TỊNH NGHIỆP


Muốn sanh về Cực Lạc, phải tu ba thứ phước:

1/ Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ không giết hại, tu mười nghiệp lành (1).

2/ Thọ trì tam quy (2), gìn giữ giới cấm, không phạm oai nghi.

3/ Phát Bồ-Đề tâm (3), tin sâu nhân quả, đọc tụng Kinh-điển Đại-thừa (4) và khuyến tấn người khác tu-hành.Ba thứ phước nầy là chánh nhơn tịnh nghiệp của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai.Giải thích nghĩa từ:

1/ Mười nghiệp lành: Là 10 giới Thập thiện, gồm có:

a/ Ba nghiệp lành của thân:
1/ Không sát sanh,
2/ Không trộm cắp,
3/ Không tà dâm,

b/ Bốn nghiệp lành của khẩu (miệng):
4/ Không nói dối,
5/ Không nói 2 lưỡi,
6/ Không nói thêu dệt,
7/ Không nói ác,

c/ Ba nghiệp lành của ý:
8/ Không tham,
9/ Không sân,
10/ Không si.

2/ Tam quy: Quy là tìm về, y là nương tựa, tam quy là quy-y Tam Bảo: Quy-y Phật, quy-y Pháp và quy-y Tăng. Khi phát tâm chuyên tu Tịnh Độ thì cũng cần phải quy-y: 


Quy-y Phật:  Là quy-y Đức Phật A-Di-Đà,
Quy-y Pháp:  Là quy-y Kinh Vô-lượng thọ,
Quy-y Tăng:  Là quy-y hai Hiền Thánh Tăng:  Đức Quán Thế-Âm Bồ-Tát và Đức Đại-Thế-Chí Bồ-Tát.

3/ Bồ-Đề tâm: Tâm Bồ-Đề là tâm: Trên cầu thành Phật-quả, dưới nguyện độ chúng sanh.

4/ Đọc tụng có nghĩa là xem Kinh-điển Đại-thừa để hiểu được lý Kinh mà áp dụng tu-hành). Tuy nhiên nếu tụng Kinh được càng tốt.