Có nhiều pháp âm về Phật pháp căn bản sẽ mất nhiều thời gian của quý vị.  Nội dung trang này (www.TuVaHanh.com hay là www.ADiDaPHAT.info) chủ yếu về pháp môn niệm Phật.  Ở trang PHẬT DẠY và trang THẢO LUẬN PHẬT GIÁO, Tịnh đã đăng một số Kinh điển và một số bài viết khá dễ hiểu để quý vị học.  Pháp môn niệm Phật với "Sự thật cao siêu, Lý thật giản dị" có phần nào Phật pháp căn bản.  Ở trang Phật pháp căn bản của trang PHÁP ÂM này, Tịnh đăng ba cuốn sách rất hay và dễ hiểu là Bước đầu học Phật, Phật học phổ thông và Tám quyển sách quý để quý vị tham khảo: 


Bước đầu học Phật:  Do Hoà Thượng Thích Thanh Từ giảng:

1/  Lời đầu sách 

2/  Đạo Phật Tam quy (y) 

3/  Ngũ giới, đi chùa, lễ Phật 

4/  Sám hối - Cúng dường Tam Bảo 

5/  Phật giáo độ sanh 

6/  Luân hồi 

7/  Tam độc 

8/  Từ bi 

9/  Mê tín - Chánh tín 

10/  Tội phước 

11/  Nghiệp báo  

12/  Giác ngộ pháp gì tu Ngũ Thừa Phật Giáo?  

13/  Tinh thần giác ngộ của đạo Phật qua ngày lễ Vu Lan  

14/  Pháp tu căn bản của Phật tử  

15/  Tu trong mọi hoàn cảnh  

16/  Hoa sen trong bùn  

17/  Bồ Tát sợ nhân - chúng sanh sợ quả  

18/  Chấp là gốc của đấu tranh là nguồn cội của đau khổ  

19/  Cốt lõi của đạo Phật  

20/  Chữ "tức" trong Phật Giáo đại thừa  

21/  Thấy thân giả dối có phải quan niệm chán đời không?  

22/  Số mạng nghiệp báo đồng hay khác?  

23/  Phật là gì?  

24/  Thế nào là Phật pháp? (p1)  

25/  Thế nào là Phật pháp? (p2-hết)  

26/  Học Phật bằng cách nào?  

27/  Làm sao tu theo Phật?  Phật học phổ thông:  Do Hòa Thượng Thích Thiện Hoa giảng: 


Khóa 1:  1-1a   1-1b   1-2a   1-2b


Khóa 2:  2-1a   2-1b   2-2a   2-2b   2-3a    2-3b 


Khóa 3:  3-1a   3-1b   3-2a 


Khóa 4:  4-1a   4-1b   4-2a   4-2b   4-3a 


Khóa 5:  5-1a   5-1b   5-2a   5-2b   5-3a   5-3b   5-4a   5-4b   5-5a   5-5b   5-6a   5-6b 


Khóa 6 và 7:  6&7-1a   6&7-1b   6&7-2a   6&7-2b   6&7-3a   6&7-3b   6-4a    6-4b 


Khóa 8:  8-1a    8-1b   8-2a    8-2b    8-3a    8-3b 


Khóa 9:  9-1a    9-1b    9-2a    9-2b    9-3a    9-3b 


Khóa 10 và 11:  10&11-1a     10&11-1b   10&11-2a   10&11-2b   10&11-3a   10&11-3b 


Khóa 12:  12-1a   12-1b   12-2a   12-2b   12-3a   12-3b 
Tám Quyển Sách Quý:  Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa:
 
 
  Quyển một:  Tu Tâm:  1  2  3  4  5 
 
 
  Quyển hai:  Dưỡng Tánh:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
 
  Quyển ba:  Nhân Quả, Nghiệp và Luân Hồi:  1  2  3 
 
 
  Quyển bốn:  Tứ Diệu Đế:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 
 
  Quyển năm:  Ngũ Đình Tâm Quán:  1  2  3  4  5
 
 
  Quyển sáu:  Từ Bi trong Đạo Phật:  1
 
 
  Quyển bảy:  Chữ Hòa trong Đạo Phật:  1
 
 
  Quyển tám: Năm Yếu Tố Hòa Bình của Đạo Phật:  1