NGHI THỨC ĐẠI HỒI HƯỚNG
(Sau ngày Phật thất viên mãn)Đệ tử chúng con, hiện là sanh tử phàm phu. Tội chướng sâu dầy, luân hồi lục đạo. Khổ không kể xiết. Nay gặp tri thức, được nghe danh hiệu Di Đà, bổn nguyện công đức. Một lòng xưng niệm, cầu nguyện vãng sanh. Nguyện Phật từ bi nhận con, thương xót tiếp độ. Đệ tử chúng con không biết thân Phật, tướng tốt soi sáng. Nguyện Phật thị hiện, khiến con được thấy, cùng Ngài Quan Âm, Thế Chí, Chư Bồ Tát chúng. Trong thế giới của con thanh tịnh trang nghiêm, cùng các diệu tướng quang minh, khiến con liễu chứng, được thấy A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát.

(Sau khi niệm xong thánh hiệu, quỳ niệm bài văn kế. Cần phải quán tưởng ơn đức vô lượng của Phật A Di Đà. Tự thấy đau xót nghiệp chướng sâu dầy, không thể thấy Phật mà sanh lòng hổ thẹn đau lòng tự trách, nguyện thấy Đức Di Đà. Mỗi một tiếng khánh, đọc một chữ, theo lời niệm vừa quán tưởng vừa phát nguyện).


NGUYỆN TIẾP DẪN


Nguyện con lâm chung không chướng ngại
A Di Đà Phật rước từ xa
Quán Âm Cam lồ rưới nơi đảnh
Thế Chí kim đài trao đỡ gót
Trong khoảng sát na lìa ngũ trược
Khoãnh tay co duỗi đến Liên Trì
Khi hoa sen nở thấy Từ tôn
Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ
Nghe xong liền ngộ vô sanh nhẫn
Không rời an dưỡng lại Ta Bà
Khéo dùng phương tiện lợi chúng sanh
Hay lấy trần lao làm Phật sự
Con nguyện như thế Phật chứng tri
Kết cuộc về sau được thành tựu.

(Bài văn này xưa nay có nhiều linh nghiệm, hoặc lúc đương phát nguyện thấy các tướng lành của Phật hoặc trong lúc ngủ thấy A Di Đà Phật phóng đại quang minh. Những điều cảm ứng, không nên khoe nói, hành giả chỉ nên từ đó khuyến khích niềm tin của mình).


NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ


Nhất tâm đảnh lễ, hoằng dương Tịnh Lạc độ Thích Ca Phật Như Lai, Thiên Bá Ức hóa thân, biến pháp giới chư Phật.

Nhất Tâm đảnh lễ, thường tịch quang Tịnh Độ, A Di Đà Như Lai, thanh tịnh diệu Pháp thân, biến pháp giới chư Phật.

Nhất tâm đảnh lễ, thực báo trang nghiêm độ, A Di Đà Như Lai, thân
tướng hải vi trần, biến pháp giới chư Phật.

Nhất tâm đảnh lễ, phương tiện thánh cư độ, A Di Đà Như Lai, thân trang nghiêm giải thoát, biến pháp giới chư Phật.

Nhất tâm đảnh lễ, Tây phương an lạc độ, A Di Đà Như Lai, thân
căn giới Đại thừa, biến pháp giới chư Phật.

Nhất tâm đảnh lễ, Tây phương An Lạc độ, giáo hành lý Tam kinh, cập y chánh tuyên dương, biến pháp giới Tôn Pháp.

Nhất tâm đảnh lễ, Tây phương An Lạc độ, Quan Thế Âm Bồ Tát, Vạn Ức Tử Kim Thân, Biến pháp giới Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nhất tâm đảnh lễ Tây phương An Lạc độ, Đại thế Chí Bồ Tát, vô biên quang xí thân, biến pháp giới Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nhất tâm đảnh lễ, Tây phương An Lạc độ, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, mãn phân nhị nghiêm thân, biến pháp giới thánh chúng.


