Quý vị nào tu hành theo pháp môn niệm Phật thì có thể dùng một số ứng dụng trong một số phim ở hai trang phụ Phật giáo thực hành và Phật giáo ứng dụng để hồi hướng về sự tu hành theo pháp môn niệm Phật của quý vị.  Quý vị có thể tham khảo ở 48 Đại Nguyện của Đức PHẬT A Di Đà để biết thêm chi tiết, nhất là các Đại Nguyện  18, 19 và 20.  Ngoài ra quý vị còn có thể tu hành theo những hạnh sau đây để hồi hướng Vãng sanh:

        Tịnh Nghiệp Tam Phước: 

        1. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ bi không giết hại, tu thập thiện nghiệp.
        2. Thọ trì tam quy, giữ vẹn các giới, chẳng phạm oai nghi.
        3. Phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng Kinh điển Đại thừa, khuyến tấn người tu hành.

         Lục Hòa:

        1. Kiến hòa đồng giải.
        2. Giới hòa đồng tu.
        3. Thân hòa đồng trụ.
        4. Khẩu hòa vô tranh.
        5. Ý hòa đồng duyệt.
        6. Lợi hòa đồng quân.

        Tam Học: Giới học, Định học, Huệ học.

        Lục Độ: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Bát nhã (Trí Tuệ).

        Thập Nguyện:

        1- Lễ kính chư Phật.
        2- Khen ngợi Như Lai.
        3- Rộng tu cúng dường.
        4- Sám hối nghiệp chướng.
        5- Tuỳ hỷ công đức.
        6- Thỉnh chuyển pháp luân.
        7- Thỉnh Phật trụ thế.
        8- Thường tuỳ Phật học.
        9- Hằng thuận chúng sanh.
        10- Hồi hướng tất cả.

        Công khóa hằng ngày, y theo Tịnh Tu Tiệp Yếu, Bảo Vương Tam Muội Sám, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, cầu sanh tịnh độ, quảng độ hữu tình chúng sanh.


Trích Kinh VÔ LƯỢNG THỌ:  Do Pháp Sư Tịnh Không giảng:

        Ở những nối kết (link) bên trái, quý vị có thể gặp khó khăn khi tải (download) hay tải không đầy đủ phim (uncompleted download).  Tịnh có thêm những nối kết bên phải (của quý vị) để quý vị tải phim được dễ dàng hơn.  Tịnh kính chúc quý vị thêm nhiều trí-huệ khi xem những phim giảng giải về bài Kinh-Điển hay nhất của pháp môn niệm PHẬT.

