Những hình-ảnh về Đức-PHẬT A-Di-Đà:

 

Có một số hình di động (animated pictures with extention file name GIF), như là: