Tất cả các Pháp âm Pháp môn Niệm-Phật đã được cập nhật lại theo thứ tự của bản chữ ABC để quý vị dễ tham khảo:  

 

Hòa Thượng Tịnh Không giảng:

48 Đại Nguyện của Đức PHẬT A-Di-Đà:  Giảng năm 1994:  1  2  3  4  5  Tất cả các liên kết của Pháp âm này đã được cập nhật. 

50 năm học Phật tâm đắc Tinh Luận:  Giảng tại Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (24 -2-2003):  1 

Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh:  1  2  3  4  5  6  7   

Cách tu học Lục Hòa Kính:  Trích lục từ Tịnh Ðộ Ðại Kinh giải Tập 7, Giảng tại Hồng Kông 14/04/2010:  1  2   

Chính mình phải làm gương:  1   

Coi trọng Nhân Quả:  Giảng tại Báo Ân Đường Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba (5-1-2001):  1 

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương:  Giảng tại Học Viện Deanza tiểu bang Cali Mỹ Quốc (Tháng 10-1992) (Tập 3 đến tập 8 do cư sĩ Thanh Trí chuyển ngữ):  1  2  3  4  5  6  7  8 

Ðại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương lược giảng:  1A  1B  2A  2B     

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương - Sớ Sao Tinh Hoa: Giảng tại Trường Đại Học Hiệp Tấn Đài Nam (Tháng 12-1993):  1A  1B  2A  2B  3A  3B 

Đối xử bình đẳng chung sống hòa bình:  1

Giới là hợp tình hợp lý
:
 
1 

Hài hòa cứu vãn nguy cơ:  1  2  3  4  5  6  7 

Hiếu Thân tôn Sư:  Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc (Tháng 8-1997):  1 

Hoài niệm ân Sư và Khai thị của HT Tịnh Không (2009):  1 

Hòa bình và xung đột:  1  2 

Hóa giải lòng oán hận sâu nặng:  1  Liên kết đã được chỉnh sửa

Hóa giải xung đột trong nội tâm:
  
1

Hỏi đáp trợ niệm khi lâm chung: 1  2  3  4  5  6  7  8  Mới 

Học Phật vấn đáp:  Giảng tại Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (30-7-2004):  1A  1B  2A  2B 

Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm, tập 1, 2 và 3:  Những Bài Khi Thi Buổi Sáng tại Hoa Tạng Ðồ Thư Quán 1995:  Tập 1 & 2:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   Tập 3:  CD1  CD2  CD3  CD4  CD5 

Hộ trì Phật pháp:  Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc (Tháng 8-1997):  1 

Khắc phục bệnh khổ:  1  Liên kết đã được chỉnh sửa

Khắc phục phiền não:  1  2  3

Khế nhập cảnh giới:  1  Liên kết đã được chỉnh sửa

Kinh A Di Ðà Yếu Giải Diễn Nghĩa:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Mới 

Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký:  Ban Dịch Thuật Hán Nôm:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   

Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa:  Do Hòa Thượng Tịnh Không giảng tại Giảng Đường Hoa Nghiêm Malaysia (19-12-2009):  1A  1B  2A  2B  3A  3B  4A  4B  5A  5B  6A  6B  7A  7B  8A  8B   

Làm sao thế giới hòa bình?:  1

Làm thế nào thực hiện giáo dục của Phật-Đà?:  1  2  Liên kết đã được chỉnh sửa

Làm thế nào vượt qua tai nạn?:  1  Liên kết đã được chỉnh sửa

Lời di huấn của Ấn Tổ:  Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (10-7-2003):  1 

Lục hòa lục độ:  Giảng tại Hotel Thuấn Uyển Di Bảo Mã Lai Á (12-9-2000):  1A  1B 

Ma và PHẬT:  1  Liên kết đã được chỉnh sửa

Nghệ Thuật Sống:  1  2  

Nghi thức Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới, 24-9-2006:  Giảng tại Trung Tâm Triển Lãm Tân Gia Ba (24 -9-2006):  1 

        Tam Quy Ngũ Giới 1988:  Giảng tại Thư Viện Hoa Tạng Cảnh Mỹ Đài Loan (22-05-1988):

  1A  1B 

        Truyền Thọ Tam Quy Y 1990:  Giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba (1990):  1 

        Truyền Thọ Tam Quy Y 1996:  Giảng tại Gold Coast Úc Châu (Tháng 1-1996):  1 

        Truyền Thọ Tam Quy Y 1999:  Giảng tại Kuala Lumpur Mã Lai Á (23-10-1999):  1 

        Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới 2001:  Giảng tại Hẽm 17 Nha Long Tân Gia Ba (7-5-2001):  1 


