CD Võ Tá Hân 18 - ÐẢNH LỄ MƯỜI PHƯƠNG

Ca sĩ Bảo Yến - Bích Hồng - Trung Hậu - Ngọc Quỳnh - Quốc Dũng - Kim Tuấn


1 - NIỆM HƯƠNG - Nhạc: Võ Tá Hân - Nhạc Lễ Phật GiáoÁn lam xóa ha
Án lam xóa ha
Án lam xóa ha

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ
Đạt mạ ta phạ, bà na truật độ hám
Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ
Đạt mạ ta phạ, bà na truật độ hám
Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ
Đạt mạ ta phạ, bà na truật độ hám2 - CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT - Nhạc: Võ Tá Hân - Nhạc Lễ Phật Giáo Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phưởng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo


Thề trọn đời giữ Đạo

Theo tự tánh làm lành

Cùng Pháp giới chúng sanh

Cầu Phật tư gia hộ


Tâm Bồ Đề kiên cố

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ Giác


Đấng Pháp Vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp trời, người

Cha lành chung bốn loại


Quy y tròn một niệm

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận


3 - KỲ NGUYỆN - Nhạc: Võ Tá Hân - Nhạc Lễ Phật GiáĐệ tử chúng con

Nguyện ngôi Tam Bảo

Thường trú trong mười phương

Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Chứng minh gia hộ chúng con

Lâu đời lâu kiếp

Vì tánh hôn mê chẳng kể chánh tà

Gây nhiều tội ác, tổn người hại vật


Hôm nay một dạ chí thành nguyện xin sám hối

Ngường mong, oai đức,từ bi

Tội chướng tiêu trừ Căn lành tăng trưởng

Cùng pháp giới chúng sinh Tu Đạo Bồ Đề

Trang nghiêm phước tuệ

Một thời đồng chúng

Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác4 - QUÁN TƯỞNG - Nhạc: Võ Tá Hân - Nhạc Lễ Phật Giáo 


Phật, chúng sinh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời


Trước bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y 


5 - ĐẢNH LỄ - Nhạc: Võ Tá Hân - Nhạc Lễ Phật Giáo


Nam mô tận hư không

Biến pháp giới, quá, hiện, vị lai

Thập phương chư Phật

Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng

Thường trú Tam Bảo


Nam mô Ta bà Giáo chủ Đại từ đại bi

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật

Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát

Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới

Đại từ đại bi A di đa Phật

Đại bi Quan thế Âm Bồ tát

Đại thế Chí Bồ tát

Thanh Tịnh Đại hải chúng Bồ tát


6 - SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN - Nhạc: Võ Tá Hân - Nhạc Lễ Phật Giáo 


Đệ tử kính lạy

Đức Phật Thích Ca

Phật A Di Đà

Thập phương chư Phật

Vô Lượng Phật Pháp

Cùng Thánh Hiền TăngĐệ tử lâu đời lâu kiếp

Nghiệp chướng nặng nề

Tham giận kiêu căng

Si mê lầm lạc

Ngày nay nhờ Phật

Biết sự lỗi lầmThành tâm sám hối

Thề tránh điều dữ

Nguyện làm việc lành

Ngửa trông ơn Phật

Từ bi gia hộ

Thân không tật bệnh

Tâm không phiền não

Hằng ngày an vui tu tập

Phép Phật nhiệm mầuĐể mau ra khỏi luân hồi

Minh tâm kiến tánh

Trí tuệ sáng suốt

Thần thông tự tại

Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng

Cha mẹ anh em

Thân bằng quyến thuộc

Cùng tất cả chúng sinh

Đồng thành Phật đạo 


7 - NIỆM PHẬT - Nhạc: Võ Tá Hân - Nhạc Lễ Phật Giáo


Tâm Phật thanh tịnh tợ lưu ly

Trí Phật sáng ngời như trăng sáng

Phật ở thế gian thường cứu khổ

Tâm Phật không đâu không từ bi 


Nam mô đại từ đại bi A Di Đà Phật 8 - A DI ĐÀ PHẬT - Nhạc: Võ Tá Hân - Nhạc Lễ Phật Giáo


Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

A Di Đà Phật


9 - THÍCH CA MÂU NI PHẬT - Nhạc: Võ Tá Hân - Nhạc Lễ Phật Giáo


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thích Ca Mâu Ni Phật


10 - DI LẶC PHẬT - Nhạc: Võ Tá Hân - Nhạc Lễ Phật Giáo


Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật

Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật

Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật

Di Lặc Tôn Phật11 - VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT - Nhạc: Võ Tá Hân - Nhạc Lễ Phật Giáo 


Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 12 - QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT - Nhạc: Võ Tá Hân - Nhạc Lễ Phật Giáo


Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát

Quan Thế Âm Bồ Tát


13 - PHỔ HIỀN BỒ TÁT - Nhạc: Võ Tá Hân - Nhạc Lễ Phật Giáo


Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

Phổ Hiền Bồ Tát


14 - ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT - Nhạc: Võ Tá Hân - Nhạc Lễ Phật Giáo


Nam Mô Đại Từ Đại Bi Đại Lượng Đại Thế Chí Bồ Tát

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Đại Lượng Đại Thế Chí Bồ Tát

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Đại Lượng Đại Thế Chí Bồ Tát

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Đại Lượng Đại Thế Chí Bồ Tát 15 - HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT - Nhạc: Võ Tá Hân - Nhạc Lễ Phật Giáo 


Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát

Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát

Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát

Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát16 - SÁM THẬP PHƯƠNG - Nhạc: Võ Tá Hân - Nhạc Lễ Phật Giáo 


Ba đời mười phương Phật

A Di đà bậc nhất

Chín phẩm độ chúng sinh

Oai đức không cùng cực


Đệ tử nguyện quy y

Sám hối ba nghiệp tội

Phàm được bao phước thiện

Chí tâm nguyện hồi hướng


Nguyện cùng người niệm Phật

Cảm ứng hiện theo thời

Lâm chung cảnh Tây phương

Rõ ràng bày trước mắt


Thấy nghe đều tinh tấn

Đồng sinh nước Cực lạc

Thấy Phật thoát sinh tử

Như Phật độ hết thảy


Đoạn vô biên phiền não

Tu vô lượng pháp môn

Thệ nguyện độ chúng sinh

Đều trọn thành Phật Đạo


Chúng sinh không số lượng

Thề nguyện đều độ khắp

Phiền não không cùng tận

Thề nguyện đều dứt sạch


Pháp môn không kể xiết

Thề nguyện đều tu học

Phật đạo không gì hơn

Thề nguyện được viên thành17 - CHÚ VÃNG SANH - Nhạc: Võ Tá Hân - Nhạc Lễ Phật Giáo


Nam mô A di đa bà dạ
Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha

A di rị đô bà tỳ
A di rị đa, tát đam bà tỳ

A di rị đa tỳ ca lan đế
A di rị đa tỳ ca lan đa

Dà di nị, dà dà na
Chỉ đa ca lệ, ta bà ha


18 - TỰ QUY & HỒI HƯỚNG - Nhạc: Võ Tá Hân - Nhạc Lễ Phật Giáo


Tự quy y Phật xin nguyện chúng sinh

Thể theo đạo cả phát lòng vô thượng


Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh

Thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển


Tự quy y Tăng xin nguyện chúng sinh

Thống lý đại chúng hết thảy không ngại


Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sinh

Đều trọn thành Phật đạo

Nam Mô


19 - NIỆM ÁN MA NI BÁT DI HỒNG - Nhạc: Võ Tá Hân - Nhạc Lễ Phật Giáo


Án Ma Ni Bát Di Hồng

Án Ma Ni Bát Di Hồng

Án Ma Ni Bát Di Hồng

Án Ma Ni Bát Di Hồng 
CD Võ Tá Hân 20 - THÁNG BẢY VU LAN

1 - TÌNH MẸ - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Sơn Cư - Ca sĩ : Hạnh Nguyên 


Mẹ hiền thương con, như trái tim mình
Con như hơi thở, như mặt trời lên
Thương con mẹ thở, thương con mẹ cười
Mẹ cười cho con, mẹ thở cho con

Để dành cho con, đêm đêm mẹ ngồi
Tựa như trái núi, lặng dòng tâm trong
Lặng dòng tâm trong, xa vương giọt buồn
Nụ cười tươi vui, ngày mới thênh thang

