Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật


        Đây là trang Đàm-đạo hay là trang Thảo-luận (Phật giáo), trang này bàn về giáo-lý Phật-giáo và đăng những phần trích-đoạn trong những Kinh-điển mà PHẬT thuyết, những bài giảng của chư Tôn Đức Tăng, Ni, các bậc Cổ Đức, chư Tổ, chư Thánh, chư Bồ-Tát, các cư-sĩ (Phật-tử), bài viết của Tâm Tịnh (Phật-tử) và các quý vị khác.


Mục Lục

TÁC PHẨM

 TÁC GIẢ

LƯỢC TRUYỆN ĐỨC PHẬT THÍCH-CA (The Story of Buddha)

Jonathan Landaw và Đại-Đức Thích Chân Tính

Sự tích Đức PHẬT Thích-Ca qua hình ảnh 1 & 2

Chưa rõ

 Chuyện ông Tằng Lỗ Công

 Tiến Sĩ Vương Nhật Hưu

 Chuyện ông Triết Lão

 TS Vương Nhật Hưu

 Chuyện ông Cổ Lão

 TS Vương Nhật Hưu

 Chuyện ba Bồ-Tát tu về cõi Trời Đâu-Suất

 TS Vương Nhật Hưu

 TỪ-BI và BÁC-ÁI

 Uông Trí Biểu và Thầy Thích Tuệ Đăng

 Công-đức niệm PHẬT

 Đức PHẬT

 TỊNH-ĐỘ

 Hòa-Thượng Thích Thiện Hoa

 Những lợi-ích của việc niệm (Nam-mô) A-Di-Đà PHẬT

 Sách Phật-giáo, Tâm Tịnh st

 Những sự lợi-ích của việc ăn-chay

 Đức PHẬT

 Sự cần-thiết của việc tu Thiền và tu Tịnh-Độ

 Lục Tổ Diên Thọ Đại-Sư

 Cõi luân-hồi muốn thoát, niệm PHẬT hãy nhất-tâm

 Tâm Tịnh

 Lời-khuyên giới bất-sát

 Liên Trì Đại-Sư

 Khuyên về trai-giới

 Hòa Thượng Thích Giác Nhiên

 CON ĐƯỜNG TU TẮT - PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

 Cư Sĩ Thiện Tâm

 Người tu Tịnh-Độ như lãnh chức Quan

 TS Vương Nhật Hưu

 Những điềm-báo trước khi chết

 Một Lạt-ma Tây Tạng

 Thuyết nói về tu-phúc và tu-huệ

 TS Vương Nhật Hưu

 TỊNH-NGHIỆP

 Đức PHẬT

 Mười hạng người khi lâm chung không niệm Phật được

 Cổ Đức

 TRÍCH-TUYỂN những bài viết của các vị Đại-Sư về pháp-môn TỊNH-ĐỘ

 Nhiều Đại-Sư

 NĂM THÁNG KHÔNG ĐỢI, ĐỪNG HẸN NGÀY MAI !

 Tâm Tịnh st

 NIỆM-PHẬT PHẢI DỰ-BỊ LÚC LÂM-CHUNG

 Tâm Tịnh st

 KHAI-THỊ LÚC LÂM-CHUNG

 Tâm Tịnh st

 CÁCH-THỨC TRỢ-NIỆM

 Tâm Tịnh st

 CÁCH-THỨC TRUY-TIẾN

 Tâm Tịnh st

 48 Đại-nguyện của Đức PHẬT A-Di-Đà

 Đức PHẬT Thích-Ca Mâu-Ni

 TÍN, HẠNH, NGUYỆN

 Hòa-Thượng Tuyên Hóa

 TỊNH-ĐỘ HOẶC-VẤN

 Thiền-Sư Thiên Như Duy Tắc và Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