Nhìn thấu, Buông bỏ, Bố thí:  1   

Niệm Phật (Trích lục từ Kinh Hoa Nghiêm, phẩm "Thế Chủ Diệu Nghiêm")Giảng tại hội Phật giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba:  1    

Niệm Phật là cứu tế nạn lụt:  Giảng tại Phật giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba (31-8-1998):  1  2 

Niệm Phật tâm địa công phu:  1A  1B  2A  2B  3A  3B 

Nói Về Hiếu Ðạo:  Ðài truyền hình Phỉ Lai ngày 12/6/2003:  1  2 

Nói Về Nhân Quả:  1    

Pháp Môn Niệm Phật:  Trích lục Kinh Vô Lượng Thọ, Singapore 10/2003:  1   

Phát Bồ Ðề Tâm Hiện Như Lai Tướng:  Trích Lục Kinh Hoa Nghiêm Tịnh Tông Úc Châu Tháng 1/2002:  1  2   

Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Tinh Hoa:  Giảng tại Huyện Chương Hóa Đài Loan (Tháng 12-1993):  1  2  3 

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh - Huyền Nghĩa:  Giảng tại Thư Viện Phật Giáo Hoa Tạng - Đài Bắc (Tháng 10-1994):  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

Phật Thuyết Kinh Bát Đại Nhân Giác:  Giảng tại Tri Ân viện Ðông kinh - Nhật Bản 2/11/2002.  Cư sĩ Thanh Trí chuyển ngử 6/2008:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27

Phương pháp hòa giải xung đột thực hiện hòa bình:  Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (3-9-2002):  1  2 

Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh - Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương:  Giảng tại Học Viện Deanza tiểu bang Cali Mỹ Quốc (Tháng 9-1992):  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Sân hận đọa địa ngục:  1   

Sự thật và Lý luận của Nhân Quả:  1 

Sự thật và Lý luận của Siêu độ:  1 

Tất cả chúng sanh vốn là Phật:  1  2 

Thanh tịnh phước đức:  Giảng tại Tịnh Đức Thiền Tự Tân Gia Ba (25-7-1999):  1A  1B  

Thỉnh Phật Trụ Thế (Kinh Hoa Nghiêm):  1  2   

Tín tâm học Phật trị lành bệnh khổ:  1   

Tịnh Nghiệp Tam Phước:  Giảng tại Chùa Cực Lạc Mã Lai Á (9-9-2000):  1A  1B  2A  2B 

Tịnh Tông Nhập Môn:  Giảng tại Dallas (USA) 1996:  1  2  3    Trích KINH VÔ LƯỢNG THỌ:  Giảng lần thứ 10 tại Hội Phật giáo Cư Sĩ LÂM Tân Gia Ba:  Gồm những đề mục sau: 

Tập 01-02:  Tín Giải Hành Chứng:  Giảng ngày 4-4-1998:  1  2 

Tập 15-16:  Sám Hối Nghiệp Chướng:  Giảng ngày 26-4-1998:  15  16 

Tập 25 - Lục Hòa Kính:  Giảng ngày 24-5-1998:  25 

Tập 37 - Đọc Kinh Là Quán Đỉnh:  Giảng ngày 1-8-1998:  37 

Tập 43 - Hoa Nghiêm Tam Muội:  Giảng ngày 22-08-1998:    43 

Tập 53 - Phật Phật Tương Niệm:  Giảng ngày 28-09-1998:  53 

Tập 65 - Tứ Hoằng Thệ Nguyện:  Giảng ngày 28-11-1998:  65 

Tập 69 - Âm Thanh Thanh Tịnh:  Giảng ngày 12-12-1998:  69 

Tập 73 - Bố Thí Ba La Mật:  Giảng ngày 20-12-1998:  73 

Tập 81-82:  Cúng Dường Chư Phật Không Bằng Niệm Phật Vãng Sanh:  Giảng ngày 13-03-1999:  81  82   

Tập 89 - Trì Giới Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ:  Giảng ngày 24-04-1999:  89 

Tập 90 - Chí Tâm Cầu Đạo Tinh Tấn Tu Hành:  Giảng ngày 24-04-1999:  90 

Tập 99 - Chú Trọng Lễ Tiết:  Giảng ngày 29-05-1999:  99 

Tập 100 - Vô Thượng Phúc Âm:  Giảng ngày 29-05-1999:  100 

Tập 111 - Thần Thông Tự Tại Cúng Dường Chư Phật:  Giảng ngày 10 - 07 - 1999:  111 