Mẹ vui con vui, mẹ cười con thở
Mẹ an lạc bước, tươi sáng đời con
Mẹ khóc con đau, mẹ buồn con tủi
Mẹ vương sầu lo, u tối đời con

Tình mẹ lan trong từng nhịp con thở
Mẹ lắng tâm tư, tươi mát hồn con
Mình sống trong nhau chập chùng duyên khởi
An vui của mẹ gia tài của con2 - MẪU TỬ - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Thu Nguyệt - Ca sĩ : Trung Hậu


Ngày mẹ mất bông cà na rụng trắng
Hoa như mưa nhòe nhoẹt rối tơi bời
Trong nắm đất con phủ lên mộ mẹ
Có rất nhiều những cánh hoa rơi

Hoa cũng như đời mẹ, mẹ ơi
Nở lặng lẽ và rơi lặng lẽ
Cô đơn nào hơn những người mẹ trẻ
Con chưa đủ lớn khôn để chia sẻ vui buồn

Lời ru buồn len lén hoàng hôn
Hai mươi năm sau đời con mới hiểu
Nỗi cô đơn mẹ âm thầm gánh chịu
Nhiều như bông cỏ dại quê mình

Giờ con cười bên những đứa con xinh
Nghe nước mắt chảy vào trong lặng lẽ
Bông cà na vẫn trắng tinh như thế
Nỗi cô đơn vùi xuống đất muôn đời

Ngày mẹ mất bông cà na rụng trắng
Hoa như mưa nhòe nhoẹt rối tơi bời
Trong nắm đất con phủ lên mộ mẹ
Có rất nhiều những cánh hoa rơi

Ngắm con thơ con thầm gọi mẹ ơi
Nhìn lên vách con khóc cùng với bóng
Mưa tí tách êm đềm như tiếng xưa
Mẹ bây giờ mới hiểu mẹ ngày xưa


3 - MẸ ƠI CON VỀ - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Khánh Hà - Ca sĩ : Khắc Dũng 


Mẹ ơi con muốn về bên mẹ
Chăm sóc cho lành bao vết thương
Mẹ nằm bất động như cỏ cây
Nào hay con mẹ đứng bên giường

Lòng con dao cắt thành trăm mảnh
Nhìn me hao gầy như xác ve
Ruột tằm mẹ rút cho đàn con
Xác thân sẽ bỏ một đêm hè

Con biết nhiều năm mẹ mõi mòn
Từng ngày tựa cửa nhớ mong con
Từng đêm hiu quạnh sầu đối bóng
Tuổi già như lá úa ngoài song

Một mình trong nếp nhà lặng yên
Nhớ thuở sum vầy êm ấm xưa
Ôi con biết mẹ đau lòng lắm
Ai sẻ chia cùng buổi gió mưa


Mẹ ơi con muốn về bên mẹ
Như tháng năm thời thơ ấu xưa
Mẹ là bóng rộng che đời con
Là hương hoa dậy khắp phương trời

Đời con khi vắng tình yêu mẹ
Là như sông cạn hoa héo khô
Cuộc đời nào khác chi mùa đông
Giá băng buốt lạnh cả tâm hồn


4 - THÁNG BẢY VU LAN - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Hàn Trúc - Ca sĩ : Trung Hậu 


Tháng bảy Vu Lan
Trời mưa ngâu pha nắng
Con trở lại tìm
Ngày ấy xa xưa
Mẹ ở đâu?
Bây giờ mẹ xa vắng

Nhớ tuổi ô mai
Lời mẹ ru mẹ mắng
Êm đềm hiền hòa
Bài hát trong mơ
Ngủ đi con
Hãy ngủ đi con
Con thiếp trong hương môi mềm mại

Tháng bảy ngậm ngùi
Trời đang mưa bụi
Nhìn đóa hồng cài trên những áo vui
Gương mặt hân hoan vì đang còn mẹ
Nhưng trên áo con
Nhưng trên áo con
Trên áo con
Một bông hồng vương lệ

Tháng bảy năm xưa
Trời Vu Lan nhiều nắng
Tay mẹ dịu hiền sưởi ấm ru con
Ngày xưa ấy ôi giờ tìm đâu thấy

Tháng bảy năm nay
Trời Vu Lan không nắng
Mưa buồn bồng bềnh
Màu trắng xót xa
Hạt mưa ngâu khóc mẹ đêm thâu
Con đớn đau Vu Lan gọi mẹ

Tháng bảy năm nay
Trời Vu Lan không nắng
Mưa buồn bồng bềnh
Màu trắng xót xa
Mẹ ở đâu?
Bây giờ mẹ xa vắng. 5 - MÓN QUÀ SINH NHẬT - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Trần Huy Sao - Ca sĩ : Bảo Yến 


Po-mo-na chiều vàng nắng quê xa
Con kịp về mừng sinh nhật Mẹ
Cúc hoa vàng rộ đầy lối giữa
Mẹ chờ con vội vã xuống xe

Nụ cười vui mà nước mắt rưng rưng
Tóc Mẹ bạc giờ xót xa lòng
Đời ly xứ, con tháng ngày tất bật
Dẫu rất gần nhưng ít dịp về thăm

Mẹ nắm tay con ra ngõ vườn sau
Cây xanh lá, trái non đầy sức trẻ
Đôi mắt Mẹ hằn nét vui không dấu
Con ngỡ ngàng như thấy lại vườn quê

Giậu mồng tơi trổ lá xanh mơn mởn
Đám cà nâu bên vạt ớt đương thì
Giàn mướp ra hoa dây lang xanh ngọn
Tưởng quê hương gần lắm bên mình

Con hiểu thấu ý lòng riêng của Mẹ
Để quê hương gần gụi ngõ vườn sau
Sáng chăm bón, nâng niu gượng nhẹ
Chiều bâng khuâng ngồi nhớ xót xa

Po-mo-na chiều vàng nắng quê xa
Con kịp về mừng sinh nhật Mẹ
Ngõ vườn sau thoảng hương chanh hương sả
Cứ ngỡ rằng đang về lại chốn quê6 - MẸ XƯA - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Khánh Hà - Ca sĩ : Hạnh Nguyên


Sao con đành bỏ đi
Để mẹ già hiu quạnh
Dưới hiên nhà gió lạnh
Mẹ đứng lặng nhìn theo

Con quay đầu nhìn lại
Khắc ảnh mẹ vào tim
Một mai đời đau khổ
Biết mẹ đâu con tìm

Bên kia bờ biển đông
Khói sầu giăng mênh mông
Quê nhà chìm khuất bóng
Nước mắt tuôn thành dòng

Con tìm mẹ trong mơ
Mẹ buồn tóc bạc phơ
Ngoài vườn hoa cau rụng
Nước mắt nhỏ thành mưa

Bao năm trời biền biệt
Hồn con gửi quê nhà
Thương mẹ già một bóng
Lòng dõi bước con xa

Bao năm trời trở về
Mộ mẹ phủ cỏ xanh
Dưới hiên nhà gió lạnh
Con đứng lặng nhìn quanh

Còn đây cội mai già
Xưa mẹ thường lẩy lá
Nay đang độ nở hoa
Sao mẹ đời đời xa?7 - THÁNG BẢY BÊN NHÀ - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Trần Huy Sao - Ca sĩ : Thanh Long 


Mẹ ơi, giờ Mẹ ngủ yên rồi!
Đâu còn vương nợ với dương gian
Loan Phụng Hòa Minh đời hợp tan
Cha vui, và Mẹ chắc vui hơn...

Lòng con còn nặng nỗi u hoài
Chưa dịp về thăm lại chốn xưa
Tháng Bảy, bên nhà mưa thấm đất
Ướt lạnh, chi không chỗ Mẹ nằm!

Phong rêu mấy lớp xanh dâu bể
Đời con cũng lắm nỗi phong trần
Tóc bạc theo dòng trôi hưng phế
Búp măng lại nhú, nhớ tre tàn

Con ngó bên kia trời quê cũ
Chỉ thấy mây mờ, núi khuất xa
Nghĩa Mẹ, công Cha đền chưa đủ
Mẹ, Cha giờ hạc nội mây ngàn!

Mẹ ơi giờ Mẹ ngủ yên rồi
Đâu còn vương nợ với dương gian
Loan Phụng Hòa Minh đời hợp tan
Cha vui, và Mẹ chắc vui hơn...