 Những di-huấn về TỊNH-ĐỘ

 Pháp Nhiên Thượng-Nhân

 Người già cũng niệm PHẬT được

 Bạch Lạc Thiên

 Những lời-khuyên TỊNH-ĐỘ

 Trung Phong Tổ-Sư

 48 pháp niệm PHẬT

 Giang Đồ Trịnh Vĩ Am và Thầy Thích Tịnh Lạc

 Khai-thị niệm PHẬT

 Hòa-Thượng Tịnh Không

 Bài Sám Nhất-tâm

 Chưa rõ tác giả, ca-sĩ Hà Thanh niệm và hát

 Khai-thị niệm PHẬT

 Bồ-Tát Long Thọ

 Cách niệm Nam-mô A-Di-Đà PHẬT

 Hòa-Thượng Thích Trí Tịnh.  Giải-thích nghĩa-từ bởi Tâm Tịnh

 Thần chiêu Thập-niệm pháp

 Từ Vân sám chủ

 NGUỒN-GỐC TU-HÀNH CỦA PHẬT

 Hòa-Thượng Thiền-Sư Thích Thanh Từ

 Người tìm về nguồn an lạc, giải thoát

 Hòa-Thượng Thiền-Sư Thích Thanh Từ

 Đức PHẬT thuyết Pháp cho cư sĩ Tịnh Ý

 Đức PHẬT thuyết, Việt dịch:  Đại-Đức Thích Hằng Đạt

 NHÂN-DUYÊN THỌ-SANH

 Đức PHẬT thuyết, Việt dịch:  Đại-Đức Thích Hằng Đạt

 NIỆM-PHẬT:  PHƯƠNG-PHÁP DỄ TU

 Hòa-Thượng Thích Thiền Tâm

 TÍN, HẠNH, NGUYỆN và cách-thức niệm PHẬT

 Hòa-Thượng Thích Thiền Tâm st

 Muốn được Vãng-sanh phải chuẩn-bị trước

 Thầy Tịnh Đức

 TỪ TÁN-TÂM SẼ ĐI ĐẾN TỊNH-TÂM

 Hòa-Thượng Thích Thiền Tâm

 Niệm PHẬT chớ sợ cười, đừng chờ hẹn

 Hòa-Thượng Thích Thiền Tâm

 VÔ-THƯỜNG

 Hòa-Thượng Thích Thiện Hoa

 SI-ÁI TRIỀN-MIÊN

 Hòa-Thượng Tuyên Hóa

 MẤT THÂN NGƯỜI, VẠN KIẾP CHẲNG ĐƯỢC LẠI

 Hòa-Thượng Tuyên Hóa

 HUYỄN-THÂN Ô-TRƯỢC (Thân-giả dơ-xấu)

 Tôn-giả Mục Kiền Liên

 THUYẾT NÓI VỀ sát, đạo và dâm

 TS Vương Nhật Hưu

 ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ

 Giang Dật Tử Tiên sinh vẽ

 HIẾU-KINH CỦA PHẬT-GIÁO

 Hòa-Thượng Tuyên Hóa

 Thập-niệm pháp-môn

 Đại Hựu Thiền-Sư st

 Mười thứ TÍN-TÂM

 Đại Hựu Thiền-Sư st

 10 điều mất-mát nếu chẳng tu !

