Tất cả các phim về Những lời đức Phật dạy đã được sắp xếp theo thứ tự của bản mẫu tự ABC để quý vị dễ tham khảo: 

 

Chuyện tiền thân của Đức PHẬT và đời sống ở Thiên đàng 1:  http://www.veoh.com/videos/v15303133Q6n92GpA  

Chuyện tiền thân của Đức PHẬT và đời sống ở Thiên đàng 2:  http://www.veoh.com/videos/v15303276qbNgj3JT  

Chuyện tiền thân của Đức PHẬT và đời sống ở Thiên đàng 3:  http://www.veoh.com/videos/v15303294Ckqea3mR  

Địa-Tạng Bồ-Tát Bổn-Nguyện Kinh:  1  2  3 

Kinh Báo ân Cha Mẹ:  http://www.veoh.com/videos/v15862480hZfaEKdd 

KINH PHÁP HOA Phẩm Phổ môn:  http://www.veoh.com/videos/v14173374EFnwxKxH  

PHẬT nói Kinh Diệt tội, Trường thọ, Tội phá thai:  Phim truyện Phật giáo Đài Loan:  1  2  3  4 

Phật Thuyết Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Sanh Đâu Suất Đà Thiên (Đức PHẬT Nói Kinh Về Sự Quán Tưởng BỒ TÁT Di Lặc Sẽ Sanh Về Cung Trời Đâu Suất):  1  2  3  4  Những phim này có chất lượng cao. 

PHẬT thuyết Kinh Vu Lan:  http://www.veoh.com/videos/v15849477WJCwncT3 

Sự trừng phạt nghiêm khắc ở địa ngục 1:  http://www.veoh.com/videos/v15599154x2nK94xB  

Sự trừng phạt nghiêm khắc ở địa ngục 2:  http://www.veoh.com/videos/v15599194hQtEjtKq 

Sự trừng phạt nghiêm khắc ở địa ngục 3:  http://www.veoh.com/videos/v15599238DYf8gABE 

Sự trừng phạt nghiêm khắc ở địa ngục 4:  http://www.veoh.com/videos/v15599295A2MBMTfQ 

Sự trừng phạt nghiêm khắc ở địa ngục 5:  http://www.veoh.com/videos/v15599327B3anXTZA 

Sự trừng phạt nghiêm khắc ở địa ngục 6: http://www.veoh.com/videos/v15599381QkPS78nR 

Sự trừng phạt nghiêm khắc ở địa ngục 7:  http://www.veoh.com/videos/v15599416k6tsd4qe