NGHI THỨC CẦN THIẾT TRONG KHÓA TU PHẬT THẤT

Nghi thức

THẮP NẾN NIỆM PHẬT

Khóa tu kết kỳ niệm Phật

 

I. Cách sắp bồ đoàn        

 

1. Bồ đoàn sắp hai hàng đối diện nhau thành 4 hàng, mỗi bên 2 hàng.

2. Đèn cầy hoa sen  lớn để dài 1 hàng  giữa trước mặt Đức Chuẩn Đề.

3. Để mỗi cây đèn cầy nhỏ trước mặt mỗi người.

 

II. Cách Hành Lễ

 

1. Đại chúng vân tập chánh điện đứng thành hai hàng đối diện nhau.

2. Chuông trống bát nhã cung thỉnh chư Tôn Đức đăng lâm Phật tiền.

3. Một hồi khánh thứ nhứt, đại chúng đồng xá hòa chúng và rồi xoay mặt vào bàn Phật.

4. Hồi khánh thứ hai , đồng xá Phật. Tất cả đều đứng yên tại chỗ.

5. Duy Na xướng và tất cả đảnh lễ Tam Bảo. Lễ xong, đại chúng vẫn đứng yên. Quý thầy đi đến vị trí chỗ ngồi.

 6. Một hồi khánh đại chúng đồng xá Phật và xoay qua đối diện như cũ. Tiếp theo, một hồi khánh đồng xá và tất cả ngồi xuống.

7. Duy Na  thỉnh 3 tiếng chuông và rồi cung thỉnh Đại Đức Trụ Trì khai thị.

8. Đồng hát bài Nhớ Phật (2 lần)

9. Hát bài Mở cửa Tây Phương (2 lần) Hát lần thứ hai bắt đầu thắp nến.

10. Cử 3 hồi trống nhỏ để câu qua chuông.

11. Cử 3 hồi chuông và hô chuông.

12. Xướng bài Tán Phật A Di Đà và đại chúng đồng tụng theo.

13. Bên A đồng niệm Phật trước. (50 câu) Bên B ngồi yên lắng nghe niệm thầm theo. Mỗi bên niệm 50 câu, cứ thế thay nhau niệm (thời gian 30 phút)

14. Xong rồi, đứng lên đi kinh hành. Khi đứng lên phải cho nhịp nhàng, nghe theo tiếng chuông lệnh mà làm cho nhịp nhàng.

– Tiếng chuông thứ nhứt: Đứng lên, lùi ra sau.

– Tiếng chuông thứ hai:  Đồng xá hòa chúng rồi xoay vào bàn Phật.

– Tiếng chuông thứ ba : hàng 1 bắt đầu đi trước đến hàng 2,3,4. Đi 3 vòng, xong rồi trở về vị trí cũ.

15. Nghe chuông đồng xá bước vào nhịp nhàng:

– Tiếng chuông thứ nhứt: Đồng xá Phật rồi xoay qua đối diện.

– Tiếng chuông thứ hai : Bước vào bồ đoàn.

– Tiếng chuông thứ ba : Đồng ngồi xuống.

16. Đồng tụng bài sám Phát Nguyện hoặc Tam Nghiệp.

17. Hát bài Niệm Phật Đi. (Mỗi bên hát 1 câu, hát 2 lần)

18. Hồi hướng hoàn mãn.