Tất cả các phim Phật giáo ứng dụng trong đời sống đã được sắp đặt lại theo thứ tự của bản mẫu tự ABC để quý vị dễ tham khảo.  

 

        Ghi chú: Những phim ở trang phụ Phật giáo ứng dụng được ứng dụng cho người đời, những người này không cần giữ giới (như Ngũ giới, Bát giới, Thập-Thiện, giới Sa-Di, v.v... ).  Người đời nếu không biết ứng dụng những điều này vào trong đời sống của họ thì đó là sai lầm lớn.  Đức PHẬT đã dạy:  Sai lầm lớn nhất của đời người là thiếu hiểu biết (về những gì PHẬT dạy): (trích trong 14 điều PHẬT dạy).  Trước đây lúc Tịnh chưa biết gì về Phật pháp, lúc chưa quy y Tam Bảo làm Phật tử và lúc chưa thọ giới và giữ giới (Ngũ giới, sau đó đến Bát giới, sau đó là Thập thiện rồi sau đó là Sa di) thì cuộc sống của Tịnh cũng bình thường.  Có lúc Tịnh bị bệnh, có lúc bị tai nạn, có lúc bị hao tiền, có lúc bị xui xẻo, v.v...  mà không hiểu lý do vì sao ?!  Sau này nhờ biết Phật pháp, lý Nhân Duyên và Luật Nhân Quả nên Tịnh mới biết rõ ràng lý do tại sao Tịnh bị những điều không may đó.  Do đó Tịnh tránh tạo những nhân xấu (những điều sẽ gây nên những hậu quả xấu) trong Luật Nhân Quả thì Tịnh tránh được những điều không may kia.  Khi Tịnh thọ Giới (dự lễ để có thêm những điều Giới luật để giữ)  và giữ Giới thì cuộc đời của Tịnh mới có thêm nhiều phước đức và công đức.  Người biết về Phật pháp, người thọ và giữ Giới thì có lợi hơn là người không biết về Phật pháp, người không thọ và giữ Giới.  Vì sao?  Vì người biết về Phật pháp, về lý Nhân Duyên và Luật Nhân Quả thì biết điều gì xấu thì nên tránh vì nếu làm thì sẽ bị quả báo xấu, điều gì tốt thì nên làm vì nếu làm sẽ có thêm quả lành tốt, phước đức và công đức.  Tâm họ luôn an lạc, tự tại, không có chấp trước (sự phân biệt có sự khác nhau giữa người và ta về hình dáng bên ngoài và ý nghĩ bên trong, giữa người nam  và người nữ, người giàu và người nghèo, người gần và người xa, người không khôn và người khôn, người hiền và người ác, người khác tôn giáo, người khác chủng tộc, v.v...  Tuy vậy người gần thì giúp trước hay có thể giúp nhiều hơn, người nào có thiện duyên thì giúp trước, v.v....)  vì chấp trước là phiền não chướng (phiền não hay còn gọi là kiết sử, là những điều xấu trong tâm, ví dụ:  Tham, sân, si, khinh mạn, nghi ngờ, ác kiến (kiến giải tà ác gồm có:  Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến của ngoại đạo) và nhiều phiền não nhẹ hơn khác).  Tâm họ không có vọng tưởng (là những gì biết sai lầm rồi tích lũy trong tâm sai với Chánh Pháp (Phật giáo).  Khi sáu căn (Nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý:  Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay sự xúc chạm, ý nghĩ ) tiếp xúc với sáu trần (Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp:  Màu sắc hay hình dạng, âm thanh, mùi hương, vị nếm, sự tiếp xúc của thân thể, pháp (là những gì Phật dạy trong Kinh điển.  Nói một cách khác những đối tượng của tâm đều gọi là pháp) thì tâm bị cảnh chuyển rồi suy nghĩ này nọ nên gọi là vọng tưởng) vì vọng tưởng là sở tri chướng

        Cho dù người nào biết Phật pháp hay người nào không biết Phật pháp, cho dù người nào thọ và giữ Giới hay người nào không có những điều đó, khi làm những điều xấu thì đều bị nghiệp xấu như nhau vì Luật  Nhân Quả không thiên vị.  Những người thọ và giữ Giới vì đã có thói quen tránh né sự phạm Giới dần dần, họ có sự kiên nhẫn và trí huệ nên khi thấy những gì xấu ác thì họ lánh xa.  Tựa hai người thấy hòn than nóng, người biết Phật giáo, người thọ và giữ Giới vì biết là nóng nên không cầm hay nếu trí huệ không đủ thì đụng sơ rồi giựt tay ra liền !  Còn người không biết Phật giáo vì không biết hậu quả nên cầm nguyên hòn than !!!! 

        Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không cũng có dạy trong phim Tịnh ảnh lục là (Những chữ tô đậm là nguyên văn mà Hòa Thượng dạy trong phim):  "Nguyên do của mê và ngộ PHẬT ở trong Kinh Điển dạy rất rõ ràng:  "Khi đã mê thì liền có thập pháp giới (là những nghiệp xấu, nghiệp tốt, cách dụng tâm để tạo những nghiệp này, cách dụng tâm để không tạo nghiệp nào cả và cách dụng tâm để niệm Phật của các chúng sanh trong 9 pháp giới khác nhau và pháp giới cao nhất của PHẬT mà thành, gồm có lục phàm (những chúng sanh còn lưu chuyển trong vòng luân hồi sanh tử):  1/  Địa ngục, 2/  Ngạ quỷ, 3/  Súc sanh, 4/  Người, 5/  A-tu-la và 6/  Trời hay chư Thiên và tứ Thánh (chúng sanh hay PHẬT đã ra khỏi vòng sanh tử, không còn sanh trở lại để chịu bất cứ khổ nào nữa):  7/  Thánh A-la-hán hay Thanh Văn, 8/  Phật Độc giác và Duyên giác, 9/  Bồ-Tát và 10/  PHẬT toàn giác hay ngôi vị Vô thượng chánh đẳng chánh giác).  Khi ở trong thập pháp giới ngoài PHẬT và Bồ Tát ra, còn lại đều đang mê.  Tuy nhiên mê có nặng (và) nhẹ.  Cái lỗi của sự mê (là vọng tưởng như đã giải nghĩa ở trên và vô minh (là không biết Phật pháp hay thấy và biết sai lầm) (và) chấp (là chấp ngã (xem thân và tâm này là thật mà thật ra chẳng phải là vậy), chấp pháp (ỷ mình biết Phật pháp rồi xem thường người khác hay suy nghĩ về pháp không đúng lúc) chấp trước (đã giải nghĩa ở trên), chấp thời gian (đời người hay đời của chúng sanh trong cảnh giới hiện tại) là dài, chấp không gian (chổ ở và nơi đến đi của người hay là của chúng sanh trong cảnh giới hiện tại) là rộng lớn, chấp về sự sống ở đời (đời này của người hay đời của chúng sanh trong cảnh giới hiện tại) là sung sướng, v.v...  ) sau khi đã liễu giải (tự biết) được rồi thì biết tại sao phải học Phật (giáo) vậy.  Có người nói "tâm nhãn" của tôi đã khá thành tựu rồi, hà tất phải học Phật (giáo)?  Lại nói rằng các tôn giáo đều là tốt cả, đều là khuyên người làm lành.  Tin đạo này cũng được cả, chỉ cần có một chỗ để gởi gắm tinh thần là được rồi.  Những lời này là một sai lầm lớn nhất, không những đã làm hại chính mình (vì sự phát triển của đời sống tâm linh (trong Phật giáo gọi là tu hành) càng ít và dễ thì sự thành tựu hay quả chứng càng nhỏ và tạm thời) mà còn làm hại kẻ khác (vì tâm không những có khả năng chuyển đổi tự thân mà còn có thể chuyển đổi người khác:  Tâm có khả năng chuyển đổi tự thân (làm lành và bỏ ác theo cách của ngoại đạo mà quên đi cách tu tâm vì tâm là chủ yếu và là nơi xuất phát của mọi việc lành và việc ác), chuyển đổi người khác, chuyển đổi làng xóm, chuyển đổi quốc gia, chuyển đổi "thế giới", chuyển đổi "vũ trụ").  Bởi vì nếu không học Phật (giáo) thì vĩnh viễn chẳng có cơ hội được độ (Được PHẬT, Bồ Tát, chư Tổ, chư Thánh, chư Tăng Ni và các Thiện tri thức độ.  Ngoài ra Phật giáo có rất nhiều phương tiện (cách) tu hành rất hay mà chẳng có đạo nào có được), vĩnh viễn chìm đắm trong biển sanh tử (bị vô minh che mờ rồi tạo nghiệp dẫn tới dẫn lui trong vòng luân hồi sanh tử vô cùng tận nếu chẳng biết thoát ra).  Nếu như thâm nhập (dùng văn (xem Kinh và Luận), tư (tư duy) và tu (tu hành để thấy và biết rất rõ ràng) được Kinh (những gì PHẬT dạy) (và) Luận (Bồ Tát từ nơi Kinh Điển của PHẬT mà tư duy rồi viết ra thành Luận) thì mới biết được Phật pháp ngoại trừ Nhơn Thiên thừa (Nhơn thừa và Thiên thừa:  Làm sao để thành Người và làm sao để thành Trời hay chư Thiên) của thế gian (đời thường) ra, vẫn còn có cái Đại pháp siêu phàm nhập Thánh (chuyển phàm thành Thánh) của Xuất thế gian (những cách làm sao để ra khỏi sanh tử;  Tiêu biểu nhất, hợp thời nhất, dễ tu nhất và dễ chứng nhất là pháp môn niệm Phật) để cầu cứu cánh giải thoát (khỏi vòng luân hồi sanh tử) đốn siêu thành PHẬT.

