Tịnh cập nhật tôn ảnh của 88 Đức PHẬT lên trang này để quý vị tham khảo.  Có tôn ảnh của Đức PHẬT thứ 37 cỡi sư tử nhìn như Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi chưa có tên trên hình, nhưng Đức PHẬT này có hồng danh là Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực Vương PHẬT.  Nam-mô A-Di-Đà PHẬT. 
                                                                     

                                                          

                                                           

                                                           

                                                            

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                                         

                                                   

 

    

Nam mô 88 Đức PHẬT THẾ TÔN 
        Ghi chú:  Hình ô lọng ở trên chỉ là hình ô lọng để tỏ lòng tôn kính 88 Đức PHẬT THẾ TÔN.