Nhân kỷ niệm ngày Lễ Vía Bồ-Tát Di-Lặc, Tịnh đăng những hình ảnh của Bồ-Tát Di-Lặc lên đây để quý vị tham khảo (rút kinh nghiệm sự đăng hình Đức PHẬT Bổn-Sư vừa rồi hơi trễ):

     

  

        

  

  

 

  

   

    

  

   

  

   

   

  

  

   

   

        

 

      

     

    

  

 

        Sự đăng hình của Bồ-Tát Di-Lặc đến đây xem như tạm xong.  Nếu có hình mới của Bồ-Tát Di-Lặc Tịnh sẽ đăng tiếp và sẽ cho quý vị biết.