Người già cũng niệm Phật được
 
 
Ta nay tuổi đã 71.
Chẳng còn vui thích việc ngâm nga.
Xem kinh sợ rằng hao sức mắt.
Làm phước e bận nỗi bôn ba.
Lấy gì khoan lòng và khoái dạ ?
Chỉ một tiếng Phật A Di Đà.
Đi cũng nam mô A Di Đà.
Ngồi cũng nam mô A Di Đà.
Dù cho việc vội như tên bắn
Cũng chẳng dùng rời tiếng A Di Đà
Khuyên khắp chúng sanh trong pháp giới.
Cùng nhau niệm Phật A Di Đà.
Ai muốn thoát khỏi luân hồi khổ.
Mau mau niệm PHẬT A Di Đà.


Bạch Lạc Thiên