Biết điềm lành Phạn Vương hoan hỉ
Đức Ma Da trăm vị kiêng khem
Giới điều nết hạnh đoan trang
Đêm ngày thanh tịnh đợi duyên mãn bồn

03 - ĐẢN SANH - Nhạc: Võ Tá Hân - Thơ: Thích Giác Ðẳng - Ca sĩ: Nhã Phương

Lum Bi Ni thư thới tâm hồn
Dạo gót mây tay với long hoa
Tinh linh trời đất hiện ra
Ngôi sao vô tỷ Sĩ Đạt Ta giáng phàm

Tứ thiên vương quan tâm hầu hạ
Đại long vương phún nhả mưa sương
Chư tiên hoa rắc cúng dường
Ba cõi rúng động thanh dương chói lòa

Bảy bước đi liên tòa kết nụ
Chỉ đất trời thượng hạ tuyên ngôn
"Như Lai vô thượng chí tôn
Thân này kiếp chót vĩnh tồn vô sanh"

Khắp ba cõi chúng sinh hoan lạc
Chín tầng không thiên nhạc reo vang
Mở ra trang sử huy hoàng
Ngàn năm in nét bước chân vào đời

A Si Ta non xanh tu ẩn
Chợt động tâm chiêu cảm nguyên nhân
Vội dùng thần lực vượt ngàn
Xin gặp thánh ấu long nhan bái mừng

Trước thánh quân nghiêng lưng phủ phục
Chợt hoàng nhi đặt gót lên đầu
Đại tiên biết chuyện cơ mầu
Khóc cười rồi lại kính tâu sự tình

"Khóc là khóc thương mình bạc phận
Chẳng được nghe giáo huấn của Ngài
Mai sau thành bậc Như Lai
Tôn sư vô thượng bốn loài hàm ân"

"Cười là cười duyên phần sanh chúng
Triệu năm kia vốn chẳng có ai
Muôn loài thoát khổ được vui
Thấm nhuần chánh pháp trời người hân hoan"


04 - NIÊN THIẾU - Nhạc: Võ Tá Hân - Thơ: Thích Giác Ðẳng - Ca sĩ: Nhã Phương

Đức Ma Da viên toàn phước báu
Bảy ngày sau Đâu Suất hóa sanh
Giờ đây nụ điểm đầu cành
Nhờ tay kế mẫu viên thành thắng hoa

Thương thái tử hậu vận âu lo
Tịnh Phạn Vương lòng chẳng an vui
Sợ con từ bỏ ngai vàng
Sợ mai bóng xế bẽ bàng thâm cung

Tuổi vừa lớn hình dung tuấn tú
Mọi vinh hoa phú quý trưng bày
Cung vàng điện ngọc chói lòa
Đến đi nhung lụa gấm hoa sẵn dành

Vườn ngự uyển sắc lành tú mậu
Màu cung môn tinh đẩu quang minh
Cung nga thế nữ diễm tình
Vũ ca dìu dặt cung nghinh tứ bề

Mười sáu tuổi kén tìm mỹ nữ
Nàng Da Du hàm tiếu sắc hương
Mây xanh phơi phới cung đường
Còn giăng tơ đỏ mà giương cánh thần

Từ nết hạnh tánh tâm vô lượng
Đến tài hoa thiên hướng khôn nghì
Nói năng cư xử kiêm toàn
Học hành tư cách khác gì phượng long

Vui cung cấm thong dong ngày tháng
Tuổi thanh xuân trong sáng hồn nhiên
Bốn mùa nhạc trổi tiên thiên
Ngày đêm hoan lạc vô ưu vô phiền

Lầu tránh nóng muôn hoa nở rộ
Đình thanh lương trăng gió thanh tao
Sơn hào hải vị ngọt ngào
Lầu son gác tía thiên lao giữ gìn


05 - ĐỐI DIỆN THỰC TẠI - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Thích Giác Ðẳng - Ca sĩ : Bảo Yến

Bình minh nọ trình tâu vương phụ
Ra hoàng môn ngự giá dạo chơi
Vua cha lòng dẫu y lời
Lệnh cho già bệnh kịp thời tránh xa

Chốn đô thành trầm hoa bái vọng
Khắp đế kinh dập dìu xinh tươi
Nam thanh nữ tú vui cười
Cửa nhà quang đãng người người hoan lạc

Lòng thái tử rộn ràng sung sướng
Cảnh thanh bình ví tưởng thiên cung
Cười vui xa giá thong dong
Muôn dân hạnh phúc thế này dám mong

Chợt cụ già răng long tóc bạc
Chân run run ngơ ngác bên đường
Lưng còng má hóp trơ xương
Thân hình tiều tụy mà thương não lòng

