NGHI THỨC THƯỢNG CÚNG
(Cúng Ngọ)GIỚI ĐỊNH CHÂN HƯƠNG


Giới định chân hương. Phần khởi xung thiên thượng.
Đệ tử kiên thành. Nhiệt tại kim lư phóng.
Khoảnh khắc phân vân. Tức biến mãn thập phương.
Tích nhựt Dà Du. Miễn nạn tiêu tai chướng.
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

TÁN LƯ HƯƠNG


Lư hương sạ nhiệt. Pháp giới mông huân, chư Phật hải hội tất diêu văn. Tùy xứ kiết tường vân. Thành ý phương ân. Chư Phật hiện toàn thân.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. ( 3 lần )

PHẬT TIỀN ĐẠI CÚNG


Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật.
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp.
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng.
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật.
Nam Mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật.
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.
Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật.
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam Mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát.
Nam Mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát.
Nam Mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát. (3 lần)

BIẾN THỰC CHƠN NGÔN


NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA
NGA ĐA PHẠ LỒ CHỈ Đ
ÁN TAM BẠT RA
TAM BẠT RA HỒNG

CAM LỒ THỦY CHƠN NGÔN


NAM MÔ TÔ RÔ DÀ DA
ĐÁT THA NGA ĐA DA
ĐÁT ĐIỆT THA
ÁN TÔ RÔ TÔ RÔ
BÁT RA TÔ RÔ
BÁT RA TÔ RÔ
TA BÀ HA

Thử thực sắc hương vị. Thượng cúng thập phương Phật
Trung phụng chư Thánh hiền, Hạ tế lục đạo phẩm,
Đẳng thí vô sai biệt, sở nguyện giai bảo mãn,
Linh kim thệ giai đắc, vô lượng Ba La Mật
Tam đức lục vị, cúng Phật cập Tăng,
Pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường.


PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN


ÁN NGA NGA NẲNG
TAM BÀ PH
PHIỆT NHỰT RA HỒNG

TÁN CÚNG NGỌ


THIÊN TRÙ DIỆU CÚNG.
THIỀN DUYỆT TÔ ĐÀ.
HỘ ÁN TÔ RÔ TÁT LỊ PH
ĐÁT THA A NGA ĐA
ĐÁT ĐỂ DẢ THA.
TÔ LÔ TÁT PHẠ HA
NAM MÔ THIỀN DUYỆT TẠNG
BỒ TÁT MA HA TÁT!
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT!

TRƯỜNG SANH LỘC VỊ


Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật!
Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)
Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. (3 lần)

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHÂN NGÔN

NAM MÔ BẠT ĐÀ PHẠT Đ
BỆ SÁT XẢ,
LỤ RÔ THÍCH LƯU LY,
BÁT LẶT BÀ,
HẮT RA XÀ DÃ,
A RA HẮT ĐẾ,
TAM MIỆU TAM BỘT ĐÀ DA.
ĐÁT ĐIỆT THA.
ÁN, BỆ SÁT THỆ,
BỆ SÁT THỆ
,
BỆ SÁT XÃ,
TAM MỘT YẾT ĐẾ TÁHA.(7 lần)

TÁN


Phật quang phổ chiếu. Bổn mạng nguyên thần.
Tai tinh thoái độ phước tinh lâm .
Cửu diệu bảo trường sanh. Vận hạn hòa bình.
Phước thọ vĩnh khang ninh.

KỆ HỒI HƯỚNG


Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu,
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ
Thế thế thường hành Bồ Tát đạo.

VÃNG SANH LIÊN VỊ


Đại chúng cùng hát:
Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Đại chúng cùng hát:
Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH


Bát nhã Ba La Mật Đa tâm kinh. Quán tự tại Bồ-Tát hành thâm bát nhã Ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. Xá-Lợi tử, thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỉ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận. Vô khổ tập diệc đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ-Đề Tát-Đỏa, Y bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại cố, vô quái ngại, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri bát-nhã-ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chân thiệt bất hư. Cố thuyết bát-nhã-ba-la mật-đa chú. Tức thuyết chú viết: Yết đế yết đế, ba la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế. Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)

CHÚ VÃNG SANH


BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ ĐÀ LA NI
Nam-mô A Di Đa Bà Dạ
Da tha dà đa dạ
Đá địa dạ tha
A Di rị đô bà tỳ
A Di rị đa. Tất đam bà tỳ
A Di rị đa. Tì ca lan đế
A Di rị đa. Tì ca lan đa
Dà Di Nị. Dà dà na chỉ đa ca lệ. Ta Bà Ha. (3 lần)


BIẾN THỰC CHƠN-NGÔN


Nam-mô Tát phạ đát tha.
Nga đa phạ lồ chỉ đế
Án, tam bạt ra
Tam bạt ra hồng

CAM LỒ THỦY CHƠN-NGÔN


Nam mô tô rô dà da
Đát tha nga đa da
Đát điệt tha
Án tô rô tô rô
Bát ra tô rô
Bát ra tô rô
Ta bà ha

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN-NGÔN


Án nga nga nẳng tam bà pha phiệt nhựt ra hồng

TÁN LIÊN TRÌ


Liên trì hải hội. Di Đà Như Lai Quan Âm Thế Chí tọa liên đài. Tiếp dẫn thượng kim giai. Đại thệ hoằng khai. Phổ nguyện li trần ai. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

DI ĐÀ ĐẠI TÁN


Di Đà Phật đại nguyện vương. Từ Bi hỉ xả nan lượng.
Mi gian thường phóng bạch hào quang. Độ chúng sanh Cực Lạc bang. Bát đức trì trung liên cửu phẩm. Thất bảo diệu thọ thành hàng. Như Lai thánh hiệu nhược tuyên dương. Tiếp dẫn vãng Tây Phương. Di Đà thánh hiệu nhược tuyên dương. Đồng nguyện vãng Tây Phương.

KỆ HỒI HƯỚNG


Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ
Nam Mô A Di Đà Phật
Cúng Phật dĩ chí. Đương nguyện chúng sanh
Sở tác giai biện. Cụ chư Phật PhápLời bàn:  Nghi Thức Thượng Cúng (còn gọi là Nghi Thức Cúng Ngọ) thì thường được tổ chức bởi chư Tăng Ni và Phật tử tại chùa.  Nghi thức này được tổ chức vào buổi trưa khoảng 11 giờ đến 12 giờ trưa nhưng phải trước giờ ngọ hay 12 giờ trưa.  Quý vị nào tự tu-hành thì có thể tự làm chủ lễ và "đại chúng" luôn cũng được.