Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật        Đức Phật là hiện thân của tất cả các đức tính mà ngài giảng dạy. Trong suốt 45 năm hoằng pháp đầy ý nghĩa và thành công, đức Phật đã biến lời nói của ngài thành hành động. Hệ thống đạo đức được Phật giảng dạy là hoàn hảo nhất trong lịch sử thế giới. Giáo sư Max Muller.

        "Buddha was the embodiment of all virtues he preached. During his successful and eventful ministry of 45 years he translated all his words into action. The Buddha's moral code is the most perfect which the world has ever known." Prof. Max Muller.

        "Tôi tin chắc là đường lối tu hành mà Đức PHẬT đã chỉ ra cho chúng ta là đường lối duy nhất mà nhân loại phải làm theo nếu muốn thoát khỏi tai họa."  Jawaharlal Nehru.
        "The path that the Buddha showed us is, I believe, the only path humanity must tread if it is to escape disaster." Jawaharlal Nehru.

        "Nếu có bất kỳ tôn giáo nào mà có thể thỏa mãn những nhu cầu của khoa học hiện đại thì tôn giáo đó chính là Phật giáo."  Albert Einstein, một khoa học gia gốc Mỹ nổi tiếng trên thế giới.
         "If there is any religion that would cope with modern scientific needs it would be Buddhism." Albert Einstein, a native American, a famous world scientist.

        "Toàn thể nhân loại đã sản sinh ra chỉ một người như thế, với triết lý cao siêu như thế, với lòng từ bi mở rộng như thế.  Một triết gia vĩ đại, thuyết giảng triết lý cao siêu bậc nhất, mà vẫn có lòng từ bi sâu thẳm nhất cho những loài vật nhỏ nhoi, và không bao giờ tự nâng mình lên.  Đức PHẬT là Karma Yogi lý tưởng, làm việc hoàn toàn bất vụ lợi, và lịch sử nhân loại đã chứng tỏ rằng Đức PHẬT là bậc vĩ nhân vĩ đại nhất từng được sanh ra, không thể nào so sánh, sự kết hợp hài hòa nhất giữa khối óc và trái tim đã từng tồn tại."  Swami Vivekananda.
         "The whole human race has produced but one such person, such high philosophy, such wide sympathy. The great philosopher, preaching the highest philosophy, yet has the deepest sympathy for the lowest animals, and never puts forward a claim for himself. He is the ideal Karma Yogi, acting entirely without motive, and the history of humanity shows him to have been the greatest man ever born, beyond compare, the greatest combination of heart and brain that ever existed.” Swami Vivekananda.

        "Trên hành tinh này, Đức PHẬT đã thuyết giảng những sự thật của nền đạo đức nâng cao và có giá trị vĩnh viễn không chỉ ở người Ấn độ thôi mà cũng ở nhân loại.  Đức PHẬT đã là một trong những thiên tài có đạo đức bậc nhất đã từng được ban tặng vào thế gian này."  Albert Schweitzer đã nói.
        “In this sphere, the Buddha gave expression to truths of everlasting value and advanced the ethics not of India alone but of humanity. The Buddha was one of the greatest ethical men of genius ever bestowed upon the world.” Albert Schweitzer said.

        Tịnh sẽ chuyển ngữ những nhận xét còn lại từ Anh ngữ sang Việt ngữ sau.

        "The study of Buddhism should be considered a necessary part of any ethical course and should not be dismissed in a page or two but receive its due recognition in the historical perspective of ethical evolution." Prof. Rhys Davis.

        “The Buddha was the first to embody these lofty ethics in his public teachings and to make them the foundation and the very essence of his public system. It is herein that lays the immense difference between exoteric Buddhism and every other religion. For while in other religions ritualism and dogma hold the first and most importance place, in Buddhism it is the ethics which have always been the most insisted upon." Madame H.P. Blavatsky, President of the Theosophical Society said.

        "If you have no satisfactory teacher, then take this sure Dharma (Buddha's Teachings) and practise it. For Dharma is sure, and when rightly undertaken it will be to your welfare and happiness for a long time." THE BUDDHA preached.