Hôm sau nữa cửa đông bỏ lại
Ghé cửa nam gặp phải bệnh nhân
Phong cùi lở loét thương tâm
Tanh hôi ruồi nhặng bám đầy trên thân

Lòng ngao ngán cửa tây xa giá
Gặp tử thi xác rã thịt tan
Bọ dòi nhung nhúc mủ vàng
Ác cầm cắn xé kêu vang thảm sầu

Thấy khổ cảnh nghiêng đầu gạt lệ
Gẫm nhân hoàn chịu lẽ tử sinh
ốm đau già chết bên mình
Chẳng ai thoát khỏi khổ hình thường nhiên

Bước hồi cung nặng triền ách phược
Đời thế ư hạnh phúc giả thôi
Bánh xe sinh tử quay hoài
Mù tăm vô định cõi người nào an 


06 - THOÁT TỤC - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Thích Giác Ðẳng - Ca sĩ : Nhã Phương  

Ra cửa bắc lòng đang chán nản
Gặp sa môn thanh thản đến gần
Đắp y mang bát thoát trần
Từ hòa nét mặt nhàn vân gót hài

Xe dừng lại chắp tay tham vấn
Hỏi căn nguyên ăn bận khác thường
Lý do độc bộ du phương
Bánh cơm bố thí bên đường là sao

Thầy khất sĩ khẽ chào khiêm tốn
Nhìn vương tôn nhu thuận đáp rằng
Xả ly ấy hạnh bần tăng
Cơm mười phương góp tín tâm mọi nhà

Lẽ sống chết bệnh già chi phối
Bận lòng chi muôn mối lợi danh
Xuất gia tìm ánh đạo vàng
Con đường bất tử Niết Bàn vô sanh

Như hết bệnh mắt lành được sáng
Lòng Đạt Ta quang rạng như gương
Bấy lâu ngủ giấc mộng trường
Tu là giải thoát đế vương chẳng màng

Hăm chín tuổi cung vàng từ ly
Lìa thê nhi luyến ái bên lòng
Đêm cùng Sa Nặc ruổi rong
Vó câu Kiền Trắc vượt dòng Nô Ma

Cởi cẩm bào nhung hoa sang cả
Lìa gươm thiêng đoạn xả tóc xuân
Tóc gươm gói lại ân cần
Nhờ người tín bộc tấu trình phụ vương

Giữa rừng già tuyết sương đằng đẵng
Ăn trái chua củ đắng qua ngày
Đôi khi đọt lá rễ cây
Sá chi huyễn thể miễn dầy công phu

07 - TẦM ĐẠO - Nhạc: Võ Tá Hân - Thơ: Thích Giác Ðẳng -  Ca sĩ: Nhã Phương 


Ngọc trong đá dễ đâu tìm gặp
Biết ai người hội nhập lý chân
Ngược xuôi vạn nẻo xa gần
Cao nhân khó gặp Pháp môn nan cầu

Bỏ rừng thấp thâm u quyết chí
Vấn chân sư ẩn sĩ đã nhiều
Con đường giác ngộ cao siêu
Vẫn đang mù mịt bạt ngàn cô liêu

Rừng khổ hạnh sáu năm gian khổ
Quyết nhịn ăn nhịn thở xem sao
Bế môn tai óc đớn đau
Một hôm ngất lịm khác nào thây khô

Được sống lại may nhờ bát sữa
Sú Cha Ta tín nữ cúng dường
Lắng nghe sinh lực hồi lần
Nhận ra minh mẫn tinh thần xiết bao

Đàn Đế Thích ngàn cao lay tỉnh
Xé mây xanh tuyệt đỉnh vang ngân
Chợt đâu một phím tơ trầm
Chợt đâu cao vút giữa vời đứt tung

Thiên tôn chủ ngỏ lời nhắc nhở
Đời tu hành giống tợ đàn kia
Quá căng dây sẽ đứt lìa
Quá chùng vô dụng chẳng vừa âm giai

Hai cực đoan kéo dài lầm lạc
Cũng chỉ là bất cập rỗng không
Đắm say lợi dưỡng giấc nồng
Cực hình khổ hạnh ngược dòng thánh lưu

Gẫm đến đây đèn mờ thoắt sáng
Nhìn trời cao quang đãng lạ thường
Từ nay trung đạo là đường
Định tâm thiền tuệ vầng dương giữa lòng

08 - ĐẮC ĐẠO - Nhạc: Võ Tá Hân - Thơ: Thích Giác Ðẳng - Ca sĩ: Bảo Yến 

Bát khất thực thả sông trôi ngược
Chỉ dòng xanh nguyện ước nan nghì
Tham thiền dưới cội bồ đề
Quyết thành chánh giác lời thề trăng sao

Nhớ quá khứ tiền thân nhiều kiếp
Từng thời gian chi tiết đủ đầy
Từ cõi kia đến cõi này
Tuệ minh túc mạng chứng ngay canh đầu