  Trích KINH VÔ LƯỢNG THỌ
Giảng lần thứ 10 tại Hội Phật giáo Cư Sĩ LÂM Tân Gia Ba

(Xin xem những đề mục dưới đây)
 ON-LINE VIDEO-wmv
(Right click to download for left links &
 Left click to download for right links)
 Tập 01 & 02:  Tín Giải Hành Chứng
Giảng ngày 4 tháng 4, 1998
  01   02    |     1   2
 Tập 15 & 16:  Sám Hối Nghiệp Chướng
Giảng ngày 26 tháng 4, 1998
  15   16    |    15   16
 Tập 25:  Lục Hòa Kính
Giảng ngày 24 tháng 5, 1998
  25    |     25
Tập 37:  Đọc Kinh Là Quán Đỉnh
Giảng ngày 1 tháng 8, 1998
  37    |     37
 Tập 43:  Hoa Nghiêm Tam Muội
Giảng ngày 22 tháng 8,1998
  43     |    43
 Tập 53:  Phật Phật Tương Niệm
Giảng ngày 28 tháng 9,1998
  53     |    53
 Tập 65:  Tứ Hoằng Thệ Nguyện
Giảng ngày 28 tháng 11,1998
  65    |    65
 Tập 69:  Âm Thanh Thanh Tịnh
Giảng ngày 12 tháng 12,1998
  69    |     69
 Tập 73:  Bố Thí Ba La Mật
Giảng ngày 20 tháng 12,1998
  73     |    73
 Tập 81 & 82:  Cúng Dường Chư Phật
Không Bằng Niệm Phật Vãng Sanh
Giảng ngày 13 tháng 3,1999
  81   82     |    81   82
 Tập 89:  Trì Giới Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ
Giảng ngày 24 tháng 4,1999
  89     |    89
 Tập 90:  Chí Tâm Cầu Đạo Tinh Tấn Tu Hành
Giảng ngày24 tháng 4,1999
  90     |    90
 Tập 99:  Chú Trọng Lễ Tiết
Giảng ngày 29 tháng 5,1999
  99     |    99
 Tập 100:  Vô Thượng Phúc Âm
Giảng ngày 29 tháng 5, 1999
  100     |    100
 Tập 111:  Thần Thông Tự Tại Cúng Dường Chư Phật
Giảng ngày 10 tháng 7, 1999
  111    |     111
 Tập 112:  Xa Lìa Phân Biệt Các Căn Thanh Tịnh
Giảng ngày 10 tháng 7, 1999
  112     |    112
 Tập 123:  Chí Tâm Tin Ưa
Giảng ngày 04 tháng 9, 1999
  123    |     123
 Tập 124:  Mười Niệm Được Vãng Sanh
Giảng ngày 04 tháng 9, 1999
  124     |    124
 Tập 133 & 134:  Phát Bồ Đề Tâm
Giảng ngày 30 tháng 10, 1999
  133   134     |    133   134
 Tập 139:  Lâm Chung Tiếp Dẫn
Giảng ngày 20 tháng 11, 1999
  139     |    139
 Tập 140:  Tam Bất Thối
Giảng ngày 20 tháng 11, 1999
  140     |    140
 Tập 143:  Chí Tâm Hồi Hướng Cầu Sanh Tịnh Độ
Giảng ngày 11 tháng 12, 1999
  143     |    143
 Tập 144:  Năm Điều Khoa Mục
Giảng ngày 11 tháng 12, 1999
  144     |    144
 Tập 155:  Học Phật Là Học Trí Huệ Viên Mãn
Giảng ngày 4 tháng 3, 2000
  155     |    155
 Tập 156:  Các Pháp Bình Đẳng Không Có Cao Thấp
Giảng ngày 4 tháng 3, 2000
  156     |    156
 Tập 164:  Bố Thí Cúng Dường
Giảng ngày 1 tháng 4, 2000
  164     |     164
 Tập 175:  Nghe Danh Đắc Pháp Nhẫn
Giảng ngày 27 tháng 5, 2000
  175     |    175
 Tập 176:  Hiện Chứng Bất Thối Chuyển
Giảng ngày 27 tháng 5, 2000
  176     |    176
 Tập 185 & 186:  Trí Quang Diệu Dụng
Giảng ngày 22 tháng 7, 2000
  185   186     |    185   186
 Tập 193 & 194 : Thành Tựu Diệu Độ
Giảng ngày 26 tháng 8, 2000
  193   194     |    193   194


  Tập 205 & 206:  Cung kính Tam Bảo:  Giảng ngày 21 - 10 - 2000:  205  206 

  Tập 213 & 214:  Khéo giữ ba nghiệp:  Giảng ngày 9 - 12 - 2000:  213  214 

  Tập 227 & 228:  Thập Đại Nguyện vương:  Giảng ngày 24 - 2 - 2001:  227  228 

  Tập 234:  Bổn nguyện niệm Phật:  Giảng ngày 6 - 5 - 2001:  234 

  Tập 235:  Thanh tịnh bình đẳng Chánh giác:  Giảng ngày 6 - 5 - 2001:  235   HQ = High Quality = Phim chất lượng cao.   

