NHẬN THỨC PHẬT GIÁO

Lão Pháp Sư Tịnh Không,

Việt dịch:  Tỳ kheo Thích Minh Nhẫn, ban biên tập:  Thôn Di Đà

(Trích trong pháp ngữ)


Phật Giáo là nền giáo dục chí thiện viên mãn của Phật Đà để giáo hóa chín pháp giới chúng sanh. (Chín pháp giới, tức là Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Trời, Người, A Tu La, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục)

Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói tất cả kinh điển trong suốt 49 năm.

Nội dung tức là nói rõ chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh.

Nhân sanh tức là chính bản thân mình, vũ trụ tức là hoàn cảnh trong cuộc sống của chúng ta.

Biết giác ngộ gọi là Phật Bồ Tát.

Không biết giác ngộ gọi là phàm phu.

Tu hành tức là sửa đổi cách nhìn, cách nghĩ, cách nói và cách làm sai lầm của chúng ta đối với vũ trụ nhân sanh.

Cương lĩnh tu hành của Phật Giáo là Giác Chánh Tịnh.

Giác mà không mê.

Chánh mà không tà.

Tịnh mà không nhiễm.

Y theo Giới Định Huệ tam học hầu mong đạt đến Giác Chánh Tịnh.

Nền tảng của tu học là Tam Phước.

Đối người phải y theo Lục Hòa.

Xử thế phải tu Lục Độ.

Tuân theo Thập Đại Nguyện Vương của Phổ Hiền, Tâm quy hướng Tịnh độ.

Thì sự giáo hóa của Đức Phật mới có thể cứu cánh viên mãn.