Thấy sanh tử hiểu sâu duyên trước
Do nhân chi có được hôm nay
Hữu vi năng sở liền tay
Tử sanh thắng trí canh hai đắc thành

Rõ chân tướng ngọn ngành vạn pháp
Ðoạn vô minh kiết thằng ái chấp
Chính đây đạo cả vĩnh hằng
Từ nay lậu tận nguyện xưa vẹn toàn

***

Thành Phật quả sao mai vừa mọc
Bậc Ðại Hùng Chánh Giác tôn nghiêm
Ma vương sợ hãi ưu phiền
Ðịa cầu chuyển động chư thiên lạy mừng

Bảy tuần lễ hưởng an quả vị
Quán đạo mầu pháp lâu ngự trị
Thấy đời trần lao phiền lụy
Biết ai hiểu được thâm sâu đạo lành

Ðức nghiêm tôn phân vân do dự
Pháp vô sanh bất tử chân như
Chúng sanh chẳng đủ trí sâu
Khó thông lẽ đạo khó cầu huyền thâm

Ðấng Phạm Thiên Sá Ham Bá Tí
Nơi phạm cung cảm ý Thế Tôn
Lo toan mối đạo tồn vong
Thời gian tay duỗi thần thông hiện kề 


09 - CHUYỂN PHÁP LUÂN - Nhạc: Võ Tá Hân - Thơ: Thích Giác Ðẳng - Ca sĩ: Bảo Yến 

Đại Phạm Thiên thương đời thống khổ
Đã trầm luân sinh tử quá lâu
Thỉnh Như Lai chuyển pháp mầu
Mắt người ít bụi được hầu thánh kinh

Như hoa sen xinh đẹp mùa hạ
Đóa vươn cao đóa lả mặt hồ
Đóa còn tận đáy bùn nhơ
Chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau

Pháp vô thượng khổ cầu chi dễ
Thương nhơn thiên khác thể nghiêm từ
Mong Ngài ngự giá vân du
Vì đời chuyển pháp thiên thu hằng còn

Phật im lặng thuận lòng hứa khả
Vầng hào quang bát nhã lung linh
Nhắm vườn Lộc Giả ra đi
Khai duyên giải thoát xiển minh Phật thừa

Khổ hạnh lâm xưa tình tri kỷ
Nhóm Trần Như liễu ngộ pháp môn
Lần đầu Phật chuyển Pháp luân
Thuyết minh tứ đế thâm sâu đạo lành

Đây là khổ đây nhân sanh khổ
Đây Niết Bàn vô khổ vô sanh
Đây đường bát chánh tinh anh
Móng nền giáo pháp hình thành từ đây

Rồi từ đó Như Lai hóa đạo
Bước chân thiêng lưu dấu khắp miền
Khi Trúc Lâm lúc Kỳ Viên
Thị thành cũng đến lâm tuyền cũng qua

Hàng đệ tử dưới tòa bốn chúng
Vào Phật môn Thích chủng đồng nhiên
Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên
Như Lai trưởng tử nối liền Pháp Vương


10 - ĐỘ SANH - Nhạc: Võ Tá Hân - Thơ: Thích Giác Ðẳng - Ca sĩ: Bảo Yến 

Phật khuyến Tăng hoằng dương đạo cả
Hãy ra đi mỗi ngã một người
Vì lòng thương tưởng cho đời
Xiển minh chánh đạo ba thời toàn chân

Hồi cố hương đáp ân sinh dưỡng
Cả hoàng triều qui ngưỡng Phật Đà
Hàng hàng lớp lớp xuất gia
Cùng dòng Thích tử chung nhà tình thương

Đạo giải thoát không phân nam nữ
Cửa vô sanh chẳng lựa nghèo giàu
Lệ cùng mặn, máu cùng màu
Muôn sông rồi cũng chảy vào đại dương

Việc giáo-hóa nhiều đường nghịch thuận
Chuyện ghét thương vốn hẳn đương nhiên
Vĩnh hằng ánh đạo quang minh
Hạ nhiên thường tịnh nào vương bụi trần


Mỗi rạng đông Phật dùng thiên nhãn
Tìm độ người viên mãn duyên lành
Sáng ra khất thực trì bình
Buổi chiều thuyết pháp độ sanh hằng ngày

Vào buổi tối Như Lai huấn thị
Hàng xuất gia y chỉ tịnh tu
Canh khuya thiên chúng đến hầu
Phật ban pháp nhũ nhiệm mầu khai tâm

Thương chúng sanh mê lầm khổ nạn
Bốn lăm năm chẳng quản gian truân
Xa gần thành thị thôn lân
Nơi nơi lưu dấu bước chân Đại Từ