Tập 112 - Xa Lìa Phân Biệt Các Căn Thanh Tịnh:  Giảng ngày 10 - 07 - 1999:  112 

Tập 123 - Chí Tâm Tin Ưa:  Giảng ngày 04 - 09 - 1999:  123 

Tập 124 - Mười Niệm Được Vãng Sanh:  Giảng ngày 04 - 09 - 1999:  124 

Tập 133 & 134:  Phát Bồ Đề Tâm:  Giảng ngày 30 - 10 - 1999:  133  134 

Tập 139 - Lâm Chung Tiếp Dẫn:  Giảng ngày 20 - 11 - 1999:  139 

Tập 140 - Tam Bất Thối:  Giảng ngày 20 - 11 - 1999:  140 

Tập 143 - Chí Tâm Hồi Hướng Cầu Sanh Tịnh Độ:  Giảng ngày 11 - 12 - 1999:  143 

Tập 144 - Năm Điều Khoa Mục:  Giảng ngày 11 - 12 - 1999:  144 

Tập 155 - Học Phật Là Học Trí Huệ Viên Mãn:  Giảng ngày 4 - 3 - 2000:  155 

Tập 156 - Các Pháp Bình Đẳng Không Có Cao Thấp:  Giảng ngày 4 - 3 - 2000:  156 

Tập 164 - Bố Thí Cúng Dường:  Giảng ngày 1 - 4 - 2000:  164 

Tập 175 - Nghe Danh Đắc Pháp Nhẫn:  Giảng ngày 27 - 5 - 2000:  175 

Tập 176 - Hiện Chứng Bất Thối Chuyển:  Giảng ngày 27 - 5 - 2000:  176 

Tập 185 - 186: Trí Quang Diệu Dụng:  Giảng ngày 22 - 7 - 2000:  185  186 

Tập 193 - 194: Thành Tựu Diệu Độ:  Giảng ngày 26 - 8 - 2000:  193  194 

Tập 205 - 206: Cung Kính Tam Bảo:  Giảng ngày 21 - 10 - 2000:  205  206 

Tập 213 - 214: Khéo Giữ Ba Nghiệp:  Giảng ngày 9 - 12 - 2000:  213  214 

Tập 227 - 228: Thập Đại Nguyện Vương:  Giảng ngày 24 - 02 - 2001:  227  228 

Tập 234: Bổn Nguyện Niệm Phật:  Giảng ngày 6 - 5 - 2001:  234 

Tập 235: Thanh Tịnh Bình Đẳng Chánh Giác:  Giảng ngày 6 - 5 - 2001:  235 

Tập 244 - 245: Cõi Cực Lạc Trang Nghiêm Thanh Tịnh:  Giảng ngày 16 - 6 - 2001:  244  245 

Tập 258:  Chư Phật Thánh Lực:  Giảng ngày 3 - 8 - 2001:  258 

Tập 259:  Tâm Tịnh Thì Cõi Phật Tịnh:  Giảng ngày 3 - 8 - 2001:  259 

Tập 265 - 266: Thọ Mạng Đại Chúng Vô Lượng:  Giảng ngày 26 - 12 - 2002:  265  266 

Tập 273 - 274:  Ba Thứ Nhẫn:  Giảng ngày 30 - 12 - 2002:  273  274 

Tập 289 - 290 : Bốn Loại Vô Sở Úy:  Giảng ngày 14 - 07 - 2003:  289  290 

Tập 295:  Liên Hoa Hóa Sanh:  Giảng ngày 17 - 07 - 2003:  295 

Tập 296 : Thâm Nhập Một Môn:  Giảng ngày 17 - 07 - 2003:  296 

Tập 307 - 308:  Đức Phong Hoa Vũ:  Giảng ngày 7 - 2 - 2004:   307  308 

Tập 315 - 316 : Bảo Liên Phật Quang:  Giảng ngày 11 - 2 - 2004:   315  316 

Tập 329 - 330 : Thập Phương Phật Tán:  Giảng ngày 8 - 6 - 2004:   329  330    Liên kết đã được chỉnh sửa

Tập 341 - 342 : Khuyên Phát Bồ Đề Tâm:  Giảng ngày 15 - 6 - 2004:   341  342   Liên kết đã được chỉnh sửa