 Đại Hựu Thiền-Sư st

 Các loại bố-thí, cúng-dường và ý-nghĩa

 Tâm Tịnh

 Những bài viết về TỊNH-ĐỘ

 Đại Hựu Thiền-Sư

 Những lời vàng ngọc

 Tâm Tịnh

 HÀNG PHẬT-TỬ TẠI-GIA NÊN BIẾT

 Thầy Thích Minh Chánh

 NHẬN-CHÂN KHỔ-ĐẾ

 Ajahn Chah

 Nguyên-nhân của những giấc-mơ

 Sư Pundariko dịch

 Niềm-tin Tam-Bảo

 Thầy Thích Tâm Tính

 Tiến trình tạo nên đau khổ

 Liễu Pháp

 ĐỐI-TRỊ TÂM SÂN-HẬN

 Liễu Pháp

 VÔ-THƯỜNG

 Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

 CHUYỆN SỐ-MỆNH

 Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

 CHÁNH-HẠNH NIỆM-PHẬT

 Hám Sơn Đại-Sư

 Kinh NA-TIÊN ĐÀM-ĐẠO

 Cao Hữu Đính dịch

 KHUYẾN-PHÁT BỒ-ĐỀ-TÂM VĂN

 Thật Hiền Đại Sư

 LỢI-ÍCH CỦA SỰ NIỆM-PHẬT

 Pháp-Sư Tịnh Không

 Quy-y (trở về nương-tựa) các chỗ ấy, không thoát mọi khổ đau

 Tâm Tịnh

 NIỆM-PHẬT CHỈ-NAM

 Nhiều Đại-Sư

 TỊNH-TÔNG NHẬP MÔN

 Pháp-Sư Tịnh Không

 Lược-giảng giáo nghĩa phẩm PHỔ-HIỀN HẠNH-NGUYỆN

 Pháp-Sư Tịnh Không

 HỌC VI NHÂN SƯ, HÀNH VI THẾ PHẠM

 Pháp-Sư Tịnh Không

 

Người niệm PHẬT được mười lợi ích hiện đời

Phái Chân Tông Nhật Bản

 

VÌ SAO PHẢI CẤP TỐC TU-HÀNH VÀ NIỆM PHẬT ?

Tâm Tịnh

 MƯỜI CÔNG ĐỨC LẠY PHẬT

 Kinh PHẬT

 Sân-hận và Nhẫn-nhục

 Nguyễn Đức Lâm

 
Bàn về hai chữ tình và tưởng (Trích Kinh Niệm Phật Ba-la-mật)
 Đức PHẬT
Phân biệt tình, tưởng, nặng nhẹ (Trích Kinh Thủ Lăng Nghiêm)
 Đức PHẬT

  Bài tống táng Kinh nhật tụng
 VĂN KHUYẾN TU 1 Kinh nhật tụng
 VĂN KHUYẾN TU 2 Kinh Nhật tụng
 Những bài trích Kinh PHÁP-HOA để khuyên gắng tu-hành Tâm Tịnh


 

Mới cập nhật:

Trang 1d:  Đức PHẬT, niềm hạnh phúc cho nhân loại

Trang 1e:  Những hình ảnh của Đức PHẬT Thích-Ca Mâu-Ni

Trang 1g:  Sự tích Quán-Thế-Âm Bồ-Tát

Trang 47b:  QUÊ HƯƠNG CỰC-LẠC, Tuyên Hóa Đại Sư

Trang 14b:  Lắng nghe tiếng cát sông Hằng, Bác sĩ Quách Huệ Trân, sau này xuất gia thành một Ni Sư và Pháp Sư.

Trang 69a:  Bồ-Đề Tâm, HT Thích Trí Quảng

Trang Những ngày trai (hay là những ngày nên ăn chay), sau trang 91
 

Trang Mười Pháp Giới, sau trang Cách thức ăn chay

Trang 26b:  Những hình ảnh của Đức PHẬT A-Di-Đà, sau trang 26a 

Trang 80b:  Phân biệt tình, tưởng, nặng nhẹ (Trích Kinh Thủ Lăng Nghiêm), sau trang 80a 

Lợi ích của sự tụng Kinh:  Giữa các trang 78 và 79 

Tôn ảnh Bồ-Tát Chuẩn Đề:  Giữa các trang Lược giảng giáo-nghĩa phẩm PHỔ-HIỀN HẠNH-NGUYỆN, phần 4, PS Tịnh Không và trang 75 

Tôn ảnh 88 Đức PHẬT:  Giữa các trang 1g và 2a 

Trang Nhận xét về Đức PHẬT và Phật giáo:  Ở giữa những trang Đức PHẬT, niềm hạnh phúc cho nhân loại và Tôn ảnh của Đức PHẬT