Quy-y (trở về nương-tựa) các chỗ ấy (quỷ thần, tà giáo, ngoại đạo, v.v...) không thoát mọi khổ đau


Tâm TịnhCon nương theo (quy y) Phật, cầu cho chúng sanh
Tin chắc Đạo cả, phát lòng vô thượng ((Những ai) Quy y PHẬT, không (bị) đọa địa ngục: Kinh PHẬT).


user posted image

Con nương theo Pháp, cầu cho chúng sanh
Thấu rõ Kinh Tạng, trí tuệ như biển ((Những ai) Quy y Pháp, không (bị) đọa ngạ quỷ: Kinh PHẬT).


user posted image

Con nương theo Tăng, cầu cho chúng sanh
Kính tín hòa hợp, tất cả không ngại ((Những ai) Quy y Tăng, không (bị) đọa súc sanh: Kinh PHẬT).
Trong Kinh PHÁP CÚ, Đức PHẬT có dạy:

188. Many a refuge do they seek
on hills, in woods, to sacred trees,
to monasteries and shrines they go;
folk by fear tormented.

188.
Loài người sợ hoảng hốt,
Tìm nhiều chỗ quy y,
Hoặc rừng rậm, núi non,
Hoặc vườn cây, đền tháp.


189. Such refuge isn't secure,
such refuge isn't supreme.
From all dukkha one's not free
unto that refuge gone.

189.
Quy y ấy không ổn,
Không quy y tối thượng.
Quy y các chỗ ấy,
Không thoát mọi khổ đau.


190. But going for refuge to Buddha,
to Dhamma and the Sangha too,
one sees with perfect wisdom
the tetrad of the Noble Truths:

190.
Ai quy y Ðức Phật,
Chánh Pháp và chư Tăng,
Ai dùng chánh tri kiến,
Thấy được
bốn Thánh đế (còn gọi là Tứ Diệu-Đế).

191. Dukkha, its causal arising,
the overcoming of dukkha,
and the Eight-fold Path that's Noble
leading to dukkha's allaying.

191.
Thấy khổ và khổ tập,
Thấy sự khổ vượt qua,
Thấy đường
Thánh tám ngành (còn gọi là Bát-Chánh Đạo),
Ðưa đến khổ não tận.


192. Such refuge is secure,
such refuge is supreme.
From all dukkha one is free
unto that refuge gone.

192.
Thật quy y an ổn,
Thật quy y
tối thượng,
Có quy y như vậy,
Mới thoát mọi khổ đau.(Trích Kinh Pháp Cú, Phẩm Phật Đà)


TAM QUY Y

Con nương theo (quy y) Phật, cầu cho chúng sanh
Tin chắc Đạo cả, phát lòng vô thượng.

Con nương theo Pháp, cầu cho chúng sanh
Thấu rõ Kinh Tạng, trí tuệ như biển.

Con nương theo Tăng, cầu cho chúng sanh
Kính tín hòa hợp, tất cả không ngại.