Từ Vân Sám chủ Thần chiêu Thập-niệm PhápMỗi sớm mai sau khi tắm rửa thay áo quần sạch sẽ, đứng xoay mặt về hướng chánh Tây, chắp tay xưng niệm liên tục: "A-Di-Đà Phật" tận hết một hơi làm một niệm, niệm như thế đến mười hơi gọi là Thập-Niệm. Tùy theo hơi thở dài ngắn, chẳng hạn định bao nhiêu lần Phật danh, hít một hơi dài rồi xưng niệm cho đến hết hơi thì thôi. Tiếng niệm Phật chẳng cao chẳng thấp, chẳng gấp chẳng chậm, điều chỉnh vừa phải. Như vậy mười hơi, liên tục chẳng dứt, ý tại câu niệm Phật khiến tâm chẳng tán loạn, lấy tinh chuyên làm công đầu. Gọi Thập Niệm Pháp là hiển thị mượn hơi thở câu thúc tâm. Niệm Phật được vậy rồi, phát nguyện hồi hướng rằng: "Đệ tử con tên ... nhứt tâm quy mạng Cực-Lạc thế giới của đức Phật A-Di-Đà, nguyện lấy hào quang trong sạch soi con, nguyện đấng Từ-bi nhiếp thọ con. Con nay chánh niệm, niệm hiệu Như-lai, vì đạo Bồ-đề, cầu sanh Tịnh-độ, Phật xưa có thệ, nếu có chúng-sanh muốn sanh nước ta, chí tâm tin thích, cho đến mười niệm, nếu chẳng đặng sanh, ta thề chẳng ở ngôi chánh-giác. Đem nhân duyên niệm Phật này, đắc nhập vào biển đại thệ của Như-Lai, nhờ Phật từ-lực, các tội tiêu diệt, nhân duyên Tịnh-độ tăng trưởng. Nếu lâm mạng chung, tự biết giờ chết, thân không bệnh khổ, tâm chẳng tham luyến, ý không điên đảo, như nhập thiền định. Phật cùng Thánh-chúng, tay bưng kim-đài, cùng đến tiếp dẫn, trong khoảng một niệm, sanh nước Cực-Lạc. Hoa nở thấy Phật, tức nghe Phật thừa, chóng khai Phật huệ, rộng độ chúng-sanh, mãn nguyện Bồ-đề."

Phát nguyện rồi, lễ-bái hay không lễ-bái đều được, cần yếu phải làm cho đến hết đời này, quyết không một ngày phế bỏ, đã không ngày phế bỏ, tự tâm tha thiết tất sanh Cực-Lạc.

Xét:

Pháp này vì Vua, Quan chăm lo chánh sự, không chút rảnh rỗi tu trì mà lập vậy. Vì chúng-sanh tâm nhiều tán loạn, lại không thể hạ thủ chuyên niệm, lấy đây mượn khí nhiếp tâm, khiến tâm tự chẳng tán loạn. Lại nữa hơi thở có ngắn dài, chớ có nên cố ép để được nhiều niệm, cố ép tắc tổn thương khí lực, chỉ nên mười niệm, chẳng thể hai hay ba mươi, nhiều sẽ bị tổn thương khí lực. Như gia thêm mỗi tối mười niệm, hoặc sáng, trưa và chiều tối, mỗi ngày 3 lần thời lại càng quý. Vì tán tâm niệm Phật ắt khó được vãng-sanh, nay pháp này hay khiến tâm quy về một chỗ, nhất tâm niệm Phật, quyết định vãng-sanh, số lần niệm tuy ít, nhưng công đức khá sâu. Nên sau này chư Tổ, đều đem pháp này làm phương-tiện tối thắng phổ nhiếp quần cơ (mọi loài). Chờ thời tiết dần dần thâm nhập, như đắc được chút ít (hãn hữu) liền biết mùi vị, tức hằng ngày vân vi, tự hay quyền quyền phục vụ, (phục ưng: tâm phục, bội phục trong lòng), duy chỉ niệm Phật, chẳng hạn định một trà làm định chướng. Như trong nhà có Tịnh-thất hay Phật đường, cần nên đối trước tượng thắp nhang lễ-bái, đứng niệm hay quỳ niệm đều được.