        Những phim ở trang phụ Phật giáo ứng dụng này cũng có thể được xếp đặt ở trang phụ Phật giáo thực hành cho Phật tử (Ưu bà tắc và Ưu bà di), những ai tu Bát quan trai giới (Cận trụ nam và Cận trụ nữ) và chư Tôn Đức Tăng Ni. 


        Ái là gốc luân hồi sanh tử:  HT Thích Thanh Từ giảng:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

        Cuộc đời cư sĩ Viên Hoàng (Viên Liễu Phàm) Vận mệnh con người thật sự có thể cải tạo được không? (Hòa Thượng Tịnh Không cố vấn tổng giám chế, Pháp Sư Ngộ Đạo tổng chỉ đạo).  Tỳ kheo Thích Nhuận Nghi phiên dịch, Phật tử Thiện Quang và Bích Ngọc cùng các Phật tử tại Sài Gòn Việt Nam thuyết minh.Phim này cũng có thể được cập nhật ở trang Phim Pháp môn Niệm Phật và trang Phim truyện Phật giáo:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

        Đâu là bến bờ hạnh phúc?  1 

        Đời người ngắn ngủi:  TT Thích Thông Triết giảng.  Không những đời người ngắn ngủi mà đời của chư Thần, chư Thiên cũng ngắn ngủi lắm nếu nhìn với nhãn quang của cư dân ở cõi Cực lạc của Đức PHẬT A Di Đà.  Mọi người ai cũng tưởng đời người là dài vì không sớm tỉnh ngộ, vì còn ham vui, vì còn đang tưởng khổ là vui.  Nếu biết thuyết tương đối của Einstein (mọi sự đều có tính tương đối chứ không tuyệt đối.  Ví dụ:  Anh này thấy cao khi đứng gần những người lùn và sẽ nhìn lùn nếu đứng gần những người cao, ví dụ khác:  Trái đất thì quá to so với những ngôi sao nhưng lại là quá nhỏ so với vài hành tinh khác trong cùng hệ mặt trời), thấu triệt về Tam pháp ấn (đời (người, động vật, thực vật) là khổ (khổ nhiều hơn vui, khổ tưởng là vui)), không (không có tự ngã thật, chỉ là do các nhân duyên khác nhau hợp mà thành.  Duyên hợp thì thành, duyên tan thì rã) và vô thường (ai cũng qua đời, cái gì rồi cũng phai tàn và hủy hoại theo thời gian), có Huệ nhãn của Phật Độc giác, Pháp nhãn của Bồ Tát và PHẬT nhãn của PHẬT thì đời chư Thiên và chư Thần cũng thật ngắn ngủi:  1  2  3  4  5  6  Nối kết ba đã được cập nhật, quý vị có thể xem phim trực tuyến hay là tải phim về máy vi tính của quý vị để xem. 


        Làm phước:  TT Thích Chơn Quang giảng:  

        Làm phước, 1 của 14:  http://www.veoh.com/videos/v142195805MAwh8gs

        Làm phước 2:  http://www.veoh.com/videos/v14219940q2923Z2Y

        Làm phước3:  http://www.veoh.com/videos/v14264405SsBkwQpX

        Làm phước 4:  http://www.veoh.com/videos/v14264675DkXbdwRQ

        Làm phước 5:  http://www.veoh.com/videos/v14939839hCZ2tAtR

        Làm phước 6:  http://www.veoh.com/videos/v14939904NgzAW56j

        Làm phước 7:  http://www.veoh.com/videos/v14939935jh9GY983

        Làm phước 8:  http://www.veoh.com/videos/v14940019GczZE5tR

        Làm phước 9: 
http://www.veoh.com/videos/v14940205MS4jTqzc

        Làm phước 10:  http://www.veoh.com/videos/v14940237wQcnd352

        Làm phước 11:  http://www.veoh.com/videos/v15159730KsS6SxaM

        Làm phước 12:  http://www.veoh.com/videos/v151597632CDe3QXF

        Làm phước 13:  http://www.veoh.com/videos/v15159816aQXxeQnX

        Làm phước 14:  http://www.veoh.com/videos/v15159857SHzHkGpN


        Làm thế nào khắc phục phiền não tập khí?  PS Tịnh Không giảng.  Phim này cũng có thể được đăng ở trang phụ Pháp môn niệm Phật1  2  3 

