NGHI THỨC CẦN THIẾT TRONG KHÓA TU PHẬT THẤT

 

THỰC TẬP ĐI TRONG CHÁNH NIỆM

 

(dùng trong Khóa tu Kết kỳ niệm Phật)

 

Vài lời khai thị của vị chủ trì trước khi thực tập.

 

1.   Đại chúng đồng vân tập chánh điện đứng vào hàng ngũ nghiêm chỉnh và xoay mặt vào bàn Phật.

2.    Cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm chứng minh.

3.    Niệm Phật cầu gia bị.

4.    Vài lời khai thị của vị chủ trì trước khi bắt đầu thực tập.

5.    Nghe 3 tiếng chuông đồng xá rồi bên A xoay qua phía tay trái và bên B xoay qua phía tay phải. Tất cả đều chấp tay.

6.    Nghe 1 tiếng chuông, thì hàng cuối cùng của hai bên A và B bước đi chậm rãi nghiêm trang đến bàn Chuẩn Đề dừng lại và hai bên vẫn đứng đối diện nhau.

7. Khi nghe tiếng khánh, hai người đối diện đồng xá hòa chúng.

* Tiếng khánh thứ hai, cả hai đều đứng song nhau và xoay mặt vào bàn Phật.

* Tiếng khánh thứ ba là cả hai đồng đi, bắt đầu giữ chánh niệm từng bước chân theo từng chữ của câu hiệu Phật. Đi thẳng đến bàn Phật chánh và rồi mỗi người tẻ ra hai hướng trái, phải đi thẳng đến vị trí cũ nơi xuất phát.

8.   Khi đến vẫn đứng nghiêm trang xoay mặt vào bàn Phật. Nghe tiếng chuông xá, nếu là chánh niệm thì xá 1 xá, nếu thất niệm thì xá 2 xá rồi ngồi xuống. Trong khi đó có 2 vị đứng 2 bên ở phía ngoài theo dõi ghi số người được chánh niệm và bị thất niệm.

9.   Trong khi nghe tiếng chuông đánh, thì cặp kế tiếp cũng đồng xá và xoay mặt vào bàn Phật, chờ nghe tiếng khánh thì bắt đâu đi, và cũng tẻ hai bên trở về vị trí cũ như cặp trước. Cứ thế mà tiếp tục cho đến hết.

10. Sau khi hoàn tất, mọi người trở về chỗ cũ ngồi xuống hết rồi, Duy Na thỉnh 3 tiếng chuông, đại chúng đồng thiền tọa 10 phút.

11. Thầy chủ trì công bố kết quả số người đạt được chánh niệm và bị thất niệm của hai bên A và B.

12. Nghe tiếng chuông đồng đứng lên hát những bản nhạc đạo.

13. Hồi hướng.