Sau đây là một vài trang về Phật giáo:

 

www.HoaKhaiKienPHAT.com

www.ThonDiDa.com

www.ChuaHoangPhap.org

www.ADiDaPHAT.net

www.TinhThuQuan.com

www.NiemPHAT.net

www.NiemPHAT.com

www.ThuVienHoaSen.org

www.SuoiTuMedia1.net

www.ADiDaPHAT.us

www.BuddhismToday.com

www.QuangDuc.com

www.PhatTuVietNam.org

www.PhatHoc.org 

http://NamoAmitabha.ws


        Kính thưa quý vị, quý Phật tử và chư Tôn Đức Tăng Ni xa gần, nếu quý vị, quý Phật tử và chư Tôn Đức có trang web riêng thì xin lòng đăng trang này của Tịnh (www.AdidaPhat.info) lên mục "Nối Kết" hay "Links" trên trang của quý vị, quý Phật Tử và chư Tôn Đức Tăng Ni.  Thành thật cảm tạ.

        Ngưỡng mong nhiều người ai cũng thấm nhuần mưa Pháp thậm thâm vi diệu của Đức Từ Phụ Thế-Tôn.

Kính,

Tâm Tịnh