  Tập 244 & 245:  Cõi cực lạc trang nghiêm thanh tịnh:  Giảng ngày 16 - 6 - 2001:  244  245   HQ 

  Tập 258:  Chư PHẬT Thánh lực:  Giảng ngày 3 - 8 - 2001:  258   HQ 

  Tập 259:  Tâm tịnh thì cõi PHẬT tịnh:  Giảng ngày 3 - 8 - 2001:  259   HQ 

  Tập 265 & 266:  Thọ mạng đại chúng vô lượng:  Giảng ngày 26 - 12 - 2002:  265  266    HQ 

 Tập 273 & 274:  Ba thứ nhẫn:  Giảng ngày 30 - 12 - 2002:  273  274   HQ 

 Tập 289 & 290:  Bốn loại vô sở úy:  Giảng ngày 14 - 07 - 2003:  289  290   HQ 

 Tập 295:  Liên hoa hóa sanh:  Giảng ngày 17 - 07 - 2003:  295   HQ 

 Tập 296:  Thâm nhập một môn:  Giảng ngày 17 - 07 - 2003:  296   HQ 

 Tập 307 & 308:  Đức phong hoa vũ:  Giảng ngày 7 - 2 - 2004:  307  308   HQ  

 Tập 315 & 316:  Bảo liên PHẬT Quang:  Giảng ngày 11 - 2 - 2004:  315  316   HQ 

 Tập 329 & 330:  Thập phương PHẬT tán:  Giảng ngày 8 - 6 - 2004:  329  330   HQ

Tập 341 & 342:  Khuyên phát Bồ-đề tâm:  Giảng ngày 15 - 6 - 2004341  342   HQ

Tập 353 & 354: Tam Bối Vãng Sanh:   Giảng ngày 20 - 2 - 2006:  353  354  HQ 

Tập 363 & 364 : Thượng Phẩm Thượng Sanh:  Giảng ngày 25 - 2 - 2006:  363  364  HQ 

Tập 373 - 374: Tâm Thanh Tịnh:  Giảng ngày 2 - 3 - 2006373  374  HQ 

Tập 375 - 376 : Nhất Hướng Chuyên Niệm A Di Đà Phật:  Giảng ngày 3 - 3 - 2006:  375  376  HQ  HẾT.


Trích lục KINH HOA NGHIÊM:  Do Pháp Sư Tịnh Không giảng tại Hội Phật giáo Cư Sĩ LÂM Tân Gia Ba (Xin xem những đề mục sau): 

Tập 1 - 2: Căn Bản Pháp Luân:  Giảng ngày 18 - 05 - 1998:  1  2  HQ = High Quality = Phim chất lượng cao. 

Tập 3 - 4: Giới Thiệu Đề Kinh:  Giảng ngày 19 - 5 - 1998:  3  4  HQ 

Tập 5 - 6: Thế Chủ Diệu Nghiêm:  Giảng ngày 20 - 05 - 1998:  5  6  HQ 

Tập 7 - 8: Như Thị Ngã Văn:  Giảng ngày 24 - 5 - 1998:  7  8  HQ 

Tập 17 - 18: Sư Tử Tòa Nghiêm:  Giảng ngày 1 - 6 - 1998:  17  18  HQ 

Tập 29 - 30: Pháp Thân Báo Thân Ứng Hóa Thân:  Giảng ngày 7 - 6 - 1998:  29  30  HQ 

Tập 41 - 42: Tinh Tấn Trí Huệ Trường Thọ:  Giảng ngày 13 - 6 - 1998:  41  42  HQ  

Tập 51 - 52: Thắng Tấn Quả Hạnh:  Giảng ngày 18 - 6 - 1998:  51  52  HQ 

Tập 65 - 66:  Đức Hiệu Của Thân Chúng Thần:  Giảng ngày  25 -6 - 1998:  65  66  HQ 


        Tất cả các phim về Pháp môn Niệm Phật sau đây đã được cập nhật theo thứ tự của bảng mẫu tự ABC để quý vị dễ tham khảo: 

 

48 Đại Nguyện của Đức PHẬT A-Di-Đà (trích Kinh Vô-Lượng-Thọ):  PS Tịnh Không giảng năm 1994:  1  2  3  4  

Ấn Quang Ðại Sư Khai Thị:  PS Tịnh Không giảng tại Ðài Bắc, Ðài Loan 2001:  1  2   

Bài giảng về pháp môn niệm Phật:  PS Ngộ Thông giảng Pháp tại Tổ Đình Hương Nghiêm ngày 15, tháng 12, năm 2007:  DVD 1, DVD 2 

Bài giảng về pháp môn niệm Phật:  PS Ngộ Thông giảng tại chùa Huệ Nghiêm ngày 29, tháng 11, năm 2007:  1  

