NHỮNG LỜI VÀNG NGỌC
TRIẾT LÝ PHẬT


1/ Giữ thân trong sạch thì hạnh phúc biết bao.

2/ Giữ khẩu trong sạch thì hạnh phúc biết bao.

3/ Giữ ý trong sạch thì hạnh phúc biết bao.


MƯỜI THIỆN NGHIỆP

1/ Không sát sanh mà phóng sanh.

2/ Không trộm cướp mà bố thí.

3/ Không tà dâm mà tu hạnh.

4/ Không nói dối mà nói lời thành thật.

5/ Không nói lời đâm thọc mà nói lời hòa hợp.

6/ Không nói lời chửi mắng, hung ác mà nói lời dịu ngọt.

7/ Không nói lời thêu dệt mà nói lời đúng đắn.

8/ Không tham lam mà quán vô thường.

9/ Không sanh ra hận thù hay làm hại người mà quán từ bi.

10/ Không tà kiến mà quán nhân duyên.


Tâm Tịnh (ghi nhận, tư-duy và tu-hành).