Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật


     

        Chữ Vạn hay ký hiệu  ở trên có ý nghĩa là PHẬT.  Chư PHẬT đều có chữ Vạn ở trước ngực.  Chữ Vạn có lẽ bắt nguồn từ chữ Lục độ Vạn hạnh là tất cả hạnh tu để thành PHẬT.  Quý vị khỏi cần tu theo cách như vậy.  Quý vị chỉ cần niệm Phật đúng cách thì trong một đời có thể Vãng sanh thành PHẬT.  Trong cuốn Niệm Phật tông yếu của Pháp Nhiên Thượng Nhân (tiền thân của Đại Thế Chí Bồ Tát) có nói:  "Niệm (Phật là "Nam mô A di đà Phật" hay "A di đà Phật") một lần cũng đủ nhưng hãy gắng niệm cho nhiều và niệm đến suốt đời."  Trong Kinh PHẬT Thuyết A Di Đà Kinh thì:  "Những ai chí thành niệm Phật một hơi mười niệm thì khi lâm chung sẽ có PHẬT A Di Đà đến rước."  Theo cư sĩ Tịnh Hải trong cuốn Niệm Phật thế nào chắc được vãng sanh? thì những ai muốn chắc chắn được Vãng sanh thì hãy niệm Phật ít nhất là 10,000 lần trong một ngày.  Tịnh niệm Phật trước đạo tràng (hay bàn PHẬT) dùng xâu chuỗi lớn (108 hạt chuỗi) và niệm khoảng 6,000 đến 7,000 lần.  Ngoài đạo tràng Tịnh niệm Phật dùng chuỗi niệm Phật đeo tay (21 hạt chuỗi) thêm khoảng 4,000 lần nữa và có được điềm lành rất nhiều.  Niệm Phật thành PHẬT, ngoài ra còn được chư PHẬT hộ niệm theo nữa.  Đây là một sự (và) lý mầu nhiệm không thể nghĩ bàn.  Chư Tổ thường niệm Phật để mong được vãng sanh.  Chư Thánh, chư Bồ Tát, đến như các Đại Bồ Tát thuộc hàng Đẳng giác Bồ Tát (là còn tu thêm một lần nữa thì thành PHẬT) là:  Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Di Lặc, v.v... đều niệm Phật để mong được Vãng sanh.  Quý vị đừng nên bỏ qua pháp môn (lý thuyết về pháp môn niệm Phật có rất nhiều) thật cao siêu, sự (là thực hành, ai thực hành cũng được kể cả đứa trẻ nhỏ) thật giản dị này.  Lý do Tịnh tạo ra dòng chữ Nam mô A di đà Phật di chuyển ngang màn hình là để cho quý vị có thêm những chủng tử (nhân duyên) tốt của pháp môn niệm Phật cho đời này và có thể đời sau (nếu quý vị chưa vãng sanh).  Quý vị vào một số trang Phật giáo thì thấy dòng chữ Nam mô A di đà Phật di chuyển theo ký hiệu mũi tên của con chuột (mouse) trên màn hình.

        Hay:


   
        Chữ Trung Hoa trên chuỗi đeo tay để niệm Phật ở trên có nghĩa là PHẬT.  Trong Kinh niệm Phật Ba la mật có nói:  "Vãng sanh đồng nghĩa với thành PHẬT".  Tu hành theo pháp môn niệm Phật (để xóa đi (hay xóa hết) phiền não của tự tâm được gần (hay trở về) với Phật tánh của chính mình) thì được Vãng sanh để thành PHẬT (PHẬT toàn giác hay Quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác).


 
Ý nghĩa hình trên:  Chuỗi nìệm Phật đeo tay được phóng đại to ra để thấy chữ PHẬT trên đóa hoa sen.


        Khi xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà (của quý vị vì quý vị ai cũng có Tự tánh A di đà hay Phật tánh) là "A di đà Phật" hay "Nam mô A di đà Phật" thì quý vị phải xưng niệm một hơi ít nhất là 10 lần hay nhiều hơn danh hiệu Phật mà không có chút vọng niệm (là vọng tưởng hay bất cứ suy nghĩ nào khác ngoài tiếng niệm Phật) nào.  Hơn nữa quý vị phải niệm nhiều lần như vậy thì sự niệm Phật của quý vị mới thành khối được.

Sự niệm Phật thành khối