        Liễu-phàm Tứ-huấn:  Phim truyện rất hay và nổi tiếng của Phật giáo Trung Quốc:  1  2 

        Lục tặc lục thông:  HT Thích Thanh Từ giảng:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

        Mình là gì HT Thích Thanh Từ giảng:  1  2  3  4  5  6  7  8 

        Nghiệp là con đường của sự tái sinh:  Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện có nói:  "Chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề (bao gồm có người ở trái đất này) hễ dấy động lên một niệm (bất cứ suy nghĩ nào trong tâm) thì liền tạo ra một nghiệp (tốt hay xấu) dẫn vào trong vòng luân hồi sanh tử".  Nghiệp được tạo ra bằng ba nơi Thân, Khẩu, Ý hay là thân làm, miệng nói, ý suy nghĩ và vì vậy chẳng ai trên đời mà chẳng tạo nghiệp.  Tuy vậy nên cố gắng tạo ít nghiệp xấu càng nhiều càng tốt, phải giữ tâm cho được trong sạch, phải biết cách sám hối và tu hành theo pháp môn niệm Phật.  Nếu biết tu hành Pháp môn Niệm Phật, ngoài sự tu hành của bản thân là tự lực còn có sự hộ niệm của chư PHẬTtha lực nên dễ dàng thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử.  Hành giả (người tu hành) có thể đới nghiệp vãng sanh (là thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử bằng cách vãng sanh về cõi Tây Phương Cực-Lạc của Đức PHẬT A Di Đà mà vẫn còn mang theo nghiệp):  1  2 

        Phá chấp mê lầm:  ĐĐ Thích Phước Tiến giảng:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   13 

          Pháp tu Thiền-định:  Phim này cũng có thể được đăng ở những trang phụ Phật giáo thực hành và Thiền định:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

        Phóng sanh vấn đáp:  Phim truyện Phật giáoPhim này cũng có thể được đăng ở trang phụ Phật giáo thực hành và trang phụ Pháp môn niệm Phật:  1

        Phương pháp hóa giải xung đột thực hiện hòa bình:   PS Tịnh Không giảng:  1  2  

        Sáu căn là cội gốc luân hồi sanh tử:  HT Thích Thanh Từ giảng:  1  2  3  4  5 

        Sự Tích Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni:  1  Phim này có những hình vẽ rất đẹp và có ý nghĩa.  Những sự hiệu nghiệm đạt được do sự trì bài chú này thì không thể nghĩ bàn. 

        TAI-HỌA của sân hận:  ĐĐ Thích Phổ Huân giảng.  Phim này có thể được đăng ở trang phụ Phật giáo thực hành:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Tịnh chưa có vài nối kết, khi nào có  Tịnh sẽ đăng lên sau. 

        Thân là gốc khổ:  HT Thích Thanh Từ giảng:  Phim này rất hay, quý vị nên xem:  1  2  3  4  5  6 

        THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢC, PHẬT PHÁP KHÓ NGHE:  HT Thích Thanh Từ giảng.  Đáng lẽ Tịnh không nên để tựa phim này vào chữ vàng nền đỏ như những phim liên quan đến pháp môn niệm-PHẬTNhưng nhận thấy tầm quan trọng tối ưu của việc xem phim này đối với hầu hết mọi người.  Và chính xem phim này mà Tịnh đã bỏ qua mọi chuyện, lên đường qua California tu-hành là Tăng sĩ trong vòng khoảng sáu tháng, sau đó được Bề Trên cho phép về lại nơi cũ tu-hành và tu với pháp môn niệm-PHẬT.  Sau đó Tịnh học thêm rất nhiều điều trong quá trình tự-độ độ-tha và chuyển phàm thành bậc tu-hành.  Quý vị nên xem phim này để biết được làm thân người khó như thế nào và được gặp Phật pháp khó như thế nào.  Riêng Tịnh từ lúc xá Tây Phương Tam-THÁNH vào khoảng năm 10 tuổi cho đến lúc chính thức để tâm tu-hành (nghĩa là nghe được Phật pháp) vào khoảng 35 tuổi thì quá lâu.  Nghĩ lại thật sợ thời gian không tu-hành và thật tiếc thời gian qua đi quá uổng phí !  Hòa Thượng Thích Thanh Từ thuyết giảng phim này rất dễ hiểu và có ý nghĩa:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

        Thương thân mình mà trở thành hại mình:  HT Thích Thanh Từ giảng:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 

        Tình là dây oan:  ĐĐ Thích Trí Siêu giảng:  1  2  3 

        Về với nguồn tâm:  ĐĐ Thích Pháp Hòa giảng.  Phim này rất hay, quý vị nên xem:  1  2