Tập 353 - 354: Tam Bối Vãng Sanh:  Giảng ngày 20 - 2 - 2006:  353  354   Mới  

Tập 363 - 364 : Thượng Phẩm Thượng Sanh:  Giảng ngày 25 - 2 - 2006:  363  364   Mới 

Tập 373 - 374: Tâm Thanh Tịnh:  Giảng ngày 2 - 3 - 2006:  373  374   Mới 

Tập 375 - 376 : Nhất Hướng Chuyên Niệm A Di Đà Phật:  Giảng ngày 3 - 3 - 2006:  375  376   Mới    Hết 


Trích lục của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh:  GHPG - Cư sĩ Lâm Singapore 5/1998:  1  2  3  4  5  6  7  8  17  18  29  30  41  51  52  65  66  77  78  99  100   Mới 


 Trích lục KINH HOA NGHIÊM:  Giảng tại Hội Phật giáo Cư Sĩ LÂM Tân Gia Ba.  Bao gồm những đề mục sau:

Tập 1 - 2: Căn Bản Pháp Luân:  Giảng ngày 18 - 05 - 1998:  1  2 

Tập 3 - 4:  Giới Thiệu Đề Kinh:   Giảng ngày 19 - 5 - 1998:  3  4 

Tập 5 - 6: Thế Chủ Diệu Nghiêm:  Giảng ngày 20 - 05 - 1998:  5  6 

Tập 7 - 8: Như Thị Ngã Văn:  Giảng ngày 24 - 5 - 1998:  7  8 

Tập 17 - 18: Sư Tử Tòa Nghiêm:  Giảng ngày 1 - 6 - 1998:  17  18 

Tập 29 - 30: Pháp Thân Báo Thân Ứng Hóa Thân:  Giảng ngày 7 - 6 - 1998:  29  30 

Tập 41 - 42: Tinh Tấn Trí Huệ Trường Thọ:  Giảng ngày 13 - 6 - 1998:  41  42 

Tập 51 - 52: Thắng Tấn Quả Hạnh:  Giảng ngày 18 - 6 - 1998:  51  52 

Tập 65 - 66 : Đức Hiệu Của Thân Chúng Thần:  Giảng ngày 25 - 6 - 1998:  65  66 

 

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập:   Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu ( Tháng 6 năm 2003).  Hòa Thượng bắt đầu giảng Phật Thuyết Kinh A Di Đà từ tập 07-80:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114   

Tu Hoa Nghiêm áo chỉ vọng tận hoàn nguyên quán:  Pháp Sư Ngộ Thông chỉ đạo, Cư sĩ Vọng Tây cẩn dịch.  Giảng tại Ðài Truyền Hình Hoa Tạng 14/11/2008 Bộ đĩa này cảnh giới rất cao, là áo chỉ của Kinh Hoa Nghiêm, chư vị đồng tu nên nghe:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30   31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  Còn tiếp    Mới  

Tu Học Tự Tại Vãng Sanh:  Do Hòa Thượng Tịnh Không giảng:  1  2 

Tứ Đại Thiên Vương:  Giảng tại chùa Tứ Thiên Vương Nhật Bản (Tháng 11-2002):  1  2 

Vãng Sanh Luận Giảng Ký:  Giảng tại Dallas Mỹ Quốc (1994):  1  2  3  4  5  6  7 

Vãng Sanh Luận Giảng Ký (Quyển Thượng):  Giảng tại Dallas Mỹ Quốc 02/10/1994:  1  2  3  4  5  6  7 Pháp âm do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch và biên soạn: 

Đường Về Cực Lạc:  Giới thiệu về các Kinh sách Tịnh Độ, làm rõ lời Phật ý Tổ, ngõ hầu khuyến tấn mọi người đồng Sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đồng thành Phật đạo (Phật Đản - Phật Lịch 2497, Dương Lịch 1953).  Cư sĩ Trí Nhân đọc:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Đường Về Cực Lạc:  Do Cư sĩ Diệu Âm đọc:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Hương Sen Vạn Đức:  Sưu tập những buổi nói chuyện, những bài thuyết pháp cùng trích dẫn những trước tác của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh (Chùa Vạn Đức, năm 2006):  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Kệ Niệm Phật:  Hòa thượng Thích Trí Tịnh biên soạn.  PL.2500 - DL.1956:  1

 

Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật:  Hòa Thượng khai thị về cách quán tưởng và trì danh niệm Phật (Khai thị trong mùa An Cư Kiết Hạ):  1  2 

