Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát Ma-Ha-Tát

  

 

 

        Ghi chú:  Hình vẽ váy màu xanh lá cây và bình cam lồ không có nước tưới ra của Bồ-Tát Quán-Thế-Âm không có ý nghĩa gì.