Những bài trích Kinh Pháp Hoa để khuyên gắng tu-hành1.(12) Tôi thấy ở cõi kia

Có hằng sa Bồ-Tát

Dùng các món nhân duyên

Mà cầu chứng Phật đạo.

Hoặc có vị bố-thí

Vàng, bạc, ngọc, san-hô,

Chơn châu, ngọc như-ý,

Ngọc xa-cừ mã-não,

Kim-cương các trân-bửu

Cùng tôi tớ, xe cộ

Kiệu, cán chưng châu báu

Vui vẻ đem bố thí

Hồi hướng về Phật đạo

Nguyện được chứng thừa ấy

Bậïc nhất của ba cõi

Các Phật hằng khen ngợi.

Hoặc có vị Bồ-Tát

Xe tứ mã xe báu

Bao lơn che tàn đẹp

Trau tria dùng bố thí.

Lại thấy có Bồ-Tát

Bố thí cả vợ con

Thân thịt cùng tay chân

Để cầu vô thượng đạo.

Lại thấy có Bồ-Tát

Đầu, mắt và thân thể

Đều ưa vui thí cho

Để cầu trí tuệ Phật 

 

2.(13) Ngài Văn-Thù Sư Lợi! 

Ta thấy các Quốc-vương

Qua đến chỗ của Phật

Thưa hỏi đạo vô thượng

Bèn bỏ nước vui vẻ

Cung điện cả thần thiếp

Cạo sạch râu lẫn tóc

Mà mặc y pháp phục.

Hoặc lại thấy Bồ-Tát

Mà hiện làm Tỳ-kheo

Một mình ở vắng vẻ

Ưa vui tụng kinh điển

Cũng thấy có Bồ-Tát

Dõng mãnh và tinh tấn

Vào ở nơi thâm sơn

Suy xét mối Phật đạo

Và thấy bậc ly dục

Thường ở chỗ không nhàn

Sâu tu các thiền định

Được năm món thần thông

Và thấy vị Bồ-Tát

Chắp tay trụ thiền định

Dùng ngàn muôn bài kệ

Khen ngợi các Pháp-vương

Lại thấy có Bồ-Tát

Trí sâu chí bền chắc

Hay hỏi các đức Phật

Nghe rồi đều thọ trì.

Lại thấy hàng Phật tử

Định huệ trọn đầy đủ

Dùng vô lượng tỉ dụ

Vì chúng mà giảng pháp

Vui ưa nói các pháp

Dạy bảo các Bồ-Tát

Phá dẹp chúng binh ma

Mà đánh rền trống pháp

Cùng thấy vị Bồ-Tát

Vắng bặt yên lặng ngồi

Trời, rồng đều cung-kính

Chẳng lấy đó làm mừng,

Và thấy có Bồ-Tát

Ở rừng phóng hào quang

Cứu khổ chốn địa ngục

Khiến đều vào Phật đạo.

Lại thấy hàng Phật tử

Chưa từng có ngủ nghỉ

Kinh hành ở trong rừng

Siêng năng cầu Phật đạo

Cũng thấy đủ giới đức

Uy nghi không thiếu sót

Lòng sạch như bảo châu

Để cầu chứng Phật đạo.

Và thấy hàng Phật tử

Trụ vào sức nhẫn nhục

Bị kẻ tăng-thượng-mạn

Mắng rủa cùng đánh đập

Thảy đều hay nhẫn được

Để cầu chứng Phật đạo

Lại thấy có Bồ-Tát

Xa rời sự chơi cười

Và quyến thuộc ngu si

Ưa gần gũi người trí

Chuyên tâm trừ loạn động

Nhiếp niệm ở núi rừng

Trải ức nghìn muôn năm

Để cầu được Phật đạo.
 

3.(14) Lại thấy vị Bồ-Tát

Đồ ăn uống ngọt ngon

Cùng trăm món thuốc thang

Đem cúng Phật và Tăng,

Áo tốt đồ thượng phục

Giá đáng đến nghìn muôn

Hoặc là vô giá y

Dùng nghìn muôn ức thứ

Nhà báu bằng Chiên đàn

Các giường nằm tốt đẹp

Để cúng Phật cùng Tăng

Rừng vườn rất thanh tịnh

Bông trái đều sum sê

Suối chảy cùng ao tắm

Cúng cho Phật và Tăng,

Cúng thí như thế đó

Các đồ cúng tốt đẹp

Vui vẻ không hề nhàm

Để cầu đạo vô thượng. 
 

