NHỮNG NGÀY TRAI (NHỮNG NGÀY NÊN ĂN CHAY)

          Ăn chay là hạnh từ bi của người Phật tử để tránh điều tội ác, làm việc nhân từ.  Hãy bố thí, cúng dường, tu nhơn tích đức và giữ gìn giới luật.  Đây là sự chuẩn bị để về cõi Tây phương Cực-Lạc.  Bất cứ ai ăn chay cũng được.  Quý vị nên ăn chay để tránh các tật bệnh nguy hiểm, giảm bớt sân si, thân tâm an lạc.  Trong ngày ăn chay quý vị không nên dùng sinh mạng các thú vật, thịt cá, tôm cua (con và trứng), cùng ngũ vị tân:  "hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu".  Những cách thức ăn chay gồm có:

     Tứ trai:  Ăn 4 ngày:  1, 14, 1530 (theo Âm lịch tháng thiếu ngày 29 thế 30)

     Lục trai:  Ăn 6 ngày:  1, 8, 14, 15, 2330

     Thập trai:  Ăn 10 ngày:  1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 2930

     Nhứt ngoạt trai:  Ăn chay trọn tháng giêng

     Tam ngoạt trai:  Ăn 3 tháng:  1, 710

     Tứ ngoạt trai:  Ăn 4 tháng:  1, 4, 7, 10 và tập lần cho đến trường chayquý nhất.

       Đã phát tâm ăn chay, còn niệm Phật, trì chú, tụng Kinh, tham Thiền nhập định thì công đức, phước báu vô lượng.  Sau khi mạng chung được nhẹ nhàng siêu thoát.


Phật tử Tâm Tịnh sưu tầm