Bài giảng về pháp môn niệm Phật:  PS Ngộ Thông giảng tại chuà Giác Hoa ngày 7, tháng 12, năm 2007:  1  

Bài giảng về pháp môn niệm Phật:  PS Ngộ Thông giảng tại chùa Long Vân ngày 3, tháng 12, năm 2007:  1  

Bài giảng về pháp môn niệm Phật:  PS Ngộ Thông giảng tại chùa Vạn Đức, Việt Nam ngày 15, tháng 1, năm 2008:  1 

Bài giảng về pháp môn niệm Phật:  PS Ngộ Thông giảng tại chùa Pháp Quan - ngày 16 tháng 12 năm 2007:  DVD1DVD2  

Bài giảng về pháp môn niệm Phật:  PS Ngộ Thông giảng tại chùa Hoằng Pháp - ngày 26 tháng 12 năm 2007:  1  

Buông Xả Chấp Trước:  PS Tịnh Không giảng:  1 

Cách khắc phục phiền não tập khí:  PS Tịnh Không giảng:  1  2  3  

Cảm ứng Thiên, câu chuyện Nhân Quả:  Phim hoạt hình do Hòa Thượng Tịnh Không giám chế:  1  2  3  4  5  6  7  

Chấn hưng Phật giáo:  PS Tịnh Không giảng:  1  

Chúng Sanh Vô Biên Thệ Nguyện Ðộ:  PS Tịnh Không giảng:  1  2 

Chứng Vô Lượng Thọ:  PS Tịnh Không giảng:  1  

Coi trọng nhân-quả:  PS Tịnh Không giảng:  1 

Công Ðức Tạc Tượng:  PS Tịnh Không giảng:  1 

Cư sĩ Diệu Âm trả lời các câu hỏi về Hộ Niệm tại chùa Hoằng Pháp trong buổi lễ Ðại Hội Hộ Niệm Toàn Quốc năm 2010:  1  2   

Cứu độ chúng sanh:   PS Tịnh Không giảng:  1   

Đại đạo Bồ Đề không tiến ắt lùi:  PS Tịnh Không giảng:  1    

Đại nạn trước mắt:  PS Tịnh Không giảng:  1   

Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương:  PS Tịnh Không giảng:  1  2  3  4  5  6  7  8   

Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương sớ sao Tinh hoa:  PS Tịnh Không giảng:  1  2  3  4  5  6   

Giải nghi về nhân-quả:  PS Tịnh Không giảng:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Ghi chú: Phim này cũng có thể được đăng ở mục Phật giáo ứng dụng   

Giải oan:  Phim truyện Phật giáo rất hay:  1  

Giáo dưỡng trẻ thơ:  PS Tịnh Không giảng:  1  2  

Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ:  Loạt Bài Tiết Mục Công Ích của Đài Truyền Hình Phỏng Vấn Hòa Thượng Tịnh Không (2006):  1  2  3  4  5  6  7 

Hiếu đạo và Sư đạo:  PS Tịnh Không giảng:  1  2 

Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung:  1  2  3  4  5  6  7  8    Những liên kết còn lại đã được cập nhật  Mới

Khai thị:  HT Thích Trí Đức giảng:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   

Kinh A di đà yếu giải Tịnh hoa lục:  PS Tịnh Không giảng:  1  2  3  4  5  6   

Kinh A Nan vấn Phật sự kiết hung (Kinh A-nan hỏi Phật việc tốt xấu):  PS Tịnh Không giảng tại Báo ân đường Tinh Tông học hội Singapore 8/2001:  1  2  3  4 

Kinh Đại PHẬT Đảnh Thủ lăng nghiêm:  PS Tịnh Không giảng:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   

Kinh Vô-Lượng-Thọ giảng giải:  PS Ngộ Thông giảng giải rất có ý nghĩa.  Hình ảnh phim hơi mờ, mong quý vị thông cảm:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26   

Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa:  HT Tịnh Không giảng tại Giảng Đường Hoa Nghiêm Malaysia (19-12-2009):  1A  1B  2A  2B  3A  3B  4A  4B  5A  5B   

Làm sao tránh khỏi đao binh kiếp?:  1  2   

Lợi ích của sự ăn chayPhim tài liệu Phật giáo rất hay và rất có ý nghĩa:  1  2  3  4  

Người thanh niên 101 tuổi:  PS Tịnh Không giảng:  1  

Niệm Phật Bồ-đề-tâm:  PS Tịnh Không giảng:  1  2  3  4  

Niệm Phật vì sao không vãng sanh?:  PS Tịnh Không giảng:  1   

Nối dòng huệ mạng Phật là từ nơi ta làm:   Cư Sĩ Lưu Tố Vân giảng tại Singapore tại Đại Hội Hoằng Pháp, ngày 31 tháng 12 năm 2010:  1  2
 

Phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo Kinh:  HT Tịnh Không giảng tại Hội Phật giáo Cư sĩ Lâm - Tân gia ba (Tháng 10-1996):  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28    

Phát-tâm Bồ-Đề và hộ-niệm:  1  2  3  4  

Phẩm Phổ-Hiền Hạnh-Nguyện Tinh-HoaPS Tịnh Không giảng:  1  2  3  

Phật Giáo Là Gì?:  Đài Truyền Hình Đài Loan phỏng vấn PS Tịnh Không năm 1997, được chuyển ngữ lại hay lắm quý vị nên nghe:  1  2  3  4 

Niệm Phật (Trích lục Kinh Hoa nghiêm):  PS Tịnh Không giảng:  1  

Niệm Phất Thất:  Khóa tu niệm Phật liên tục bảy ngày tại nhà, tu viện hay chùa:  Niệm Phật Thất 1:  1  2  3  4  5  6  Niệm Phật thất 2:  1  2  3  

Nói chuyện với các liên hữu khắp nơi:  1  2  3  4  5  6  7  8  9

PHẬT Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh:  HT Tịnh Không giảng tại Cư sĩ Lâm Tân gia ba (11-1994):  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 

PHẬT Thuyết Đại Thừa Vô lượng thọ Kinh Huyền nghĩa:  PS Tịnh Không giảng:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

Phép tắc người con:  Phim hoạt hình Phật giáo có tính cách thực hành rất hay:  1  2   

Phương pháp niệm Phật mau nhất tâm:  PS Tịnh Không giảng:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   

Phổ-Hiền Hạnh-Nguyện:  PS Tịnh Không giảng:  1  2  3  4  5  6   

Quán Vô lượng thọ Phật Kinh:  PS Tịnh Không giảng:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   

Sen búp chuyển mình, khóa tu cho các em cô nhi:  PS Tịnh Không giảng:  1   

Sự thật và lý luận của nhân-quả
PS Tịnh Không giảng:  1   

Thành PHẬT chi đạo:  PS Tịnh Không giảng:  1  2   

Tịnh-nghiệp Tam phước:  PS Tịnh Không giảng:  1   2  3  4   

Tối quan trọng lúc lâm chung:  PS Tịnh Không giảng:  1  2   

Tọa đàm cùng với đồng tu Việt nam ở khắp nơi:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   

Tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển - 2010 (mới):  Lão Pháp Sư Tịnh Không mời cư sĩ Lưu Tố Vân giảng tại Hồng Kông ngày 4 và 5 tháng 4 năm 2010:  1A  1B   2A  2B 

Trung phong Tam thời Hệ niệm Pháp sự Toàn tập:  Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (Tháng 6 năm 2003).  Hòa Thượng bắt đầu giảng Phật Thuyết Kinh A Di Đà từ tập 07-80:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114   

Tâm Bồ Đề cả một đời:  PS Tịnh Không giảng:  1   2   

Tam thời hệ niệm 2006:  PS Tịnh Không giảng:  1  2  3   

Tam Thời Hệ Niệm:  PS Ngộ Thông chủ giảng:  1  2  3   

Tư Lương Tịnh Độ:  PS Tịnh Không giảng:  1  2  3  4 

Vãng sanh luận giảng ký:  PS Tịnh Không giảng:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   

Xá Lợi:  PS Tịnh Không giảng:  1  2  3  4  5  6