4. (15) Lại có vị Bồ-Tát

Giảng nói pháp tịch diệt

Dùng các lời dạy dỗ

Dạy vô số chúng sanh

Hoặc thấy vị Bồ-Tát

Quán sát các pháp tịnh

Đều không có hai tướng

Cũng như khoảng hư không

Lại thấy hàng Phật tử

Tâm không chỗ mê đắm

Dùng món diệu huệ này

Mà cầu đạo vô thượng.
 

5.(16) Ngài Văn-Thù Sư-Lợi!

Lại có vị Bồ-Tát

Sau khi Phật diệt độ

Cúng dường Xá-Lợi-Phật.

Lại thấy hàng Phật tử

Xây dựng các tháp miếu

Nhiều vô số hằng sa

Nghiêm sức khắp cõi nước.

Bảo tháp rất cao đẹp

Đều năm nghìn do tuần.

Bề ngang rộng xứng nhau

Đều hai nghìn do tuần.

Trong mỗi mỗi tháp miếu

Đều có ngàn tràng phan

Màn châu xen thả xuống

Tiếng linh báu hòa reo

Các vị trời, rồng, thần,

Người cùng với phi nhơn

Hương, hoa, cùng kỹ nhạc

Thường đem đến cúng dường

Ngài Văn-Thù Sư-Lợi!

Các hàng Phật tử kia

Vì cúng dường xá-lợi

Nên trang sức tháp miếu,

Cõi quốc giới tự nhiên

Thù đặc rất tốt đẹp

Như cây Thiên-thụ-vương

Hoa kia đang xòe nở

 

6.(34) Phật phóng sáng giữa mày

Hiện các việc hi hữu

Ánh sáng chiếu phương Đông

Muôn tám nghìn cõi Phật

Bày sanh tử nghiệp báo

Của tất cả chúng sanh

Lại thấy các cõi Phật

Dùng các báu trang nghiêm

Màu lưu ly pha lê

Đây bởi Phật quang soi.

 

7.(35) Lại thấy những trời, người

Rồng, thần, chúng Dạ-xoa

Càn-thát, Khẩn-na-la

Đều cúng dường Phật mình            


  8.(36) Lại thấy các Như-Lai

Tự nhiên thành Phật đạo,

Màu thân như núi vàng

Đoan nghiêm rất đẹp mầu

Như trong lưu ly sạch

Hiện ra tượng chơn kim

Thế-Tôn trong đại chúng

Dạy nói nghĩa thâm diệu. 

 

9.(37) Mỗi mỗi các cõi Phật

Chúng Thanh-văn vô số,

Nhân Phật-quang soi sáng

Đều thấy đại-chúng kia.

Hoặc có các Tỳ-kheo

Ở tại trong núi rừng

Tinh tấn giữ tịnh giới

Dường như gìn châu sáng 

10.(38) Lại thấy các Bồ-Tát

Bố thí nhẫn nhục thảy

Số đông như hằng sa (28)

Đây bởi sáng Phật soi.

Lại thấy hàng Bồ-Tát

Sâu vào các thiền định

Thân tâm lặng chẳng động

Để cầu đạo vô thượng.

Lại thấy các Bồ-Tát

Rõ tướng pháp tịch diệt

Đều ở tại nước mình

Nói pháp cầu Phật đạo.

 

 

 

  Giải thích:

(28) Sông Hằng một con sông lớn xứ Ấn-Độ, trong sông và hai bờ có cát rất mịn, trong kinh thường dùng số cát ấy để chỉ một số đông nhiều.

 

(Trích trong KINH PHÁP HOA, phẩm 1:  Phẩm Tựa).

 

 1. (29) Nếu có loài chúng sanh

  Gặp các Phật quá khứ

  Hoặc nghe pháp bố thí

  Hoặc trì giới nhẫn nhục

  Tinh tấn, thiền, trí thảy

  Các món tu phước huệ,

  Những người như thế đó

  Đều đã thành Phật đạo

  Sau các Phật diệt độ

  Nếu người lòng lành dịu

  Các chúng sanh như thế

  Đều đã thành Phật đạo

   

 2. (30) Các Phật diệt độ rồi

  Người cúng dường xá-lợi

  Dựng muôn ức thứ tháp

  Vàng, bạc và pha-lê

  Xa-cừ cùng mã-não

  Ngọc mai khôi, lưu ly

  Thanh tịnh rộng nghiêm sức,

  Trau giồi nơi các tháp,

  Hoặc có dựng miếu đá

  Chiên-đàn và trầm-thủy

  Gỗ mật cùng gỗ khác

  Gạch ngói bùn đất thảy,

  Hoặc ở trong đồng trống

  Chứa đất thành miếu Phật

  Nhẫn đến đồng tử giỡn

  Nhóm cát thành tháp Phật,

  Những hạng người như thế

  Đều đã thành Phật đạo.

   

 3. (31) Nếu như người vì Phật

  Xây dựng các hình-tượng

  Chạm trổ thành các tướng

  Đều đã thành Phật đạo.

  Hoặc dùng bảy báu làm

  Thau, đồng bạch, đồng đỏ

  Chất nhôm cùng chì kẽm

  Sắt, gỗ cùng với bùn

  Hoặc dùng keo, sơn, vải

  Nghiêm sức làm tượng Phật

  Những người như thế đó

  Đều đã thành Phật đạo

  Vẽ vời làm tượng Phật

  Trăm tướng phước trang nghiêm

  Tự làm hoặc bảo người

  Đều đã thành Phật đạo.

  Nhẫn đến đồng tử giỡn

  Hoặc cỏ cây và bút

  Hoặc lấy móng tay mình

  Mà vẽ làm tượng Phật

  Những hạng người như thế

  Lần lần chứa công-đức

  Đầy đủ tâm đại bi

  Đều đã thành Phật đạo

  Chỉ dạy các Bồ-Tát

  Độ thoát vô lượng chúng.

   

 4. (32) Nếu người nơi tháp miếu

  Tượng báu và tượng vẽ

  Dùng hoa, hương, phan, lọng

  Lồng kính mà cúng dường

  Hoặc khiến người trổi nhạc

  Đánh trống, thổi sừng ốc

  Tiêu địch, cầm, không-hầu

  Tỳ-bà, chụp-chả đồng

  Các tiếng hay như thế

  Đem dùng cúng dường hết

  Hoặc người lòng vui mừng

  Ca ngâm khen đức Phật

  Nhẫn đến một tiếng nhỏ

  Đều đã thành Phật đạo

   

 5. (33) Nếu người lòng tán loạn

  Nhẫn đến dùng một hoa

  Cúng dường nơi tượng vẽ

  Lần thấy các đức Phật

  Hoặc có người lễ lạy

  Hoặc lại chỉ chắp tay

  Nhẫn đến giơ một tay

  Hoặc lại hơi cúi đầu

  Dùng đây cúng dường tượng

  Lần thấy vô lượng Phật

  Tự thành đạo vô thượng

  Rộng độ chúng vô số

  Vào Vô dư Niết-bàn

  Như củi hết lửa tắt.

  Nếu người tâm tán loạn

  Bước vào trong tháp chùa

  Chỉ niệm Nam-mô Phật

  Đều đã thành Phật đạo

  Nơi các Phật quá khứ

  Tại thế, hoặc diệt độ,

  Có người nghe pháp này

  Đều đã thành Phật đạo

(Trích trong KINH PHÁP HOA, phẩm 2:  Phẩm Phương-Tiện).   

     


   

 

 

 

(25) Thí như ông Trưởng-giả

Có một căn nhà rất lớn

Nhà đó đã lâu cũ

Mà lại rất xấu xa,

Phòng nhà vừa cao nguy

Gốc cột lại gẫy mục

Trính xiêng đều xiêu vẹo

Nền móng đã nát rã,

Vách phên đều sụp đổ

Đất bùn rơi rớt xuống,

Tranh lợp sa tán loạn

Kèo đòn tay rời khớp,

Bốn bề đều cong vạy

Khắp đầy những tạp nhơ,

Có đến năm trăm người

Ở đỗ nơi trong đó.

Chim xi, hiêu, điêu, thứu,

Qua, chim thước, cưu, cáp

Loài ngoan-xà, phúc-yết,

Giống ngô-công, do-diên,

Loài thủ-cung, bá-túc

Dứu-ly cùng hề-thử

Các giống độc trùng dữ

Ngang dọc xen ruỗi chạy,

Chỗ phẩn giải hôi thối.

Đồ bất tịnh chảy tràn

Các loài trùng khương lương

Bu nhóm ở trên đó,

Cáo, sói cùng dã-can

Liếm nhai và dày đạp

Cắn xé những thây chết

Xương thịt bừa bãi ra,

Do đây mà bầy chó

Đua nhau đến ngoạm lấy,

Ốm đói và sợ sệt

Nơi nơi tìm món ăn

Giành giựt cấu xé nhau

Gầm gừ gào sủa rên,

Nhà đó sự đáng sợ

Những biến trạng dường ấy.

Khắp chỗ đều có những

Quỷ, lî, mị, vọng, lượng

Quỷ Dạ-xoa quỉ dữ

Nuốt ăn cả thịt người,

Các loài trùng độc dữ

Những cầm thú hung ác

Ấp, cho bú sản sanh

Đều tự giấu gìn giữ

Quỷ Dạ-xoa đua đến

Giành bắt mà ăn đó,

Ăn đó no nê rồi

Lòng hung dữ thêm hăng

Tiếng chúng đánh cãi nhau

Thật rất đáng lo sợ.

Những quỉ Cưu-bàn-trà

Ngồi xổm trên đống đất

Hoặc có lúc hỏng đất

Một thước hay hai thước

Qua rồi lại, dạo đi

Buông lung chơi cùng giỡn

Nắm hai chân của chó

Đánh cho la thất thanh

Lấy chân đạp trên cổ

Khủng bố chó để vui.

Lại có các giống quỷ

Thân nó rất cao lớn

Trần truồng thân đen xấu

Thường ở luôn trong đó

Rền tiếng hung ác lớn

Kêu la tìm món ăn

Lại có các giống quỷ

Cổ nó nhỏ bằng kim,

Lại có các giống quỷ

Đầu nó như đầu trâu

Hoặc là ăn thịt người

Hoặc là ăn thịt chó,

Đầu tóc rối tung lên

Rất ác lại hung hiểm,

Bị đói khát bức ngặt

Kêu la vừa rong chạy

Dạ-xoa cùng quỷ đói

Các chim muông ác độc

Đói gấp rảo bốn bề

Rình xem các cửa sổ

Các nạn dường thế đấy

Vô lượng việc ghê sợ (12)

 1. (26) Nhà cũ mục trên đó

  Thuộc ở nơi một người

  Người ấy vừa mới ra

  Thời gian chưa bao lâu

  Rồi sau nhà cửa đó

  Bỗng nhiên lửa cháy đỏ

  Đồng một lúc bốn bề

  Ngọn lửa đều hừng hực,

  Rường cột và trính xiêng

  Tiếng tách nổ vang động

  Nát gẫy rơi rớt xuống

  Vách phên đều lở ngã,

  Các loại quỷ thần thảy

  Đồng cất tiếng kêu to,

  Các giống chim điêu, thứu

  Quỷ Cưu-bàn-trà thảy

  Kinh sợ chạy sảng sốt

  Vẫn không tự ra được,

  Thú dữ loài trùng độc

  Chui núp trong lỗ hang

  Các quỷ Tỳ-xá-xà

  Cũng ở trong hang đó

  Vì phước đức kém vậy

  Bị lửa đến đốt bức

  Lại tàn hại lẫn nhau

  Uống máu ăn thịt nhau.

  Những loại thú dã-can

  Thời đều đã chết trước

  Các giống thú dữ lớn

  Giành đua đến ăn nuốt.

  Khói tanh bay phùn phụt

  Phủ khắp bít bốn bề,

  Loài ngô-công, do-diên

  Cùng với rắn hung độc

  Bị lửa lòn đốt cháy

  Tranh nhau chạy khỏi hang

  Quỷ Bàn-trà rình chờ

  Liền bắt lấy mà ăn.

  Lại có các ngã-quỷ

  Trên đầu lửa rực cháy

  Đói khát rất nóng khổ

  Sảng sốt chạy quàng lên,

  Nhà lửa đó dường ấy

  Rất đáng nên ghê sợ

  Độc hại cùng tai lửa

  Các nạn chẳng phải một.

   

 2. (27) Lúc bấy giờ chủ nhà

  Đứng ở nơi ngoài cửa

  Nghe có người mách rằng:

  Các người con của ông

  Trước đây vì dạo chơi

  Mà đến vào nhà này

  Thơ bé không hiểu biết

  Chỉ vui ham ưa đắm.

  Trưởng-giả vừa nghe xong

  Kinh sợ vào nhà lửa

  Tìm phương nghi cứu tế

  Cho con khỏi thiêu hại

  Mà dụ bảo các con

  Nói rõ các hoạn nạn:

  Nào ác quỷ độc trùng

  Hỏa tai lan tràn cháy

  Các sự khổ thứ lớp

  Nối luôn không hề dứt

  Loài độc xà, ngươn phúc

  Và các quỷ Dạ-xoa

  Cùng quỷ Cưu-bàn-trà

  Những dã-can, chồn, chó

  Chim điêu, thứu xi, hiêu

  Lại giống bá túc thảy

  Đều đói khát khổ gấp

  Rất đáng phải ghê sợ

  Chỗ khổ nạn như thế

  Huống lại là lửa lớn.

  Các con nhỏ không hiểu

  Dầu có nghe cha dạy

  Cứ vẫn còn ham ưa

  Vui chơi mãi không thôi

   

 3. (28) Bấy giờ trưởng-giả kia

  Mới bèn nghĩ thế này

  Các con như thế đó

  Làm ta thêm sầu não

  Nay trong nhà lửa này

  Không một việc đáng vui

  Mà các con ngây dại

  Vẫn ham mê vui chơi

  Chẳng chịu nghe lời ta

  Toan sẽ bị lửa hại.

  Ông bèn lại suy nghĩ

  Nên bày các phương tiện

  Bảo với các con rằng:

  Cha có rất nhiều thứ

  Các đồ chơi trân kỳ

  Những xe báu tốt đẹp

  Nào xe dê, xe hươu

  Cùng với xe trâu lớn

  Hiện để ở ngoài cửa

  Các con mau ra đây

  Cha chính vì các con

  Mà sắm những xe này

  Tùy ý các con thích

  Có thể để dạo chơi.

  Các con nghe cha nói

  Các thứ xe như vậy

  Tức thời cùng giành đua

  Rảo chạy ra khỏi nhà

  Đến nơi khoảng đất trống

  Rời những sự khổ nạn

  Trưởng-giả thấy các con

  Được ra khỏi nhà lửa

  Ở nơi ngã tư đường

  Đều ngồi tòa sư-tử

  Ông bèn tự mừng rằng

  Ta nay rất mừng vui

  Những đứa con ta đây

  Đẻ nuôi rất khó lắm

  Chúng nhỏ dại không hiểu

  Mới lầm vào nhà hiểm

  Có nhiều loài trùng độc

  Quỷ, lî mị đáng sợ

  Lửa lớn cháy hừng hực

  Bốn phía đều phựt lên

  Mà các trẻ con này

  Lại ham ưa vui chơi

  Nay ta đã cứu chúng

  Khiến đều được thoát nạn

  Vì thế các người ơi!

  Ta nay rất vui mừng.

  Khi ấy các người con

  Biết cha đã ngồi an

  Đều đến bên chỗ cha

  Mà thưa cùng cha rằng:

  Xin cha cho chúng con

  Ba thứ xe báu lạ

  Như vừa rồi cha hứa

  Các con mau ra đây

  Sẽ cho ba thứ xe

  Tùy ý các con muốn

  Bây giờ chính phải lúc

  Xin cha thương cấp cho.

   

 4. (29) Trưởng-giả giàu có lớn

  Kho đụn rất nhiều đầy

  Vàng bạc cùng lưu ly

  Xa-cừ ngọc mã-não,

  Dùng những món vật báu

  Tạo thành các xe lớn

  Chưng dọn trang nghiêm đẹp

  Khắp vòng có bao lơn

  Bốn mặt đều treo linh

  Dây vàng xen thắt tụi

  Lưới mành kết trân châu

  Giăng bày phủ phía trên

  Hoa vàng các chuỗi ngọc

  Lòng thòng rủ khắp chỗ

  Các màu trang sức đẹp

  Khắp vòng xây quanh xe

  Dùng nhiễu hàng mềm mại

  Để làm nệm lót ngồi

  Vải quí mịn rất tốt

  Giá trị đến nghìn muôn

  Bóng láng trắng sạch sẽ

  Dùng trải trùm trên nệm

  Có trâu trắng to lớn

  Mập khỏe nhiều sức mạnh

  Thân hình rất tươi tốt

  Để kéo xe báu đó

  Đông những tôi và tớ

  Mà chực hầu giữ gìn

  Đem xe đẹp như thế

  Đồng ban cho các con

  Các con lúc bấy giờ

  Rất vui mừng hớn hở

  Ngồi trên xe báu đó

  Dạo đi khắp bốn phương

  Vui chơi nhiều khoái lạc

  Tự tại không ngăn ngại.

   

 5. (30) Bảo Xá-Lợi-Phất này

  Đức Phật cũng như vậy

  Tôn cả trong hàng Thánh

  Cha lành của trong đời

  Tất cả các chúng sanh

  Đều là con của ta

  Say mê theo thế lạc

  Không có chút huệ tâm

  Ba cõi hiểm không an

  Dường như nhà lửa cháy

  Các nạn khổ dẫy đầy

  Rất đáng nên ghê sợ

  Thường có những sanh, già

  Bệnh, chết và rầu lo

  Các thứ lửa như thế

  Cháy hừng chẳng tắt dứt

  Đức Như-Lai đã lìa

  Nhà lửa ba cõi đó

  Vắng lặng ở thong thả

  An ổn trong rừng nội

  Hiện nay ba cõi này

  Đều là của ta cả

  Những chúng sanh trong đó

  Cũng là con của ta

  Mà nay trong ba cõi

  Có nhiều thứ hoạn nạn

  Chỉ riêng một mình ta

  Có thể cứu hộ chúng

  Dầu lại đã dạy bảo

  Mà vẫn không tin nhận

  Vì nơi các dục nhiễm

  Rất sanh lòng tham mê

  Bởi thế nên phương tiện

  Vì chúng nói ba thừa

  Khiến cho các chúng sanh

  Rõ ba cõi là khổ

  Mở bày cùng diễn nói

  Những đạo pháp xuất thế,

  Các người con đó thảy

  Nếu nơi tâm quyết định

  Đầy đủ ba món minh (13)

  Và sáu món thần thông (14)

  Có người được Duyên-Giác

  Hoặc bất thối Bồ-Tát.

  Xá-Lợi-Phất phải biết

  Ta vì các chúng sanh

  Dùng món thí dụ này

  Để nói một Phật-thừa

  Các ông nếu có thể

  Tin nhận lời nói đây.

  Tất cả người đều sẽ

  Chứng thành quả Phật đạo

   


  Giải thích:
   

   

  (12) Súy: Cú tai mèo; Hiêu, Điêu, THỨU: Loài chim dữ, tiếng xấu. THƯỚC: Chim khách.

  CƯU: Tu-hú. CÁP: Bồ câu. NGOAN-XÀ: Rắn độc. PHÚC-YẾT: Bò-cạp.

  NGÔ CÔNG: Rít. DO-DIÊN: Trùng, rận ở trong áo tơi. DỨU -LY: Chồn, cáo.

  HỀ-THỬ: Giống chuột. KHƯƠNG-LƯƠNG: Bọ hung.

  (13) Thiên-nhãn-minh, Túc-mạng-minh, Lậu-tận-minh.

  (14) Thiên-nhãn-thông, thần-túc-thông, thiên-nhĩ-thông, tha-tâm-thông, túc-mạng-thông, lậu-tận-thông.

   

   

  (Trích trong KINH PHÁP HOA, phẩm 3:  Phẩm Thí-Dụ).