Kinh Pháp Hoa Cương Yếu:  Kinh Pháp Hoa là bộ Kinh lớn mà sau khi đức Phật diệt độ được lưu thông nhất và được nhiều người trì tụng nhất trong các bộ Kinh lớn. (Phật Lịch 2493, Dương Lịch 1948).  Hòa thượng Thích Trí Tịnh biên soạn, Cư sĩ Trí Nhân đọc:  1  2  3  4  5  6   

Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện - Phẩm Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới:  Một phẩm trọng yếu nhất của Kinh Đại Phương Quãng Phật Hoa Nghiêm:  Đời Đường Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Vương Chiếu, Hán dịch):  1  2 

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật (Pháp Hội Quán Vô Lượng Thọ Phật) - Phẩm Thứ 62 - trong Kinh Đại Bảo Tích:  Đời Lưu Tống, Ngài Cương Lương Gia Xá, Hán dịch. Trang Mỹ Lan đọc:  1 

Kinh Vô Lượng Thọ Như Lai (Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai) - Phẩm Thứ 5 - trong Kinh Đại Bảo Tích:  Bắc Lương, Tam Tạng Đàm Vô Sấm, Hán dịch.  Cư sĩ Quảng Tâm đọc:  1  2 

PHẬT Thừa Và Bồ-Tát Thừa:  Hòa thượng Thích Trí Tịnh giảng:  1  2 

Tám Điều Khó:  Hòa thượng Thích Trí Tịnh giảng:  1  2   

Tư Duy Quán Xét:   Hòa thượng Thích Trí Tịnh giảng:  1  2   

Tứ Hoằng Thệ Nguyện: Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành (Giảng tại Chùa Vạn Đức, năm 1999): 1A  1B  2A  2B  3A  3B  4A  4B  5A  5B   

Yếu Chỉ Pháp Môn Tịnh Độ:  Hòa Thượng giảng tại Chùa Vạn Linh, Núi Cấm năm 2002:  1 


 

Pháp âm do Cư sĩ Thanh Trí chuyển ngữ:

Đại ý của Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện:  1A  1B  2A  2B  3A  3B  4A  4B  5A  5B  6A  6B  7A  7B  8A  8B  9A  9B 

Đại ý của Liễu Phàm Tứ Huấn:  Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (Tháng 5-1999):  1A  1B  2A  2B  3A  3B  4A  4B  5A  5B   

Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Thanh Tịnh Minh Hối Chương:  Giảng tại Cao Hùng Nguyên Hanh Tự Đài Loan (11-02-1982):  1A  1B  2A  2B  3A  3B  4A  4B  5A  5B 

Kinh Vô Lượng Thọ chú giải:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   

Nhận Thức Phật Giáo:  Nền Giáo Dục Hạnh Phúc Mỹ Mãn:  Giảng tại Brisbane Úc Châu (Tháng 1-1996):  1A  1B  2A  2B  3A  3B  4A  4B  5A  5B  

Yếu nghĩa của Kinh Kim Cang:  Giảng tại Chùa Nguyên Hanh Cao Hùng Đài Loan (11-2-1993):  1  2  3  4   Pháp âm của Cư sĩ Diệu Âm: 

Hộ niệm là một Pháp tu:  Cư sĩ DiệuÂm tọa đàm tại NPÐ A Di Ðà (Brisbane Tháng 10 - 2010):  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 

Hộ Niệm Rất Quan Trọng:  Cư sĩ Diệu Âm tọa đàm tại Niệm Phật đường A Di Ðà (Brisbane 2010).  Những Pháp âm này rất hữu ích.  Quý vị nên khuyến khích đại chúng hay những người khác cùng nghe:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48    Những liên kết 21 và 31 đã được cập nhật lên. 

Hướng Dẩn Khai Thị:  Cư sĩ Diệu Âm toạ đàm tại NPÐ A Di Ðà tháng 7 / 2011:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48   Liên kết thứ 43 chưa có, khi nào có Quang sẽ cập nhật lên sau.  Mới 

Khế Lý, Khế Cơ:  Cư Sĩ Diệu Âm Toạ Ðàm Tại NPÐ A Di Ðà 12/2010.  Nếu sơ ý, sự tu hành thường dễ phạm phải những lỗi lầm khá tế nhị mà có thể dẫn tới kết quả không như ý!  Diệu Âm đang tọa đàm tại NPĐ A-di-đà và đưa ra những điều thấy biết sơ siển này. Xin chia sẻ chung trong nhóm Hộ Niệm:  1  2  3  4  5  6  7  8  Còn tiếp

Khuyên Người Niệm Phật - Tọa Ðàm Về Hộ Niệm:  Tại Niệm Phật Ðường A Di Ðà, Brisbane 2009.  Mổi đoạn từ 15 đến 20 phút rất thích hợp cho các buổi cộng tu.  Những đoạn khai thị này vô cùng quí giá, chư vị đồng tu niệm Phật nên nghe nhiều. 

