MUỐN ĐƯỢC VÃNG-SANH PHẢI CHUẨN-BỊ TRƯỚC

 

 

 

Phải làm sao lúc lâm chung đạt chánh niệm. Chúng ta cần phải nhờ sức tụng niệm ở thời gian mạnh khỏe. Vậy, khi còn khỏe mạnh, chúng ta lại phải lo dự bị một tư lương đầy đủ - nói ra tức là chúng ta PHẢI NIỆM PHẬT NHIỀU VÀ NIỆM CHO CHẮC THIỆT - muốn niệm nhiều và niệm cho chắc thiệt phải bắt đầu bằng sự niệm ít và phải giữ cho có chừng. Vả chăng ngoài sự niệm Phật có thời khóa ở bàn Phật ra, khi đi đứng, nằm, ngồi đều có thể niệm Phật được. TÙY THEO HOÀN CẢNH THÌ GIỜ CỦA MỖI NGƯỜI. Ai cũng có thể niệm được, không riêng người xuất gia, cư sĩ hay giàu nghèo trí ngu chi cả. Thế thì đủ biết rằng pháp môn niệm Phật rất phổ thông đúng như lời của Thượng tọa Trí Tịnh đã nói: Tất cả người trong các giới ở xã hội đều có thể tu theo và thành tựu cả.

 

 

 

Trích Liên Hữu Văn Tập của Thầy Tịnh Đức