Pháp tu Thiền-định:  Phim này cũng có thể được đăng ở những trang phụ Phật giáo thực hành và Phật giáo ứng dụng:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Phương pháp tọa Thiền:  HT Thích Thanh Từ giảng giải ở Úc Châu, phim này cũng có thể được đăng ở những trang phụ Phật giáo thực hành và Phật giáo ứng dụng1  2  3  4 

Tại sao phải tu Thiền?:  Phim này cũng có thể được đăng ở những trang phụ Phật giáo thực hành và Phật giáo ứng dụng:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Thiền TỊNH song tu:  1  2