TAM QUY Y


Tự quy y Phật. Đương nguyện chúng-sanh. Thể giải đại-đạo. Phát vô thượng tâm.
Tự quy y Pháp. Đương nguyện chúng sanh. Thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải.
Tự quy y Tăng. Đương nguyện chúng-sanh. Thống lý đại chúng. Nhứt thiết vô ngại. Hòa Nam Thánh Chúng.

(Xin xem qua phần đảnh Lễ nếu đang tụng kinh Đại Hồi Hướng vào ngày cuối của Lễ Tam Thời Hệ Niệm)

Chủ lễ đọc:
Mỗi người vì phụ mẫu sư trưởng, oán thân nhiều đời nhiều kiếp, lễ Phật ba lạy. Cầu sanh Tịnh Độ. A Di Đà Phật. (3 lần)

Chủ lễ đọc:
Một ngày đã qua, mạng cũng giảm dần
Như cá thiếu nước, có gì vui đâu?
Đại chúng! Chuyên cần tinh tấn, như cứu lửa cháy đầu
Hãy niệm vô thường, chớ lười buông lung

Đại chúng cùng xá và đáp:
A Di Đà Phật!

NGÀY PHẬT THẤT VIÊN MÃN: LỄ TỔ


Đảnh lễ tây thiên Đông Thổ lịch đại tổ sư.
Đảnh lễ thiên hạ hoằng dương Phật pháp chư Thiện tri thức.
Đảnh lễ sơ tổ Lô Sơn Đông Lâm Viễn công đại sư.
Đảnh lễ nhị tổ Trường An Quang Minh Đạo công đại sư.
Đảnh lễ tam tổ Nam Nhạc Ban Chu Viễn công đại sư.
Đảnh lễ tứ tổ Ngũ Đài Trúc Lâm Chiếu công đại sư.
Đảnh lễ ngũ tổ Tân Định Ô Long, Khang công đại sư.
Đảnh lễ lục tổ Hàng Châu Vĩnh Minh, Thọ công đại sư.
Đảnh lễ thất tổ Hàn Châu Chiêu Khanh, Thường công đại sư.
Đảnh lễ bát tổ Hàn Châu Vân Khê, Hoằng công đại sư.
Đảnh lễ cửu tổ Bắc Thiên Mục Linh Phong, Húc công đại sư.
Đảnh lễ thập tổ Ngu Sơn Phổ Nhân, Sách công đại sư.
Đảnh lễ thập nhất tổ Hàng Châu Phạm Thiên, Hiền công đại sư.
Đảnh lễ thập nhị tổ Hồng Lâu Loa Tư Phúc, Tỉnh công đại sư.
Đảnh lễ thập tam tổ Tô Châu Linh Nham, Lượng công đại sư.
Đảnh lễ cổ Kim Liên Xã Tông sư.
Đảnh lễ Chủ Thất Hoà Thượng.


Chủ lễ đọc:
Mỗi người vì phụ mẫu sư trưởng, oán thân nhiều đời nhiều kiếp, lễ Phật ba lạy. Cầu sanh Tịnh Độ. 

Đại chúng cùng xá và đáp:
A Di Đà Phật. (3 lần)

Chủ lễ xướng:
Một ngày đã qua, mạng cũng giảm dần
Như cá thiếu nước, có gì vui đâu?
Đại chúng! Hãy chuyên cần tinh tấn, như cứu lửa cháy đầu
Hãy niệm vô thường, chớ buông lung lười biếng

Đại chúng cùng xá và đáp:
A Di Đà Phật!


Lời bàn:  Nghi thức Cộng Tu Niệm Phật này ứng dụng cho nhiều người cùng tu làm lễ niệm Phật tại chùa hay tại đạo tràng.  Nếu quý vị nào tự tu một mình thì cũng có thể dùng Nghi thức này rồi vừa làm chủ lễ và "đại chúng" luôn cũng được.