"Ðến nay (2009) hàng trăm người đã vãng sanh tại Việt Nam nhờ niệm Phật và hộ niệm lúc lâm chung. Kính mong chư đạo tràng, chư liên hữu đồng phát tâm khuyên người niệm Phật, và chú ý nghiên cứu thật kỹ phương pháp hộ niệm để kịp thời cứu độ chúng sanh" (Diệu Âm) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77   Liên kết thứ 5 chưa có, khi nào có Tịnh sẽ cập nhật lên sau.  Tất cả các liên kết của Pháp âm này đã được chỉnh sửa đầy đủ. 

Niệm Phật hộ niệm vãng sanh vấn đáp:  Cư sĩ Diệu Âm trả lời những câu hỏi về hộ niệm - Những Pháp âm này rất lợi ích quý vị nên nghe:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

Tọa đàm tại Niệm Phật đường Tịnh Nghiêm:  Ngày 4 Tháng 4 Năm 2010:  1  2  3  4  5  6  7    Liên kết thứ 7 chưa có, khi nào có Tịnh sẽ cập nhật lên sau. 

Tọa đàm tại Niệm Phật đường Tịnh Quang:  Ngày 4 Tháng 4 Năm 2010:  1  2  3   Những Pháp âm niệm Phật khác:

48 Pháp niệm Phật:  Giang Đô Trịnh Vĩ Am:  1  2  3  4  5  6  7  8   

Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Ấn Quang Ðại Sư Khai Thị Hô Quốc Tức Tai Thượng Hải:  1  2  3  4  

Ấn Quang Đại Sư Văn Sao (Tập 1):  Do Cư sĩ Diệu Âm đọc:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Còn tiếp  

Đường về Cực Lạc:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Khai thị Phật thất trong niệm Phật đường:  Do Tâm Từ đọc:  1    

Khai thị Trích đoạn của HT. Tịnh Không và chư Tổ.  Mổi đoạn từ 15 - 20 phút, rất thích hợp cho công phu tu-hành trong niệm Phật đường.  Những Pháp âm mới của những bài khai thị trích đoạn này được cập nhật hàng tuần:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81   82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138   139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258    Còn tiếp   Mới 

Lá Thư Tịnh Độ:  Đại sư Ấn Quang giảng, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm chuyển ngữ:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 

Lắng nghe tiếng hát sông Hằng:  Đạo Chứng Pháp Sư (Bác sĩ Quách Huệ Trân):  1  2  3  

Liên Hoa hóa sanh:  Đạo Chứng Pháp Sư (Bác sĩ Quách Huệ Trân):  1  2  3  4  5  6  7  8  

Pháp môn Niệm Phật và mười ba vị Tổ Tịnh Ðộ:  1  2  3  4 

Pháp Sư Đạo Chứng khai thị
:
 
1  2
  
 

 
TỊNH ĐỘ NGŨ KINH
Quyển Thượng:  Nguyên tác: Chưa rõ. Việt dịch: HT Thích Hành Trụ. Diễn đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Thy Mai, Ngọc Mỹ, Kim Phượng:
Quyển Trung:  Nguyên tác:  Chưa rõ.  Việt dịch:  HT Thích Hành Trụ.  Diễn đọc:  Huy Hồ, Đức Uy, Thy Mai, Ngọc Mỹ, Kim Phượng:
Quyển Hạ:  Nguyên tác:  Chưa rõ.  Việt dịch:  HT Thích Thiền Tâm, HT Thích Tuệ Đăng, HT Thích Trí Tịnh.  Diễn đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Thy Mai, Ngọc Mỹ, Kim Phượng:
 

TUYẾT HƯ LÃO NHÂN TỊNH ĐỘ TUYỂN TẬP
:
  Trích và tuyển từ những bài viết của lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Do Như Hòa tuyển dịch:     1  2  3  4  5  6  7  8
  

Nối dòng huệ mạng Phật là từ nơi ta làm:  Cư Sĩ Lưu Tố Vân giảng tại Đại Hội Hoằng Pháp ở Singapore, ngày 31 tháng 12 năm 2010:  1  Còn tiếp