NGƯỜI NIỆM PHẬT ĐƯỢC 10 LỢI ÍCH HIỆN ĐỜI


(Do phái Chân Tông Nhật Bản lập ra).

1/ Minh chứng hộ trì: Minh chứng là các đấng ở trong u minh, mắt trần không trông thấy, tức là các Đấng Phạm thiên, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, Long, Thần, bát bộ, hộ trì cho người niệm Phật.

2/ Chí đức cụ túc: Chí đức là những công đức tuyệt vời ở trong danh hiệu Phật, người niệm Phật chỉ dùng một niệm Kim-cang Tín-tâm mà phát huy ra được hết mọi công đức ấy, nó đầy dẫy sung túc khắp cả tâm mình. (Vô Lượng Thọ và Luận Tịnh Độ).

3/ Chuyển ác thành thiện: Khi đã được một niệm Kim-cang Tín-tâm và chí đức đầy đủ rồi, thì tự khắc, chuyển hết những tội ác rất nặng trong ba đời thành ra thiện căn Bồ-đề cả.

4/ Chư Phật hộ niệm: Hết thảy chư Phật nhiều như số cát sông Hằng ở khắp mười phương đều phù hộ và thương nhớ người niệm Phật. (Phật thuyết A-di-đà Kinh và tập Tuyển Trạch).

5/ Chư Phật xưng tán: Chư Phật ngợi khen người niệm Phật. Người niệm Phật là hoa Phần Đà Lợi trong loài người. Hoa này quý nhất, ở Ấn Độ gọi là Pundarika. Ý nói người Niệm Phật thường thơm sạch trắng trong, tươi cười và đẹp thơm như Hoa (Vô-lượng-thọ, Quán Vô-lượng-thọ)

6/ Tâm quang chiếu hộ: Ánh sáng ở trong tâm đại-từ-bi của Phật soi suốt vào người niệm Phật (Kinh Quán niệm Pháp môn).

7/ Tâm đa hoan hỉ: Người niệm Phật giống như Vị Hoan Hỉ Địa Bồ tát, quyết định sau này sẽ thành Phật, tâm thường nhiều hoan hỉ vui mừng, không hề gián đoạn.

8/ Tri cụ báo đức: Người niệm Phật, thân thể đầy đủ mọi công đức tuyệt vời, được nhiều lợi lớn, thời biết thân nầy thực là cái thân để báo đền ơn Phật.

9/ Thường hành đại bi: Người niệm Phật có tín tâm nhờ ở sức Phật, đem lòng tự tin của mình ấy mà khuyên người tin theo, thế là tự thân mình đã thường thực hành được tấm lòng đại bi của Phật (Đại-bi Kinh).

10/ Nhập chánh-định tu: Vào cảnh thiền định chân chính tu tập. Trong tâm quyết định thành ngôi Phật, thì gọi là “Chánh-định tu” hay gọi là ngôi bất-thối. Người niệm Phật thường đem một niệm tín-tâm vào ngôi ấy mà quyết định sau này tất thành Phật (Luận Tịnh-độ).