Bậc Ứng Cúng Thế Tôn Điều Ngự
Chánh Biến Tri Minh Hạnh đủ đầy
Là Thầy khắp cả trời người
Chuyển xe diệu pháp cứu đời độ sanh
Như vầng mây sáng trong lành
Chở che hết thảy chúng sanh muôn loài


Nam-mô Ta-bà thế-giới, Tam-giới Đạo-Sư, Tứ-sanh Từ-Phụ, Nhơn-thiên Giáo-Chủ, Thiên-bá-ức Hóa-Thân BỔN-SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT