Tôn ảnh Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi  

                                       

                                       

                                  

 

 

Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 
        Ghi chú:  Hình ô lọng ở trên chỉ là hình ô lọng để tỏ lòng tôn kính Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi.