Lợi ích của việc niệm A-Di-Đà Phật (hay là Nam-mô A-Di-Đà Phật)


1/ Vì cầu quốc thái dân an, xã hội an ninh, phải niệm A Di Đà Phật

2/ Vì cầu cả gia đình bình an, khỏi tai nạn, phải niệm A Di Đà Phật

3/ Vì cầu cha mẹ thân thể mạnh khỏe, phải niệm A Di Đà Phật

4/ Vì cầu con cái học nghiệp tiến bộ, phải niệm A Di Đà Phật

5/ Vì cầu sự nghiệp được thuận lợi, không chướng ngại, phải niệm A Di Đà Phật

6/ Vì cầu bệnh lâu năm trị không hết, phải niệm A Di Đà Phật

7/ Vì cầu nghiệp chướng thâm trọng phải tiêu trừ, phải niệm A Di Đà Phật

8/ Vì cầu học Phật thành tựu, không chướng ngại, phải niệm A Di Đà Phật

9/ Vì cầu thoát ly lục đạo, luân hồi sanh tử, phải niệm A Di Đà Phật

10/ Vì cầu ly khổ đắc lạc được thành Phật, phải niệm A Di Đà Phật