MƯỜI CÔNG ĐỨC LẠY PHẬT

Vi tính:  Tâm Tịnh  

        Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt có phân tích đến sự lợi ích của sự lạy PHẬT (còn gọi là lễ PHẬT): “Lễ PHẬT một lễ thì từ đầu gối trở lên đến đầu đều có ngôi Chuyển-Luân Thánh-Vương hiển hiện phù trì” và cũng thâu hoạch được 10 thứ công đức là: 

        1.- Được sắc thân tốt đẹp.

        2.- Nói ra điều chi ai cũng tin dùng.

        3.- Không sợ sệt giữa đông người.

        4.- Được chư Phật giúp đỡ.

        5.- Đầy đủ oai nghi lớn lao.

        6.- Mọi người đều nương theo mình.

        7.- Chư Thiên cung kính.

        8.- Đủ phước đức lớn.

        9.- Lúc lâm chung được Vãng-Sanh.

        10.- Mau chứng quả Niết Bàn.


(Một lạy còn được công đức như vậy, huống chi lạy Phật nhiều).

Theo Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt