Người tu Tịnh-Độ như lãnh chức QuanVí như người có chức Quan Nhỏ mà không chịu, chỉ muốn học làm Quan To (Trạng Nguyên), chí hướng ấy vẫn tốt. Song chức Trạng Nguyên không thể dễ gì được, không bằng lãnh ngay chức Quan Nhỏ, một mặt TIẾP TỤC HỌC để thi đậu chức Quan To thì như GẤM THÊM HOA. Còn không đậu thì cũng KHÔNG MẤT PHẦN làm Quan của mình. Người tu Tịnh Độ cũng như người LÃNH NGAY chức Quan Nhỏ vậy. Một mặt tiếp tục học là thí dụ tu Tịnh Độ lại tu cả pháp tham-thiền. Chẳng được chức Quan To là thí dụ kẻ tham-thiền chưa tỏ ngộ. Không mất chức làm Quan là thí dụ chóng thoát khỏi luân hồi, hưởng sự khoái lạc lớn vậy. Đã sinh Tây Phương, được thấy Phật và nghe pháp, tức là ĐẠI NGỘ. Cho nên cái thuyết tu Tịnh Độ KHÔNG NÊN BỎ vậy.


(Trích trong sách Long Thư Tịnh-Độ
Tác giả: Tiến Sĩ Vương Nhật Hưu)