Chiều nay, vàng nhạt nắng bên trời
Tháng Bảy buồn hiu cơn gió lay
Lòng con gửi nhớ về theo gió
Quyện khói nhang ấm chỗ Mẹ nằm8 - NHỚ MẸ - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Huyền Không - Ca sĩ : Hạnh Nguyên 


Có những đêm nằm nghe gió đưa
Vẳng như lời mẹ hát ngày xưa
Bao nhiêu thơ mộng mơ màng ấy
Là cả trời xanh chẳng xóa mờ

Lời mẹ ngàn năm vẫn dịu êm
Ru con bên cạnh đĩa dầu hao
Niềm thương còn lại tình con dại
Thân phận đơn côi tự thuở nào

Mẹ tủi thân nghe tiếng dế vang
Từ ngày cha vắng giữa trần gian
Chuông chùa chiều vẳng xa vang lại
A'nh từ bi tỏa ngập tràn

Khi bóng đêm về ru thế gian
Sao lòng nhớ mẹ xót xa đau
Thành tâm cầu nguyện hương hồn mẹ
Vĩnh lìa sinh tử muôn não phiền

Giòng lệ sầu đau sao còn tuôn
Riêng mình đứng giữa cảnh hoàng hôn
Mênh mông hình ảnh thân thương ấy
Lặng lẽ còn nguyên lạnh cả hồn9 - BÀI THƠ DÂNG CHA - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Diệu Hạnh - Ca sĩ : Trung Hậu


Vụng đường tu con mất cha từ nhỏ
Ơn sinh thành con vẫn mãi cưu mang
Ngày Vu Lan không được cài hoa đỏ
Đành nghẹn ngào cài hoa trắng màu tang

Luật tử sinh đâu có ai trường tồn
Nhưng đời buồn vì sớm phải mất cha
Con mất cha là mất nửa linh hồn
Là thiệt thòi, là đời mãi phong ba

Không có cha, như mất luôn tuổi thơ
Nên vào đời, chân bước thấp bước cao
Khi vấp ngã không bàn tay nào đỡ
Con cắn răng ngăn dòng lệ tuôn tràn

Ngày Vu Lan noi gương Mục Kiền Liên
Vâng lời Phật mong cứu mẹ khi xưa
Cúng dường Tăng, nương pháp mầu vi diệu
Hồi hướng cho cha ân Phật thượng thừa

Ngày Vu Lan con thắp hương cầu nguyện
Xin cha về từ cõi u minh
Hồn linh thiêng, xin nương làn khói quyện
Về cùng con, về trong tiếng tụng kinh

Nguyện từ nay theo Đức A Di Đà
Nương lực Từ vãng sinh cõi Lạc Bang
Sẽ vì cha con tu hành không thối thất
Báo hiếu cha nhân đại lễ Vu Lan. 10 - BIỂU TƯỢNG CAO SIÊU - Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Thích Quảng Thanh - Ca sĩ : Hạnh Nguyên


Hôm nay ngày mẹ nhớ thương
Con quỳ lạy Phật dâng hương nguyện cầu
Cầu xin cho mẹ sống lâu
Mẹ là tất cả nhiệm mầu thiêng liêng

Mẹ là thủy thủ con thuyền
Vượt bao sóng ngàn hiểm nguy muôn trùng
Mẹ như biển rộng bao dung
Tình thương chan chứa vô cùng những cho

Mẹ cho sự sống ấm no
Mẹ cho hương sắc, mẹ cho mặn nồng
Lòng mẹ như một dòng sông
Con như chiếc lá bềnh bồng nước trôi

Mẹ như cả một bầu trời
Vòng tay kỳ diệu trọn đời thương con
Thời gian sức mẹ hao mòn
Nhưng tình nguyên vẹn đầy tròn trước sau

Hôm nay ngày mẹ nêu cao
Món quà dâng mẹ ngọt ngào thương yêu
Mẹ là biểu tượng cao siêu
Cho con tất cả thật nhiều tinh hoa

Mẹ là vũ trụ bao la
Vòng tay của mẹ thiết tha vô ngần
Nề chi cam khổ gian nan
Mẹ đưa vai gánh phong trần thay con

Bài thơ tình mẹ sắt son
Con xin dâng hiến ngợi ca mẹ hiền.