Gióng trống pháp người mê chợt tỉnh
Uy pháp vương đại định ma quân
Chư thiên nhân loại hân hoan
Vị nguồn thánh thủy phiền toan nhạt mầu


11 - ĐẠO TRÒN DUYÊN MÃN - Nhạc: Võ Tá Hân - Thơ: Thích Giác Ðẳng - Ca sĩ: Bảo Yến 

Mắt lắm bụi rửa lâu cũng sáng
Người nghiệp dày cũng đặng giảm khinh
Chúng sanh dù lắm mê tình
Nhờ nghe chánh pháp cũng thành thiện nhân

Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn
Đức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên
Thâm sâu diệu pháp giáo truyền
Chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên

Nay bốn chúng hiểu rành nghĩa lý
Khéo thực hành y chỉ pháp môn
Khéo tuyên thuyết pháp chánh chơn
Khéo dùng biện giải dị đồng đả thông

Đã đến thời Thế Tôn xả thọ
Đại sự này công bố chúng Tăng
Tháng tư trăng sáng ngày rằm
Như Lai diệt độ tại thành Ma La


Bữa cơm cuối Chun Đa dâng cúng
Phật lại cùng Tăng chúng ra đi
Bước chân in dấu Đại Bi
Nghĩ cho hậu tấn sá gì đường xa

Câu Thi Na phồn hoa muôn sắc
Rừng Sa La tỏa ngát thanh hương
Tín nhân hiến cúng y vàng
A Nan hầu mặc mà lòng ngạc nhiên

Màu da Phật khiến y chợt tối
Ánh linh quang sáng chói lạ thường
Thế Tôn bi mẫn nói rằng
Màu da tỏa sắc hai lần mà thôi

Một vào lúc Như Lai đại ngộ
Hai là khi diệt độ mãn phần
Đêm nay thời khắc đã gần
Như Lai đại bát Niết Bàn vô sanh

12 - VIÊN TỊCH - Nhạc: Võ Tá Hân - Thơ: Thích Giác Ðẳng - Ca sĩ: Bảo Yến 

Ngài A Nan khóc than bi lụy
Bậc Thượng Nhân Pháp Vương còn đâu
Vầng dương vụt tắt trên đầu
Trời cao sụp đổ, địa cầu chuyển rung.

Khẽ an ủi vô cùng bi mẫn
Ðức Thế Tôn căn dặn ít lời
Tử sinh định luật cõi đời
Có khi vui khổ có thời hợp tan

Pháp và Luật khuôn vàng trân quý
Chính là thầy tu học từ nay
Nghĩa văn giảng dạy phân minh
Tứ phần giải thoát đoạn dây kiết thằng

Trong Tăng chúng ai cần khuyến giáo
Có điểm nào lẽ đạo chưa thông
Pháp chi nghi ngại phân vân
Nên đem ra hỏi Thế Tôn chỉ bày

***

Ðã đến giờ Như Lai diệt độ
Mong các thầy suốt thông huệ tu
Ba lần cất giọng từ bi
Chúng Tăng im lặng tựa như tham thiền

Vào phút cuối Ngài khuyên đệ tử
Phải liễu tri đại sự tử sanh
Ngày đêm tu niệm tinh cần
Hữu vi tự tánh xưa nay vô thường

Song Long Thọ tàn lay hương ngát
Phật nằm nghiêng đầu hướng bắc phương
Uy nghi tư thế Sư vương
Liên thiền xuất nhập Thế Tôn Niết Bàn

Theo thể thức Chuyển Luân Ðại Ðế
Lễ trà tỳ di thể Như Lai
Hư không từng đợt thiên hoa
Vang ngân kinh nguyện lệ nhòa bi thương


13 - LỜI KẾT - Nhạc: Võ Tá Hân - Thơ: Thích Giác Ðẳng - Ca sĩ:  Bảo Yến, Nhã Phương, Bích Hồng, Quốc Dũng & Kim Tuấn

Lửa Tam muội tự nhiên hóa hiện
Xá Lợi châu miên viễn ngàn sau
Hằng bao thiên kỷ tôn xưng
Pháp thân bất diệt thâm sâu rạng ngời

Ngài ra đời tự thân giáo hạnh
Đức Thượng Tôn hiển thánh ai bì
Vầng trăng viên mãn trí bi
Xuất phàm một thuở sử ghi bối vàng

Pháp và Luật bốn ngàn tám vạn
Lời Thế Tôn ba tạng bảo lưu
Trải bao tuế nguyệt xuân thu
Cõi đời còn khổ chuông từ còn ngân

Chúng con nay bốn hàng hữu học
Nén tâm hương xưng tán Tôn Sư
Lời xưa vọng đến hôm nay
Nguyện noi theo gót Như Lai trọn lành


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nguyện noi theo gót Như Lai trọn lành

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nguyện noi theo gót Như Lai trọn lành


Nam Mô...